Udkast til handleplanerne for Natura 2000-områderne i Kerteminde Kommune

Udkast til handleplanerne for de fire Natura 2000-områder i Kerteminde (Fyns Hoved, Odense Fjord, Romsø og Urup Dam) har været i høring frem til den 16. december 2016.

Der er indkommet 7 høringssvar, som kan ses nedenfor.

Endelige handleplaner

Handleplanerne er gældende for 2. planperiode 2016- 2021.

Der vedlægges desuden en samlet hvidbog for de 4 områder og klagevejledning.

Handleplanerne blev vedtaget af Kerteminde Kommunes Byråd den 30. marts 2017 og offentliggøres på Kerteminde Kommunes hjemmeside den 20. april 2017, hvorefter der kan indgives klage over planerne i 4 uger indtil den 18. maj.

En eventuel klage skal indgives via Klageportalen, som tilgås via borger.dk eller virk.dk. Nærmere regler, herunder om gebyr, kan ses på www.nmkn.dk.