Jordvarme er en opvarmningsform, hvor varmeenergi udvindes fra jorden og anvendes til rumopvarmning og opvarmning af brugsvand via en varmepumpe. Varmeenergien optages fra jorden via en eller flere væskefyldte slanger, der nedgraves i jorden.

Jordvarmeanlæg har en række fordele frem for andre opvarmningsformer, men skal etableres, så det ikke kommer til at udgøre en miljømæssig risiko.

Væsken i slangerne består af vand tilsat et frostsikringsmiddel. Ved utætheder i de væskefyldte slanger er frostsikringsmidlet en potentiel kilde til forurening af jord og grundvand. Et jordvarmeanlæg må derfor ikke etableres uden forudgående tilladelse fra Kerteminde Kommune, jf. Bekendtgørelse om Jordvarmeanlæg

Ved ønsket om etablering af et jordvarmeanlæg skal der indsendes en ansøgning til Kerteminde kommune. Læs mere om ansøgningen nedenfor under "ansøgning om jordvarmeanlæg"

Til ansøgning om tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg kan anvendes kommunens skema eller andet lignende skema, der som minimum giver kommunen de samme oplysninger.

Ansøgningen skal vedlægges en tegning, der viser hvor varmeslangerne skal placeres på grunden. Til ansøgningen er en simpel, men illustrativ, skitse tilstrækkelig, men en målfast tegning skal eftersendes når anlægget er etableret.

I behandlingen af ansøgning vurderer kommunen blandt andet afstanden til omkringliggende brøndboringer, grundvandsforhold på stedet og den tekniske udførelse af anlægget.

Kan der gives tilladelse til det ansøgte jordvarmeanlæg udsteder kommunen en tilladelse med en række vilkår, der skal være opfyldt for at anlægget må etableres. Før anlægget tages i brug skal det endvidere dokumenteres at det er tæt og at en effektiv overvågningsfunktion sørger for, at eventuelle utætheder opdages straks.

Kerteminde Kommune er gerne behjælpelig med en forhåndsvurdering af muligheden for tilladelse, så kontakt os gerne telefonisk hvis du påtænker at etablere et jordvarmeanlæg.

Hvis et jordvarmeanlæg erstatter et eksisterende oliefyr og olietanken sløjfes skal olietanken afmeldes hos Kerteminde Kommune. Se mere om sløjfning af olietanke her.

Hvis et jordvarmeanlæg tages permanent ud af drift, f.eks. fordi det erstattes af en anden opvarmningskilde, skal dette meddeles til Kerteminde Kommune. Jordvarmeslangerne skal tømmes for væske, og væsken skal bortskaffes i henhold til kommunens anvisninger. Kontakt kommunen for nærmere oplysninger.

Lillian Hauge Andersen
65 15 14 94
lhan@kerteminde.dk