Indretning af tankplads
Brugen af mindre tankpladser til påfyldning af køretøjer med diesel eller benzin, på fx virksomheder og landbrug, medfører forøget risiko for forurening.
 
Risikoen stammer både fra den daglige drift, hvor selv små dryp igennem længere tid vil kunne medføre en omfattende forurening, og fra større enkeltstående udslip i form af utætheder på tankanlægget.
 
Erfaringsmæssigt kan driften af et tankanlæg medføre meget omfattende forureninger.
 
En tankplads skal derfor indrettes miljømæssigt forsvarligt, så der tages højde for både smådryp og store udslip. En tankplads skal indrettes så eventuelt spild kan tilbageholdes på pladsen eller alternativt tilledes spildevandssystemet. Kerteminde Kommune har udarbejdet nedenstående vejledende retningslinjer:

Stationære pladser

Påfyldningspladsen omfatter det areal, hvor påfyldning af motorkørertøjer foregår og påfyldningsstudsen til brændstoftanken, er placeret. Påfyldningspladsen skal indrettes så forurening af jord, grundvand, hav, søer og vandløb undgås.

Indretningsmuligheder:

Afledning af overfladevand til regnvandskloak, fuldt overdækket påfyldningsplads

Hele påfyldningspladsen skal etableres med en belægning, som er tæt overfor benzin og diesel.

Pladsen skal være indrettet med fald ind mod centrum, så mindre spild ikke løber ud på de omkringliggende arealer. Der må ikke være afledning fra pladsen.

Arealerne omkring pladsen skal have fald væk fra pladsen, så regnvand fra de omkringliggende arealer ikke løber ind på pladsen.

Hele påfyldningspladsen skal være overdækket (eksempelvis halvtag), så regnvand ikke opstuves på den tætte belægning. Der skal ved dimensionering af overdækning tages hensyn til slagregn.

Påfyldning skal ske under overvågning og påfyldningspistol må ikke kunne låses under tankning. Påfyldningspistol skal have antidrypventil og lukke automatisk når tanken er fuld. Spild skal straks opsamles.

eller

Afledning af overfladevand til regnvandskloak, overdækket tank samt mobil spildbakke

Pladsen, hvor tanken er placeret skal etableres med en belægning, som er tæt overfor benzin og diesel.

Pladsen, hvor tanken er placeret skal være indrettet med fald ind mod centrum, så mindre spild ikke løber ud på de omkringliggende arealer. Arealerne omkring pladsen, hvor tanken er placeret, skal have fald væk fra pladsen, så regnvand fra de omkringliggende arealer ikke løber ind på pladsen.

Alternativt skal tanken placeres i en spildbakke.

Området, hvor tanken er placeret skal være overdækket, så regnvand ikke opstuves på den tætte belægning/opsamles i spildbakke. Der skal ved dimensionering af overdækning tages hensyn til slagregn.

Ved tankning af køretøjer skal der anvendes mobil spildbakke, som skal placeres under påfyldningshullet i tanken på køretøjet. Spildbakken skal være umiddelbar tilgængelig ved udleveringsstanderen, og skal være placeret under tag, når den ikke benyttes. Der skal skiltes med krav om - og vejledning til brug af spildbakke.

Påfyldning skal ske under overvågning og påfyldningspistol må ikke kunne låses under tankning. Påfyldningspistol skal have antidrypventil og lukke automatisk når tanken er fuld. Spild på skal straks opsamles.

eller

Ingen overdækning

Hvis pladsen ikke overdækkes, skal der etableres afledning af regnvand til spildevandssystemet via sandfang og olieudskiller.

Krav til indretning, kontrol m.m. af selve tanken vil være omfatte af ADR-reglerne, og er derfor ikke et forhold som Kerteminde Kommune er myndighed for. Placering af tanken i forhold til risiko for forurening af jord, grundvand og overfladevand/spildevand falder derimod ind under Miljøbeskyttelsesloven, og Kerteminde Kommune er således myndighed for dette forhold i relation til Bladt.

Kerteminde Kommunes praksis er, at der ikke umiddelbart stilles krav til indretningen af det areal/område, hvor tanken placeres, når der ikke tankes fra den. Tanken skal dog sikres mod påkørsel. Når der tankes, skal der placeres mobil spildbakke under aftapningsanordning. Konstateres der på tilsyn spild af olie i området, hvor tanken er placeret, når der ikke tankes fra den, vil Kerteminde Kommune overveje, hvorvidt der skal stilles vilkår for indretning af areal/område.

I forbindelse med etableringen af en tankplads skal man i øvrigt være opmærksom på, at etableringen kan kræve sagsbehandling efter såvel byggelov og beredskabslov. Det betyder, at inden etableringen af en tankplads skal man kontakte bygningsmyndigheden.