Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Borgerservice Helbredstillæg

Helbredstillæg

Du kan søge om helbredstillæg via nedenstående link, hvis du er pensionist og har helbredsudgifter.

Hvis du har brug for hjælp til ansøgningen, skal der bestilles tid til ekspedition i Borgerservice.

Du kan søge om helbredstillæg:

 1. Hvis du er folkepensionist
 2. Hvis du fik tilkendt førtidspension før 2003.

Du kan kun få helbredstillæg, hvis din og din eventuelle ægtefælles/samlevers likvide formue til sammen er højst 99.200 kr. (2024). Formuegrænsen gælder ved ansøgningen og ved den årlige formueopgørelse. Se mere under "Hvad er den likvide formue". 

Der findes 2 former for helbredstillæg: 

Almindeligt helbredstillæg: 

Hvis du opfylder de økonomiske betingelser for almindeligt helbredstillæg, har du løbende ret til et tillæg til den del af udgifterne, som ikke dækkes efter sundhedsloven, og som du derfor selv skal betale. Du kan søge om almindeligt helbredstillæg til:

 1. Tandlæge
 2. Receptpligtig medicin
 3. Høreapparat
 4. Fysioterapi
 5. Fodterapi
 6. Psykologhjælp
 7. Kiropraktor

Du kan kun få tilskud, hvis der kan gives tilskud til behandlingen efter visse bestemmelser i sundhedsloven.

Det er kommunen, der træffer afgørelse om, du kan få et almindeligt helbredstillæg på baggrund af oplysninger fra Udbetaling Danmark om din tillægsprocent og formue. Det kan du læse mere om nedenfor.

Hvis du er berettiget til helbredstillægget, betyder det, at:

 • Det beløb, du selv skal betale, bliver mindre, når du for eksempel er hos tandlægen eller skal hente din receptpligtige medicin på apoteket.
 • Du selv skal betale det resterende beløb af regningen, som tilskuddet ikke dækker.
Udvidet helbredstillæg: 

Udover almindeligt helbredstillæg kan du søge om udvidet helbredstillæg til følgende:

 1. Tandproteser
 2. Briller
 3. Fodbehandling

Du skal huske at søge om tillægget hos kommunen, inden du bestiller tandprotesen, brillerne eller fodbehandlingen.

Udgiften, der søges om udvidet helbredstillæg til, skal være nødvendig, og det er kommunen, der vurderer, om du har ret til at få udvidet helbredstillæg.

Helbredstillægget dækker op til 85 procent af dine egne udgifter afhængigt af din personlige tillægsprocent. Dette gør sig gældende for både almindeligt og udvidet helbredstillæg.

Du skal selv betale det resterende beløb.

Hvis du bliver godkendt til udvidet helbredstillæg, bliver det udbetalt som et engangsbeløb. 

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål om almindeligt eller udvidet helbredstillæg, skal du kontakte din kommune.

Din personlige tillægsprocent

Størrelsen af helbredstillæget er afhængigt af størrelsen på din personlige tillægsprocent.

Udbetaling Danmark beregner din personlige tillægsprocent på baggrund af din og din eventuelle ægtefælle eller samlevers indtægt. Indtægt ved personligt arbejde fra din ægtefælle eller samlever, fx løn eller honorar, indgår ikke i indtægten, men det gør andre typer af indtægter fra din ægtefælle eller samlever. Det kan fx være udbetalinger fra private pensionsopsparinger eller kapitalindkomst.

En lav indtægt betyder højere tillægsprocent, og en høj indtægt betyder lavere tillægsprocent. Det betyder, at jo lavere indtægt, desto mere kan du få i tillæg.

Din personlige tillægsprocent kan maksimalt være 100 procent. Hvis tillægsprocenten er mindre end 100 procent, får du udbetalt mindre i helbredstillæg. Du kan ikke få helbredstillæg, hvis din personlige tillægsprocent er nul.

Helbredstillægget dækker op til 85 procent af dine egne udgifter.

Dit helbredstillæg beregnes herefter i forhold til, hvor stor din personlige tillægsprocent er.

Du kan se din personlige tillægsprocent i de breve, du modtager fra Udbetaling Danmark med oplysninger om ændringer i din pension.

Prisaftaler: Hvis du vælger en anden behandler, skal du selv betale prisforskellen

Hvis du søger om almindeligt helbredstillæg eller hjælp til tandproteser, briller eller fodbehandling, og kommunen har lavet en prisaftale med bestemte butikker eller behandlere, kan du få dækket op til 85 procent af den pris, der er aftalt i prisaftalen. Hvis du vælger en anden butik eller behandler end den, din kommune har lavet en prisaftale med, skal du selv betale prisforskellen.

Du betaler ikke skat af hverken almindeligt eller udvidet helbredstillæg.  

Du har kun ret til helbredstillæg, hvis din likvide formue er under formuegrænsen på 99.200 kr. (2024). Er du gift, eller har du en samlever, er det jeres samlede likvide formue, som skal være under formuegrænsen på 99.200 kr. (2024).

Likvid formue er:

 • Indestående i danske og udenlandske pengeinstitutter m.v., herunder nedsparingslån og kassekredit med pant i fast ejendom samt udenlandske obligationer og pantebreve
 • Kursværdien af danske obligationer
 • Pantebreve i dansk depot
 • Kursværdien af deponerede, børsnoterede aktier
 • Kursværdien af investeringsforeningsbeviser
 • Kontant beholdning
 • Andre værdipapirer, både i Danmark og i udlandet

Friværdi i fast ejendom indgår ikke i din likvide formue.

Du har desuden mulighed for at søge om et personligt tillæg til at dække de udgifter: 

 • som tilskuddet ikke dækker 
 • eller som du ikke kan få almindeligt eller udvidet helbredstillæg til

Personligt tillæg gives kun til pensionister, hvis økonomiske forhold er særligt vanskelige. 

Det er kommunen, der efter en konkret vurdering afgør, om du kan få et personligt tillæg på baggrund af dine økonomiske forhold. 

Oplys din formue hos Udbetaling Danmark

Inden du søger helbredstillæg, skal du oplyse Udbetaling Danmark om, hvad din og din eventuelle ægtefælles/samlevers likvide formue er på ansøgningstidspunktet.

Søg om helbredstillæg, samtidig med at du har oplyst formue hos Udbetaling Danmark

Du skal søge om helbredstillæg i kommunen.

Bor du i udlandet, skal du kontakte Udbetaling Danmark for at søge om helbredstillæg.

Du skal oplyse din formue til Udbetaling Danmark i forbindelse med, at du ansøger om helbredstillæg. Du får vejledning om, hvordan du skal gøre i praksis, i forbindelse med at du sender din ansøgning til kommunen. 


Er du folkepensionist eller førtidspensionist tilkendt før 2003, kan du ansøge om helbredstillæg til tandproteser, briller og fodbehandling.

Hvis du har fået udbetalt ekstra økonomisk støtte til modtagere af ældrecheck for 2022 og/eller 2023, skal ubrugte beløb herfra ikke indgå i formueopgørelsen. Du skal huske selv at oplyse om de ubrugte beløb, når du oplyser om din formue.

Den 8. september 2022 vedtog Folketinget, at der skulle udbetales ekstra økonomisk støtte på i alt 5.000 kr. til folkepensionister, som har fået bevilget og udbetalt ældrecheck for 2022. Støtten er blevet udbetalt med et fast beløb på 2.500 kr. i september 2022 og med yderligere 2.500 kr. i januar 2023.

Den 27. april 2023 vedtog Folketinget, at der skulle udbetales ekstra økonomisk støtte på i alt 5.000 kr. til folkepensionister, som har fået bevilget og udbetalt ældrecheck for 2023. Støtten på 5.000 kr. blev udbetalt fra den 8. maj 2023.

Støtten er skattefri.

Ubrugte beløb fra din udbetaling af ekstra økonomisk støtte i 2022 og 2023 kan holdes ude af formuen, når Udbetaling Danmark beregner formue til helbredstillæg for 2024. Udbetaling Danmark har ikke oplysninger om eventuelle ubrugte beløb. Du skal derfor tjekke, om formuen er opgjort korrekt og svarer til din og din eventuelle samlevers/ægtefælles samlede likvide formue pr. 1. januar 2024 (eksklusive ubrugt ekstra økonomisk støtte). Hvis ikke det er tilfældet, skal du oplyse Udbetaling Danmark om den korrekte likvide formue.

Det har ikke betydning for udbetalingen af dit helbredstillæg, hvis din formue ændrer sig i løbet af året, så den overstiger formuegrænsen på 99.200 kr. (2024). Men hvis din formue er over formuegrænsen, når din formue bliver gjort op i den årlige opgørelse, har du ikke længere ret til helbredstillæg.

Hvis din personlige tillægsprocent ændrer sig, kan der dog ske ændringer i den løbende udbetaling af helbredstillægget. Din personlige tillægsprocent omregnes løbende, hvis fx dine indtægter ændrer sig mere end rent midlertidigt. En omregning i løbet af året medfører ikke, at din formue skal vurderes på ny inden årets udløb.

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden 4 uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden 4 uger, fra klagen er modtaget. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Hvis din klage derimod vedrører Udbetaling Danmarks afgørelse om fastsættelsen af din likvide formue eller personlige tillægsprocent, skal du sende klagen til Udbetaling Danmark.

Vedrører din klage Udbetaling Danmarks afgørelse om helbredstillæg i udlandet, skal du også sende klagen til Udbetaling Danmark, som skal modtage din klage senest 4 uger efter, du har modtaget afgørelsen. Udbetaling Danmark skal herefter vurdere afgørelsen igen og sender sagen videre til Ankestyrelsen, hvis du ikke får ret i din klage.

Hvis du får foretaget tandbehandling i udlandet, skal du starte med at sende regningen på behandlingen til Region Syddanmark. Region Syddanmark kan refundere et evt. sygesikringstilskud.

Du kan læse mere om sygesikringstilskud til tandbehandlinger i udlandet her Sundhed.dk

Herefter kan du sende regningen og dokumentation på sygesikringstilskud til  Borgerservice, som kan yde helbredstillæg.

Hvis du ønsker, at få lavet tandprotese eller kroner i udlandet, skal vi bede om at overslaget på behandlingen bliver oversat til dansk.

Kerteminde Kommune har indgået prisaftale vedrørende udvidet helbredstillæg til briller og tandproteser.

Hvis du har helbredstillæg har det betydning for dig. Når du søger om tilskud til de ovennævnte ydelser, vil der blive givet tilskud ud fra de fastsatte priser i prisaftalen for briller og tandbehandling.

Såfremt ydelsen er billigere end de fastsatte priser i prisaftalen vil tilskuddet gives ud fra den faktiske pris. Det bevirker dog ikke, at du skal vælge netop den leverandør, som kommunen har indgået aftale med, men at du frit selv kan vælge hvilken leverandør du ønsker at benytte.

Prisaftale er indgået med følgende:

Briller
- Louis Nielsen

Tandbehandling

- Landsforeningen af kliniske tandteknikere

 • Annette Svenningsen, Vestergade 23, 5600 Faaborg, tlf. 6261 0529.
 • Kristian Flor Johansen, Hjallelsevej 26, 5000 Odense C, tlf. 6612 6525
 • Morten Christensen, Skibhusvej 67, 5000 Odense C, tlf. 6611 3085
 • Ulla Funder, Grønnegade 30-32 1tv, 5100 Odense C, tlf. 6614 0043
 • Joan Kongstad Dideriksen, Valdemarsgade 40, 5700 Svendborg, tlf. 6221 0977, e-mail: tandproteseklinikken@mail.dk.
  Tandproteseklinikken, Skippergade 3, 5800 Nyborg tlf.: 6531 1116.
 • John Holst Nielsen, Sct. Nicolaigade 4, 5700 Svendborg, tlf. 6221 1144, e-mail: inge.skelgaard@mail.dk
 • Klinisk Tandtekniker Lise Alfi, Sundhedscentret, Odensevej 29 A, 5610 Assens, Tlf. 6471 4141, e-mail: lisalfi@mail.dk
 • Tandprotetikeren Odense M, Tagtækkervej 8 5230 Odense M, tlf.: 6613 6467, e-mail: odense-m@tpt.dk
 • Tandprotetikeren Odense C, Torvegade 1, 5000 Odense C, tlf.: 6613 6466, e-mail: odense-hafniahus@tpt.dk
 • Tandprotetikeren Svendborg, Havnepladsen 3B, 5800 Svendborg, tlf.: 6221 5403
 • Tandprotetikeren Odense C, Ruggårdsvej 103B, 5000 Odense C, tlf. 6616 9161, e-mail: lars. springborg@tpt.dk
 • Tandprotetikeren Middelfart, Teglgårdsparken 100, 5500 Middelfart, tlf. 6441 5400, e-mail: lars.springborg@tpt.dk
 • Tandprotetikeren Assens, Willemoesgade 15B, 5610 Assens, tlf. 6474 2200 , e-mail: lars.springborg@tpt.dk
 • Tandprotetikeren Aarup, Søndergade 2, 5560 Aarup, tlf. 6443 2200 e-mail: lars.springborg@tpt.dk
 • Mogens Larsen, Carl Blochsvej 16-20, 5230 Odense M, tlf. 6613 4088

Ris eller ros til hjemmesiden

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

CVR.NR 29189706

Telefon: 65 15 15 15

Telefontider

Genveje