Tirsdag den 21. november 2017 afholdes der kommunal- og regionsrådsvalg
 

Kommunal- og regionsrådsvalg afholdes fast hvert fjerde år den tredje tirsdag i november.

 

Valgbar
Hvis du ønsker at stille op til det kommunale eller regionale valg byrådsvalget eller regionsrådsvalget), skal du være valgbar. At være valgbar betyder, at du kan stille op og blive valgt ind i byrådet eller regionsrådet. Du er automatisk valgbar, når du har valgret, dvs. hvis:

  • du er fyldt 18 år
  • du har fast bopæl i opstillingskommunen/regionen
  • du enten er dansk statsborger, statsborger i et andet EU-land, Island eller Norge eller uden afbrydelse har boet mindst tre år i Danmark, Grønland eller på Færøerne
  • du ikke er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne (tidligere ”umyndiggjort”).

Det er alene personer, der er sat under værgemål og har fået frataget deres retlige handleevne efter værgemålslovens § 6, der ikke har valgret. Personer, der er sat under andre former for værgemål, beholder deres valgret.

For at blive valgt til byrådet/regionsrådet må du ikke være straffet for en handling, som gør, at du er uværdig til at være medlem af kommunale eller regionale råd. Så er du ikke valgbar. Du mister dog ikke din valgbarhed, hvis der på valgdagen er gået tre år, efter at straffen eller foranstaltningen er udstået, ophævet, eftergivet eller bortfaldet.

Er straffen ubetinget fængsel på over seks måneder, eller er du idømt forvaring, er fristen dog fem år. Ved betingede domme og bødestraffe regner man fristen fra datoen på den endelige dom, eller da bøden blev vedtaget.

Du kan dog under alle omstændigheder altid stille op som kandidat til valget, uanset om du måtte være tidligere straffet for en handling, der kan medføre, at du mister din valgbarhed.

Hvis du bliver valgt til byrådet/regionsrådet, og du er tidligere straffet, vil Valgbarhedsnævnet, der er et uafhængigt nævn, efter valget tage stilling til, om du er valgbar.

Du kan få flere oplysninger om kommunale og regionale valg hos Økonomi- og Indenrigsministeriet, kommunen eller regionen.

 

 

Hvis du ønsker at stille op, skal du udfylde en formular (kandidatliste) med en række oplysninger, som du skal indlevere til formanden for valgbestyrelsen i den kommune eller region, du ønsker at stille op i. Blandt andet skal kandidatlisten have et navn (listebetegnelse).

Du kan få udleveret formularen til kandidatlisten af kommunen eller regionen alt efter, om du ønsker at stille op til det kommunale eller regionale valg. I Kerteminde Kommune udleveres kandidatlisten i ledelsessekretariatet.

 

Kandidater
På kandidatlisten skal stå navnene på de kandidater, der stiller op for listen. Der skal mindst være en kandidat på listen. Der må højst være fire kandidater mere på listen end det antal medlemmer, der skal vælges til byrådet eller regionsrådet. Til regionsrådet skal altid vælges 41 medlemmer, mens der til byrådet skal vælges 25 medlemmer.

Ud over kandidaternes fulde navn skal listen indeholde oplysninger om kandidaternes personnummer, statsborgerskab, stilling og bopæl. Det kan være, at du eller flere af kandidaterne gerne vil have skrevet jeres navne på en særlig måde på stemmesedlen, fx hvis du gerne vil bruge det navn, du havde, før du blev gift, eller et mellemnavn. Så skal du skrive navnet i formularen, sådan som du ønsker, det skal stå på stemmesedlen. Derudover skal alle kandidater underskrive formularen.

 

Stillere
For at få godkendt din kandidatliste skal den anbefales af et vist antal vælgere (stillere) i den kommune eller region, hvor du vil opstille. Stillerne skriver her under på, at de ønsker, at listen stiller op.

Kandidatlisten skal have mindst 25 underskrifter for at kunne stille op.

Hvis du har spørgsmål, kan du rette henvendelse til kommunen eller regionen, hvor din liste vil stille op.

Det er en god idé at indsamle lidt flere underskrifter fra stillere end det antal, der som minimum kræves for at stille op. Nogle af stillerne kan siden have skrevet under på andre lister, være flyttet eller være afgået ved døden, og så tæller de ikke med i kandidatlisteanmeldelsen.

OBS – som noget nyt kan kandidatlister, der både opnåede repræsentation ved sidste valg og stadig 9 uger før valgdagen er repræsenteret i byrådet henholdsvis regionsrådet fremover efter anmodning fritages for kravet om indsamling af underskrifter fra et mindsteantal stillere. For disse kandidatlister gælder et krav om indlevering senest kl. 12 tirsdag den 19. september 2017  tidligst tirsdag den 5. september 2017. Anmodning indleveres til ledelsessekretariatet.

Valgbestyrelsen skal herefter senest kl. 12 tirsdag den 26. september 2017 meddele kandidatlisten, om valgbestyrelsen,  fritager kandidatlisten for kravet om underskrifter fra det fornødne antal stillere. Kandidatlister, som valgbestyrelsen har fritaget for stillerkravet, skal herefter ikke indeholde underskrifter fra stillere.

Indlevering af kandidatlisten
Du skal indlevere kandidatlisten med stillernes underskrifter og adresseoplysninger til formanden for valgbestyrelsen, Ledelsessekretariatet senest tirsdag den 3. oktober kl. 12. Du kan tidligst indlevere kandidatlisten tirsdag den 19. september 2017.

Kandidatlister, der ikke skal indsamle stillerunderskrifter, skal indlevere kandidatlisten til valgbestyrelsen senest tirsdag den 19. september kl. 12 og kan tidligst indlevere denne tirsdag den 5. september 2017.

Valgbestyrelsen godkender kandidatlisten
Valgbestyrelsen skal godkende kandidatlisten og give den en bogstavbetegnelse, som vil stå på stemmesedlen foran navnet på kandidatlisten. Kandidatlisten kan godt ønske at få en bestemt bogstavbetegnelse, men det er valgbestyrelsen, der i sidste ende beslutter, hvilket bogstav listen skal have. Det gælder dog ikke for lister, der stiller op for et af de partier, der kan opstille til folketingsvalg. De partier har nogle faste bogstaver, som de skal bruge, når de stiller op til kommunale og regionale valg, og som ingen lokallister kan bruge.

Kommunen offentliggør snarest muligt, efter at fristen for at indlevere kandidatlisten er udløbet, en liste over alle godkendte kandidatlister og de opstillede kandidater.

 

 

Mesinge, Hindsholmskolen, afdeling Mesinge, Mesinge Bygde 51, 5370 Mesinge

Kerteminde, Kertemindehallen, Enggade 19, 5300 Kerteminde

Nymarken, Nymarksskolen, Nymarken 47, 5300 Kerteminde

Marslev, Marslev Skole, Marslev Byvej 41, 5290 Marslev

Langeskov, Langeskovhallerne, Børmosevej 3, 5550 Langeskov

Munkebo, Kerteminde 10. klassecenter, Lindøalleen 51, 5330 Munkebo

 

Tirsdag den 10. oktober 2017

Brevstemmeafgivningen kan begynde på Borgerservice, Kerteminde Rådhus, Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde.

Resultat kommunalvalg 2013

Resultat kommunalvalg 2009