Tirsdag den 21. november 2017 afholdes der kommunal- og regionsrådsvalg
 

Kommunal- og regionsrådsvalg afholdes fast hvert fjerde år den tredje tirsdag i november.

Billede

Der er til kommunalvalget opstillet 79 kandidatier fordelt på 12 partier og lister

Se den samlede liste over godkendte kandidatlister og kandidater her. 

Der anmeldt følgende valgforbund:

Valgforbund mellem Det Konservative Folkeparti, Venstre - Danmarks Liberale Parti og Kertemindelisten

Valgforbund mellem Socialdemokratiet, SF - Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten - De Rød-Grønne og Alternativet

Mesinge, Hindsholmskolen, afdeling Mesinge, Mesinge Bygade 51, 5370 Mesinge

Kerteminde, Kerteminde Idrætscenter, Enggade 19, 5300 Kerteminde

Nymarken, Nymarksskolen, Nymarken 47, 5300 Kerteminde

Marslev, Marslev Skole, Marslev Byvej 41, 5290 Marslev

Langeskov, Langeskov Idrætscenter, Børmosevej 3, 5550 Langeskov

Munkebo, Kerteminde 10. klassecenter, Lindøalleen 51, 5330 Munkebo

Der vil blive udsendt valgkort til brug ved afstemningen. Det bemærkes, at afstemningen skal ske på det angivne afstemningssted som fremgår af valgkortet uden hensyn til eventuel flytning til et andet område inden for kommunen.
Personer, der mener sig berettiget til at afgive stemme i kommunen, men som ikke har modtaget valgkort senest torsdag den 16. november 2017 eller personer, som finder, at valgkortets indhold er forkert, bedes straks gøre indsigelse herom til Byrådet (Borgerservice).

 

Hvornår kan jeg brevstemme?

Tirsdag den 10. oktober 2017 og til og med fredag den 17. november 2017 kl. 16.00

Brevstemmeafgivningen finder sted på Borgerservice, Kerteminde Rådhus, Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde.

Borgerservice har åbent mandag-tirsdag kl. 9.30-14.00, torsdag kl. 9.30-18.00, fredag kl. 9.30-13.00 samt fredag den 17. november 2017 kl. 9.00-16.00. 

Derudover holdes der ekstraordinært åbent lørdagene den 4. november og den 11. november 2017 kl. 10.00-12.00.

Hvor kan jeg brevstemme ?

Du kan brevstemmepå  ethvert folkeregister i landet, uanset hvilken kommune, du bor i. 

Hvad skal medbringe?

Du behøver ikke at vente på at få dit valgkort tilsendt for at kunne brevstemme. Hvis du ønsker at stemme, inden du modtager dit valgkort, skal du blot medbringe legitimation i form af sundhedskort, pas eller kørekort

Der vi være mulighed for at benytte hjælpemidler ved brevstemmeafgivningen.

Anmodning om adgang til at afgive stemme i hjemmet.

Vælgere, der på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke vil kunne indfinde sig på det almindelige afstemningssted på valgdagen, har adgang til at afgive stemme i hjemmet.

Anmodning om at brevstemme i hjemmest skal udfyldes på en særlig blanket, som skal sendes til Borgerservice, Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde senest den 9. november 2017 kl. 18.00. 

Hent anmodningsskema

 

Der er mulighed for ændring af afstemningssted for vælgere med handicap eller nedsat førlighed.

Vælgere kan anmode om at blive flyttet til et andet afstemningssted, såfremt ændringen af afstemningssted er begrundet i vælgerens handicap eller nedsatte førlighed.

Ansøgning om at afgive stemme på et andet afstemningssted i  bopælskommunen skal indgives senest 13. november 2017 kl. 12 til Borgerservice.

Afstemningssted  Kertemindehallen 

Hent ansøgningsskema om overførsel til et andet afstemningssted.

 

 

Der gælder faste regler for opsætning af valgplakater på vejareal. 


•    Ved valgplakater forstås valgagitatoriske meddelelser på en vejrbestandig plade, der ikke er større end 0,8 m2 
•    Valgplakater på ophænges i perioden fra den fjerde lørdag kl. 12 før valgdagen til 8 dage efter valgdagen 
•    Nedtagning af valgplakater, og midler til fastgørelse af valgplakater, skal være tilendebragt ved døgnets afslutning 
•    Valgplakater må ophænges på master til vejbelysningen, vejtræer, hegn, master til brug for elforsyning samt indretninger fæstnet i jorden, der har til formål at fremvise valgplakater 
•    Valgplakater skal ophænges forsvarligt og på en sådan måde, at de ikke dækker for autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende udstyr, forhindrer hensigtsmæssige oversigtsforhold eller i øvrigt udgør en fare for trafiksikkerheden 

•    Valgplakater må ikke ophænges:
1.    på motorveje, motortrafikveje og disse vejes rampeanlæg, 
2.    i midterrabatter på veje, hvor den tilladte hastighed er over 60 km/t., 
3.    i midterrabatter på strækninger, hvor hastigheden midlertidigt er nedsat til 60 km/t. eller derunder, 
4.    på samme indretning som autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende vejudstyr, 
5.    på højspændingsmaster, transformerstationer, kabelskabe og lign., 
6.    nærmere end 0,5 m fra kørebanekant eller 0,3 m fra cykelstikant målt fra nærmeste kant af valgplakaten, 
7.    lavere end 2,3 m direkte over fortov eller cykelsti målt fra nederste kant af valgplakaten, 
8.    højere end 1,5 m under laveste strømførende ledning målt fra øverste kant af       valgplakaten eller 
9.    på en sådan måde, at valgplakaten kan medføre skader på eller ændringer af vejtræer eller master til vejbelysning, hegn og indretninger til forsyningsvirksomhed
•    En ophængt valgplakat skal være forsynet med navn, adresse og telefonnummer på den fysiske eller juridiske person, der har iværksat valgplakatophængningen. Oplysninger om juridiske personer skal suppleres med navn, adresse og telefonnummer på en fysisk person, der repræsenterer den juridiske person. Oplysningerne skal anføres på en sådan måde, at de er læselige i hele ophængningsperioden.


For yderligere oplysninger, kontakt
Peter Bundgaard, Kultur, fritid og faciliteter, tlf.: 6515 1457, pbu@kerteminde.dk

 

Valgbar
Hvis du ønsker at stille op til det kommunale eller regionale valg byrådsvalget eller regionsrådsvalget), skal du være valgbar. At være valgbar betyder, at du kan stille op og blive valgt ind i byrådet eller regionsrådet. Du er automatisk valgbar, når du har valgret, dvs. hvis:

  • du er fyldt 18 år
  • du har fast bopæl i opstillingskommunen/regionen
  • du enten er dansk statsborger, statsborger i et andet EU-land, Island eller Norge eller
  • uden afbrydelse har haft fast bopæl i riget i de sidste år forud for valgdagen, bortset fra særlige undtagelsestilfælde
  • For at blive valgt til byrådet/regionsrådet må du ikke være straffet for en handling, som gør, at du er uværdig til at være medlem af kommunale eller regionale råd. Så er du ikke valgbar. Du mister dog ikke din valgbarhed, hvis der på valgdagen er gået tre år, efter at straffen eller foranstaltningen er udstået, ophævet, eftergivet eller bortfaldet.

Er straffen ubetinget fængsel på over seks måneder, eller er du idømt forvaring, er fristen dog fem år. Ved betingede domme og bødestraffe regner man fristen fra datoen på den endelige dom, eller da bøden blev vedtaget.

Du kan dog under alle omstændigheder altid stille op som kandidat til valget, uanset om du måtte være tidligere straffet for en handling, der kan medføre, at du mister din valgbarhed.

Hvis du bliver valgt til byrådet/regionsrådet, og du er tidligere straffet, vil Valgbarhedsnævnet, der er et uafhængigt nævn, efter valget tage stilling til, om du er valgbar.

Du kan få flere oplysninger om kommunale og regionale valg hos Økonomi- og Indenrigsministeriet, kommunen eller regionen.

 

Hvis du ønsker at stille op, skal du udfylde en formular (kandidatliste) med en række oplysninger, som du skal indlevere til formanden for valgbestyrelsen i den kommune eller region, du ønsker at stille op i. Blandt andet skal kandidatlisten have et navn (listebetegnelse).

Du kan få udleveret formularen til kandidatlisten af kommunen eller regionen alt efter, om du ønsker at stille op til det kommunale eller regionale valg. I Kerteminde Kommune udleveres kandidatlisten i ledelsessekretariatet.

 

Kandidater
På kandidatlisten skal stå navnene på de kandidater, der stiller op for listen. Der skal mindst være en kandidat på listen. Der må højst være fire kandidater mere på listen end det antal medlemmer, der skal vælges til byrådet eller regionsrådet. Til regionsrådet skal altid vælges 41 medlemmer, mens der til byrådet skal vælges 25 medlemmer.

Ud over kandidaternes fulde navn skal listen indeholde oplysninger om kandidaternes personnummer, statsborgerskab, stilling og bopæl. Det kan være, at du eller flere af kandidaterne gerne vil have skrevet jeres navne på en særlig måde på stemmesedlen, fx hvis du gerne vil bruge det navn, du havde, før du blev gift, eller et mellemnavn. Så skal du skrive navnet i formularen, sådan som du ønsker, det skal stå på stemmesedlen. Derudover skal alle kandidater underskrive formularen.

 

Stillere
For at få godkendt din kandidatliste skal den anbefales af et vist antal vælgere (stillere) i den kommune eller region, hvor du vil opstille. Stillerne skriver her under på, at de ønsker, at listen stiller op.

Kandidatlisten skal have mindst 25 underskrifter for at kunne stille op.

Hvis du har spørgsmål, kan du rette henvendelse til kommunen eller regionen, hvor din liste vil stille op.

Det er en god idé at indsamle lidt flere underskrifter fra stillere end det antal, der som minimum kræves for at stille op. Nogle af stillerne kan siden have skrevet under på andre lister, være flyttet eller være afgået ved døden, og så tæller de ikke med i kandidatlisteanmeldelsen.

OBS – som noget nyt kan kandidatlister, der både opnåede repræsentation ved sidste valg og stadig 9 uger før valgdagen er repræsenteret i byrådet henholdsvis regionsrådet fremover efter anmodning fritages for kravet om indsamling af underskrifter fra et mindsteantal stillere. For disse kandidatlister gælder et krav om indlevering senest kl. 12 tirsdag den 19. september 2017  tidligst tirsdag den 5. september 2017. Anmodning indleveres til ledelsessekretariatet.

Valgbestyrelsen skal herefter senest kl. 12 tirsdag den 26. september 2017 meddele kandidatlisten, om valgbestyrelsen,  fritager kandidatlisten for kravet om underskrifter fra det fornødne antal stillere. Kandidatlister, som valgbestyrelsen har fritaget for stillerkravet, skal herefter ikke indeholde underskrifter fra stillere.

Indlevering af kandidatlisten
Du skal indlevere kandidatlisten med stillernes underskrifter og adresseoplysninger til formanden for valgbestyrelsen, Ledelsessekretariatet senest tirsdag den 3. oktober kl. 12. Du kan tidligst indlevere kandidatlisten tirsdag den 19. september 2017.

Kandidatlister, der ikke skal indsamle stillerunderskrifter, skal indlevere kandidatlisten til valgbestyrelsen senest tirsdag den 19. september kl. 12 og kan tidligst indlevere denne tirsdag den 5. september 2017.

Valgbestyrelsen godkender kandidatlisten
Valgbestyrelsen skal godkende kandidatlisten og give den en bogstavbetegnelse, som vil stå på stemmesedlen foran navnet på kandidatlisten. Kandidatlisten kan godt ønske at få en bestemt bogstavbetegnelse, men det er valgbestyrelsen, der i sidste ende beslutter, hvilket bogstav listen skal have. Det gælder dog ikke for lister, der stiller op for et af de partier, der kan opstille til folketingsvalg. De partier har nogle faste bogstaver, som de skal bruge, når de stiller op til kommunale og regionale valg, og som ingen lokallister kan bruge.

Kommunen offentliggør snarest muligt, efter at fristen for at indlevere kandidatlisten er udløbet, en liste over alle godkendte kandidatlister og de opstillede kandidater.

 

Resultat kommunalvalg 2013

Resultat kommunalvalg 2009