Natura 2000 er en fællesbetegnelse for habitat- og fuglebeskyttelsesområder i et europæisk netværk af naturområder, som medlemslandene i EU anser for særligt værdifulde og derfor har forpligtet sig til at passe særligt godt på.

Netværket består af fuglebeskyttelsesområder udpeget i henhold til EU Fuglebeskyttelsesdirektivet af 1979 og habitatområder udpeget i henhold til EU Habitatdirektivet af 1992.

Hvert område er udpeget med henblik på at beskytte en eller flere konkrete arter og naturtyper, som forekommer i området. Disse arter og naturtyper kaldes områdets ”udpegningsgrundlag”.

På de følgende sider kan du læse mere om:

I Natura 2000-områderne er kommunen myndighed. Kommunen er forpligtet til at gennemføre foranstaltninger, der sikrer eller genopretter gunstig bevaringsstatus for de naturtyper og arter, som har ligget til grund for udpegningen af områderne.

Natura 2000-planen indeholder mål for det enkelte Natura 2000-områdes naturtilstand og et indsatsprogram, der fastlægger retningslinjerne for de kommunale handleplaner.

Kommunen har på baggrund af de statslige Natura 2000-planer udarbejdet konkrete handleplaner for, hvordan målet skal nås i de enkelte områder