Klagefristen er 4 uger fra datoen for den offentlige bekendtgørelse. Sidste rettidige dato for indsendelse af klage står i de enkelte links nedenfor.

Klager skal indsendes via Klageportalen.  Se link på forsiden af Planklagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/

 

Planklagenævnet

Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Her anvendes  NEM-ID for at logge sig på. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening. Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening.

Klageportal - www.borger.dk

Klageportal - virk.dk

Klagegebyr
Det er en betingelse for Planklagenævnets behandling af en klage, at klager indbetaler et gebyr til nævnet. Klagegebyret er fastsat til 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet.

Vejledning om gebyrordningen kan findes på Planklagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/klagevejledning/

 

 

 

Landzonetilladelse til terrænregulering på Langagervej 13, 5550 Langeskov.

Landzonetilladelse til terrænregulering på Hans Tausensgade 20, 5550 Langeskov.

Landzonetilladelse til ændret anvendelse af 24 m2 fra butik til boligareal samt opdeling af beboelsen på Odensevej 342, 5300 Kerteminde