Klagefristen er 4 uger fra datoen for den offentlige bekendtgørelse. Sidste rettidige dato for indsendelse af klage står i de enkelte links nedenfor.

Klager skal indsendes via Klageportalen.  Se link på forsiden af Planklagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/

 

Planklagenævnet

Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Her anvendes  NEM-ID for at logge sig på. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening. Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening.

Klageportal - www.borger.dk

Klageportal - virk.dk

Klagegebyr
Det er en betingelse for Planklagenævnets behandling af en klage, at klager indbetaler et gebyr til nævnet. Klagegebyret er fastsat til 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet.

Vejledning om gebyrordningen kan findes på Planklagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/klagevejledning/

 

 

 

Landzonetilladelse til indretning af 5 lejligheder på 1. salen af den bagvedliggende del af bygning 1 på Stationsvej 104, 5330 Munkebo

Landzonetilladelse til opsætning af mini husstandsvindmølle på Marslev Byvej 18B, 5290 Marslev

Landzonetilladelse til ændret anvendelse af klubhus til fritidshus på Mosevejen 5, 5550 Langeskov

Landzonetilladelse til indretning af 3 stk. ferielejligheder i overflødiggjort driftsbygning på Langøvej 521, 5390 Martofte

Landzonetilladelse til ændret anvendelse af 32 m2 fra garage til boligareal på Salby Bygade 22, 5370 Mesinge.