Billede

Kerteminde Kommune har udarbejdet et regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser.

I regulativet kan du se hvilke retningslinier, kommunen udfører dette arbejde efter, og hvilken prioritet de enkelte veje har, når der skal saltes/sneryddes og renholdes.

Du kan også se de pligter, der påhviler dig som grundejer.

Se Regulativet her.

Hvis du ikke har mulighed for at rydde sne, salte eller gruse, kan du overdrage din pligt til en anden. Dette skal ske skriftligt.

Du kan henvende dig til Trafik & Anlæg på mail:

trafikoganlaeg@kerteminde.dk

De offentlige veje er opdelt i 4 vintervejklasser.

Vintervejklasse I omfatter veje, som har afgørende betydning for fjerntrafikken.

Vintervejklasse II er veje, der har betydning for den gennemkørende trafik, den kollektive trafik, erhvervstrafikken samt vigtige p-pladser.

Vintervejklasse III er lokalveje, der har betydning for trafik mellem bysamfund og bydele, kollektiv trafik og erhvervsområder. Glatførebekæmpes så snart der er ledigt materiel fra vintervejklasse I og II.

Vintervejklasse IV er boligveje, blinde veje og veje af mindre betydning for den almene trafikafvikling. Denne kategori veje bliver ryddet og glatførebekæmpet efterhånden, som der kan afses materiel fra vintervejklasse II og III.

Kommunen anvender salt på kørebanerne.

Se et kort over vejklasserne her.

Tidspunkter for snerydning og saltning

Vintervejklasse I:

Hele døgnet

Vintervejklasse II:

04.00-22.00

(weekender og søn- og helligdage

06.00-22.00)

Vintervejklasse III:

04.00-22.00,
i det omfang der er ledigt materiel

fra vintervejklasse I og II

Vintervejklasse IV:

07.00-15.00 på hverdage, i det

omfang der er ledigt materiel fra

vintervejklasse II og III

Stier klasse I:

04.00-22.00
(weekender og søn- og helligdage

06.00-22.00)

Stier klasse II:

07.00-15.00,
i det omfang der er ledigt materiel

fra vinterstiklasse I

Stier klasse III:

Glatføre bekæmpes ikke.

Fortove:

Glatførebekæmpelse foretages i

forhold til fortovets benyttelse,

dog primært på hverdage i

tidsrummet 07.00-15.00

Alle kommunens grundejere har også deres opgaver m.h.t. snerydning og glatførebekæmpelse på følgende områder:

  1. Fortove og stier, herunder kørebaner, der går helt ind til skel mod de tilgrænsende ejendomme. Med fortov og sti sidestilles færdselsareal, der er overvejende bestemt for gående trafik.
  2. Indgange og trapper
  3. Adgang til postkasse
  4. Adgang til affaldsbeholdere
  5. Du skal rydde sne og salte eller gruse snarest muligt efter, at det har sneet, eller det er blevet glat.
  6. Når der ryddes sne, kan der komme snevolde foran din indkørsel og ved private vejes udmundinger. Det er dig, der må sørge for at fjerne dem.

 

Overholder du disse pligter, er det til hjælp for de mennesker, som af den ene eller anden grund skal ud i vinterføret:

Renovationsarbejderen, postbuddet, avisbuddet og mange andre og selvfølgelig dig selv, din familie og gæster. Omvendt kan manglende eller mangelfuld glatførebekæmpelse medføre ulykker og erstatningskrav, ligesom undladelse af ovennævnte forpligtelser kan medføre politisag og bøde.

Gratis grus

Alle kommunens borgere kan frit afhente grus til eget forbrug til glatførebekæmpelse ved et af kommunens grusdepoter. Kommunens folk fylder jævnligt depoterne op i takt med forbruget.
Grusdepoterne findes følgende steder.
Kerteminde, Kohaven 8, 5300 Kerteminde. Materielgården.
Munkebo, Kystalleen/Hybenvænget, 5330 Munkebo.
Langeskov, Mariesmindevej 2, 5550 Langeskov, opbevaringsplads.

Offentlige veje og fortove

Grundejeren rydder sne og gruser/salter på fortov ud for egen grund.

Private veje

På private veje skal grundejerne også rydde sne og gruse/salte kørebanen.

Hvad med veje og stier du ikke har direkte adgang til?

Grundejerens forpligtigelse til at rydde sne og gruse/salte på fortove langs offentlige veje og stier, der grænser op til grunden, gælder, kun hvor grundejeren har direkte adgang til de pågældende veje/stier.

Du kan overdrage ansvaret til andre

Hvis du ikke har mulighed for at rydde sne, salte eller gruse, kan du overdrage din pligt til en anden. Det skal ske skriftligt. Du kan henvende dig til Trafik og Anlæg på:

trafikoganlaeg@kerteminde.dk.

Have og snehjælp

Er du pensionist i Kerteminde Kommune har du mulighed for, at modtage havehjælp og hjælp til snerydning.

Se flere oplysninger her