Kerteminde Kommune tilbyder genoptræning, vedligeholdende træning og rehabilitering til borgere i kommunen, som har et fagligt begrundet behov herfor.

Tilbuddene varetages af fysioterapeuter, ergoterapeuter og aktivitetsmedarbejdere, som er tilknyttet de tre træningscentre, der er beliggende i byerne Langeskov, Kerteminde og Munkebo. I Munkebo er der yderligere terapeuter tilknyttet Rehabiliteringscenteret, som er beliggende på Lindhøj Plejecenter.

Genoptræning med genoptræningsplan

Du kan få en genoptræningsplan med fra hospitalet, hvis lægerne vurderer, at du har behov for genoptræning. Genoptræningsplanen giver dig ret til gratis genoptræning i kommunen. Genoptræningsplanen sendes fra hospitalet til Kerteminde Kommune, som derefter kontakter dig med et tilbud om genoptræning. Du har mulighed for at vælge, om du vil gennemføre din genoptræning i Kerteminde Kommune eller i en anden kommunes tilbud.

Genoptræning til ældre over 65 år

Kerteminde Kommune tilbyder genoptræning, hvis du har oplevet et funktionstab, f.eks. som følge af et fald eller sygdom, men ikke har været i kontakt med hospitalet.

Målet med genoptræningen er, at du opnår samme grad af funktionsevne som tidligere eller bedst mulig funktionsevne.

Hvis du er svækket efter længere tids sygdom kan kommunen tilbyde dig genoptræning

Genoptræning

Hvis du har behov for genoptræning, fx efter et fald eller influenza, kan du ansøge om genoptræning i kommunen. Genoptræningen skal tilbydes efter en konkret, individuel vurdering af træningsbehovet.

Samlet indsats

Tilbuddet om genoptræning indgår sammen med kommunens øvrige tilbud om personlig og praktisk hjemmehjælp i en samlet indsats for at bringe dig tilbage til eller så tæt på det funktionsniveau, som du havde før din sygdom. Tilbuddet om genoptræning skal koordineres med såvel tilbud om vedligeholdelsestræning som personlig og praktisk hjælp.

Vedligeholdelsestræning

Du kan få tilbud om vedligeholdelsestræning fra kommunen til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder, hvis du har et særligt behov for det. Tilbuddet gives efter en konkret og individuel vurdering og skal bidrage til at afhjælpe væsentlige følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det er kommunen, der beslutter, om du skal tilbydes vedligeholdelsestræning, og hvilken form for træning der skal iværksættes.

Samlet indsats

Tilbud om vedligeholdelsestræning skal ses i sammenhæng med tilbud om genoptræning. Det kan fx være, at der er et behov for vedligeholdelsestræning i forlængelse af et afsluttet genoptræningsforløb for at fastholde den generhvervede funktionsevne. Afgørelsen om vedligeholdelsestræning skal desuden ses i sammenhæng med den hjemmehjælp, du eventuelt modtager. Aktiviteterne vil typisk kunne finde sted i dit eget hjem, på fx dagcentre, i plejecentre og plejehjem m.v.

Socialpædagogisk bistand

Socialpædagogisk bistand er støtte til opgaver, du ikke selv er i stand til at klare på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Den består af en lang række hjælpeforanstaltninger. Der kan blandt andet være tale om:

  • oplæring og genoplæring i daglige færdigheder som træning i at klæde sig på eller spise
  • omsorg og hjælp til personlige forhold som fx konfliktløsning
  • hjælp til at opretholde sociale netværk
  • støtte til udvikling af egne ressourcer, herunder muligheder for at kommunikere og indgå i samvær med andre
  • vejledning, rådgivning og hjælp til selvhjælp

Socialpædagogisk bistand vil også, efter omstændighederne, kunne omfatte ledsagelse i forbindelse med aktiviteter.

Formålet med indsatsen er at bidrage til at skabe en tilværelse for den enkelte på egne præmisser. Indsatsen tager blandt andet sigte på, at brugeren kan bevare eller forbedre sine psykiske eller sociale funktioner. Du kan få tilbud om socialpædagogisk bistand uanset boform.

Tilbud om socialpædagogisk bistand vil altid bero på en konkret individuel vurdering. Kommunen skal sørge for, at opgaverne i fornødent omfang kan varetages døgnet rundt.

Du kan ansøge om socialpædagogisk bistand hos kommunen, som afgør, om du kan få socialpædagogisk bistand.

Hvis du skal ansøge som partsrepræsentant, skal du kontakte kommunen.

Hvis du vil klage

Du skal klage til kommunen, hvis du ikke mener, du får den fornødne hjælp. Kommunen skal altid sende en klagevejledning med, når du får besked om afgørelsen.

Se mere om de enkelte tilbud, herunder oplysning om visitation og eventuel kørsel til centrene.