§ 33. Virksomheder, anlæg eller indretninger, der er optaget på den i § 35 nævnte liste (listevirksomhed), må ikke anlægges eller påbegyndes, før dr er meddelt godkendelse heraf. Listevirksomhed må heller ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, som indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt. 

(Uddrag af Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5)

Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 § 33 siger, at større virksomheder og andre virksomheder, som potentielt kan forurene omgivelserne, skal godkendelses af miljømyndighederne, før de må anlægges, udvides eller ændres væsentlig.

Kommunerne er miljømyndighed for flertallet af disse virksomheder.

De virksomhedstyper som i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 33 kræver miljøgodkendelse er oplistet i bilagene til Godkendelses-bekendtgørelsen. Kravene til hvad der skal oplyses i forbindelse med ansøgningen fremgår ligeledes af bekendtgørelsens bilag.

En miljøgodkendelse rummer en vurdering af virksomhedens samlede miljøpåvirkning og en række vilkår for driften.

Vilkårene kan f.eks. angå støj, udledning af røggasser, diffuse emissioner og affaldshåndtering.

Digital ansøgning via Byg og Miljø (BOM)

Ansøgningen skal i korte træk beskrive virksomhedens aktiviteter, drift og de forventede miljøpåvirkninger. Ansøgningen skal sendes til kommunen via det digitale system Byg og Miljø - klik her. Byg og Miljø skal anvendes til alle ansøgninger om miljøgodkendelse for godkendelsespligtige virksomheder samt til anmeldelse af nye virksomheder/aktiviteter for maskinværksteder.

Miljøstyrelsen har netop oprettet en hjemmeside, hvor virksomheder og myndigheder kan få mere information om reglerne for anmeldeordningen, digitale guides, film om ansøgningsprocessen. Desuden vil der være oplysninger om, hvornår Miljøstyrelsen holder informationsmøder for virksomheder og myndigheder.

Tag gerne kontakt til kommunen hvis du overvejer at etablere en godkendelsespligtig virksomhed, eller hvis du er i tvivl om din virksomhed kræver tilladelse.