I Kerteminde Kommune er der i alt 6 skoler med hver sin skolefritidsordning. Optagelse gælder skolens elever fra børnehaveklasse samt 1.-3. klassetrin. Der er pladsgaranti for alle, der ønsker at benytte skolefritidsordningen, så indmeldelse kan ske fra dag til dag, hvorimod udmeldelse skal ske med varsel.

Feriepasning i Kerteminde Kommune

Regeringen har tilladt kommunerne at holde lukkedage på hverdage med lavt fremmøde. Kommunerne skal på lukkedage stille alternative pasnings-muligheder til rådighed for de forældre, der har behov for pasning.

I Kerteminde Kommune er det alternative pasningstilbud sikret gennem en fælles feriepasningsordning i samarbejde mellem daginstitutioner og SFO. Det betyder, at hvis jeres barns daginstitution holder lukket, kan I få pasning til jeres barn i en anden institution i jeres distrikt.

Den Fælles Feriepasningsordning må benyttes af alle børn, der er indskre-vet i en kommunal daginstitution eller SFO. Det forventes at forældre holder ferie med deres børn i det omfang det er muligt.

På Grundlovsdag og Juleaftensdag er alle institutioner og SFO’er helt lukket, da disse dage af Regeringen er defineret som weekend / helligdage uanset hvordan de falder på en uge.

Institutioner og SFO’er organiserer selv pasningen i distrikter, herunder hvil-ken institution / SFO, der holder åbent samt hvilken leder, der har ledelses-ansvaret. Disse informationer vil I få i de enkelte institutioner og SFO’er. Ligesådan vil de enkelte institutioner / SFO’er tage initiativ til at få overblik over jeres barns pasningsbehov.

I SFO tilkøbes feriemodul i ugerne 7, 27-28-29-30 samt 42. Feriemodulet kan købes til de børn, som er indmeldt i SFO med én måneds varsel.

Egenbetalingen for de enkelte moduler i skolefritidsordningerne er ved budgetvedtagelsen fastsat i månedlige rater, der opkræves 11 gange om året – juli måned er betalingsfri.

 

 

modul:

01.01.2018

Tilbud til elever i 0.-3. kl.

morgenmodul

   456,00

 

eftermiddagsmodul

1.367,00

 

feriepasning (pr. uge)

   380,00

 

Er der behov for pasning i vinterferien (uge 7), juli måned samt efterårsferien (uge 42) opkræves der for feriepasning, idet SFO er åben hele dagen.

I afsnittet "børnepasning" under Børn, Unge og Familie informeres der om friplads- og søskendetilskud samt om pasning over kommunegrænsen.

Køb af feriemodul skal ske via selvbetjeningsløsningen under Digital Pladsanvisning. Selvbetjeningsløsningen kræver NemId.