Kan jeg få økonomisk hjælp af kommunen?

Helbredstillæg og personligt tillæg
Hvis du er folkepensionist eller førtidspensionist tilkendt pension før 2003 kan du ikke søge om økonomisk støtte i form af enkeltydelser. Her har du i stedet mulighed for at søge om helbredstillæg eller personligt tillæg. Læs mere i listen til venstre.

Enkeltydelser
Du kan søge kommunen om økonomisk hjælp til rimelige og nødvendige udgifter som du ikke selv har mulighed for at betale f.eks. til depositum, samværsudgifter og medicin.

Husk at søge før du påtager dig udgiften

Du skal kontakte kommunen med ansøgning om enkeltydelser før du påtager dig udgiften, da du normalt ikke kan få hjælp til udgifter, som du har påtaget dig, inden du har søgt kommunen om hjælp.

Vær opmærksom på, at der kræves dokumentation for de udgifter, der tages med i rådighedsberegningen, og at ikke alle udgifter kan medregnes.

Du skal fremlægge forskellig dokumentation for hidtidige indtægter, indestående i banken med videre, for at kunne ansøge om enkeltydelse:
•    Lønsedler for de seneste 3 mdr. (også for evt. ægtefælle)
•    Kontoudtog for samtlige bankkonti for de sidste 3 mdr. (også for evt. ægtefælle)

Ved ansøgning om depositum/indskud skal der vedlægges dokumentation på at du ikke kan låne i banken

•    Børneopsparing, hvis du har en sådan
•    Dokumentation på de påførte udgifter på ansøgningen
Du kan læse mere om betingelser og ydelser indenfor kontanthjælp på Borger.dk.

-    Husleje
-    Vand
-    Varme
-    El
-    Telefon- og internetabonnement (billigst muligt)
-    Licens
-    Hus- og indboforsikring
-    Afdrag på beboerindskudslån (til nuværende bolig)
-    Børnebidrag (kun hvis det betales)
-    A-kassekontingent 
-    Receptpligt medicin

-    Afdrag på gæld
-    Øvrige abonnementer
-    Øvrige forsikringer

Enkeltydelser

Personligt tillæg

Du kan søge om personligt tillæg, hvis du er pensionist og særligt vanskeligt stillet økonomisk

Hvordan får jeg et personligt tillæg?

Du skal ansøge kommunen om personligt tillæg.

Bor du i udlandet, skal du kontakte Udbetaling Danmark for at søge om personligt tillæg.

Kan jeg få personligt tillæg?

Du kan søge kommunen om personligt tillæg, hvis du er folkepensionist. Du kan også søge, hvis du modtager førtidspension efter de gamle regler, dvs. reglerne fra før 2003. Du skal være særligt vanskeligt stillet økonomisk for at kunne få personligt tillæg.

Kommunen foretager en konkret vurdering af dine samlede økonomiske forhold, når den vurderer, om du kan få personligt tillæg. I vurderingen indgår din formue, den sociale pension og alle andre indtægter.

Kommunen vurderer din formue og indtægt i forhold til den udgift, som du ønsker dækket af det personlige tillæg.

Kommunen kan anvende vejledende formuegrænser og rådighedsbeløb, når den vurderer, om du er i en økonomisk vanskelig situation.

Bor du i udlandet, skal du kontakte Udbetaling Danmark for at søge om personligt tillæg.

Hvor meget kan jeg få i personligt tillæg?

Der gælder ingen faste regler for, hvad et personligt tillæg kan gå til. Et personligt tillæg kan dække udgifter, som kommunen vurderer er rimelige og nødvendige. Det kan fx være udgifter til betaling af briller, tandbehandling og diætkost, som du ikke kan få dækket af andre former for tillæg.

Har du ikke boet i Danmark hele dit liv, modtager du måske en lavere pension, en såkaldt brøkpension. Du kan søge om et personligt tillæg til at få dækket et ekstra behov for hjælp.

Du betaler ikke skat af det personlige tillæg.

Kan jeg få tillæg ud over personligt tillæg?

Måske kan du få andre tillæg ud over det personlige tillæg. Fx:

Hvis du vil klage

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Du kan klage til Ankestyrelsen, hvis du er uenig i Udbetaling Danmarks afgørelse om personligt tillæg i udlandet. Klagen skal sendes til Udbetaling Danmark, som skal modtage din klage senest fire uger efter, du har modtaget afgørelsen. Udbetaling Danmark skal herefter vurdere afgørelsen igen og sender sagen videre til Ankestyrelsen, hvis du ikke får ret i din klage.

Brexit

Storbritannien forlod EU den 31. januar 2020. Ifølge den aftale, der er indgået mellem Storbritannien og EU, vil der være en overgangsperiode frem til udgangen af 2020, hvor EU-reglerne stadig gælder. I den periode vil der ikke ske ændringer i din ret til ydelser fra Danmark på grund af Brexit.