ICS (Integrated Children’s System) er en helhedsorienteret metode for sagsbehandling og udredning i sager om udsatte børn og unge.

Metoden bygger på inddragelse af barnet og familien, fokus på ressourcer og problemer og en holistisk tilgang. ICS hjælper sagsbehandleren med at komme rundt om de faktorer, som påvirker og har betydning for barnet eller den unges situation. ICS anvendes i hele sagsgangen fra den børnefaglige undersøgelse til udarbejdelsen af og opfølgning på mål for indsatsen.

Systematikken i ICS understøtter intentionerne i anbringelsesreformen ved at systematisere de seks punkter, der indgår i undersøgelse og handleplan samt hjælper med at definere hensigten og målet med en indsats. ICS understøtter samtidig intentionerne i Barnets Reform, da barnets behov sættes i fokus. ICS bygger på forståelsen af, at børn og unges velfærd formes i samspillet mellem tre hovedområder:

  • Barnets/den unges udviklingsmæssige behov
  • Forældrekompetencer
  • Familieforhold – familie og omgivelse

 

ICS modellen peger på dimensioner i samspillet mellem familie og omgivelser, som er centrale for barnets/den unges velfærd samt for forældrenes muligheder for at varetage forældrerollen.

ICS fokuserer på at forståelsen af barnets udvikling og trivsel skal ske med blik for interaktion og samspil med den omgivende verden. Fokus er derfor altid på det enkelte barn eller den unge, og på forældrenes kompetencer til at imødekomme barnets behov og sikre dets udvikling.

.

ICS-trekanten