Affaldsområdet er i dag opdelt på drift og myndighed således at Kerteminde Forsyning A/S er ansvarlig for driftsopgaverne og Kerteminde Kommune er myndighed.

Det betyder, at det i daglig drift er Kerteminde Forsyning A/S der varetager opgaver som fx indsamling af dagrenovation og drift af Genbrugsstationerne. Praktiske spørgsmål og henvendelser vedrørende bl.a. takster, tømningskalender og åbningstider på genbrugsstationerne skal derfor rettes til Kerteminde Forsyning A/S.

Kerteminde Kommune har som myndighed ansvaret for at anvise affald, udarbejde affaldsplaner og affaldsregulativer samt konkrete myndighedsopgaver på affaldsområdet: Disse er afgørelser i forhold til konkrete borgere og virksomheder. Det er eksempelvis løbende opgaver med at give godkendelser, tilladelser, dispensationer, føre tilsyn, kontrol, påbud og forbud.

Kerteminde Byråd har den 18. september 2014 vedtaget Ressourceplan 2014 – 2025 for de kommende 6 år med tilhørende overslagsår.

Ressourceplanen er et arbejdsredskab for Kerteminde Kommune, der beskriver hvordan kommunen vil styre udviklingen indenfor affaldsområdet. Planen udstikker retningslinjerne for hvilke mål og initiativer, der vil blive sat værk de kommende år.

Ressourceplanen er således en orientering til borgere, virksomheder og andre interesserede om udviklingen inden for affaldsområdet i Kerteminde Kommune.

Ressourceplanen har været fremlagt i offentlig høring i perioden den 3. juni til den 4. august 2014.

Kerteminde Byråd har den 28. februar 2019 vedtaget nye affaldsregulativer for henholdsvis husholdninger og erhverv med ikrafttrædelse den 2. marts 2019. Affaldsregulativerne er udarbejdet med baggrund i standardregulativerne fra Miljøstyrelsen og indeholder bl.a. bestemmelser om hvordan affaldet skal sorteres samt hvor og hvordan det skal bortskaffes.

De væsentligste ændringer i det nye affaldsregulativ for husholdninger i forhold til det tidligere regulativ:

  • Ændring i sorteringen af dagrenovation fra en bringe- til en henteordning for papir/pap samt glas/metal, da alle husstande med dagrenovation som udgangspunkt får leveret 2 to-kammer spande til henholdsvis rest/madaffald, papir/pap samt glas/metal.
  • Tilbud om en frivillig ordning for afhentning af haveaffald mod et gebyr
  • Sommerhuse bliver omfattet af kildesortering af genanvendeligt affald.
  • Badehuse, kolonihavehus m.v. bliver omfattet af regulativ for husholdninger
  • Blandet bolig/erhverv bliver omfattet af regulativ for husholdninger

Regulativ for erhverv:

Der er ingen væsentlige ændringer i regulativet for erhvervsaffald. Ændringerne i regulativet er af redaktionel karakter, bl.a. præciseres reglerne for adgangsveje med hensyn til afhentning af dagrenovationslignende affald for virksomheder tilmeldt den kommunale indsamlingsordning for restaffald.

Skel/skel-ordning

Der indføres en ændring af afhentning af dagrenovation fra at være standplads/standplads til skel/skel. En skelordning er hvor den enkelte husejer kører sin beholder frem til nærmeste offentlige vej (skel) på tømningsdagen og retur efter tømningen af beholderen.

Standpladsordningen bliver dog ikke afskaffet, idet det bliver muligt mod betating af et gebyr at tilmelde en standpladsordning.

Se affaldsregulativerne for Kerteminde Kommune her: