Skip til hoved indholdet
  Hjem Kommunen Planer og strategier Lokalplaner

Lokalplaner

En lokalplan er en detaljeret plan, der angiver juridisk bindende bestemmelser for et afgrænset geografisk område. 

En lokalplan regulerer dog kun fremtidige forhold.

Kerteminde Kommunes lokalplaner findes her.

Forslag til lokalplaner skal den i offentlig høring i mindst 4 uger. Her har offentligheden mulighed for at indsende bemærkninger til lokalplanforslaget.

Aktuelle lokalplaner i høring kan ses her.

Hvis du vil vide mere

En lokalplan, tidligere kaldet en byplanvedtægt, er en detaljeret plan, der angiver juridisk bindende bestemmelser for et afgrænset geografisk område. En lokalplanen regulerer kun fremtidige forhold.

En lokalplan fastlægger, hvordan den fremtidige udvikling skal være i et bestemt område og beskriver, hvordan et område må bruges. Det kan være for et større område eller for en enkelt ejendom.

Lokalplanen kan for eksempel bestemme:

 • Hvad området og bygningerne skal bruges til.
 • Hvor og hvordan, der skal bygges nyt.
 • Hvilke bygninger, der skal bevares.
 • Hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.
 • Lokalplanen er juridisk bindende for de ejendomme, der ligger inden for området. Det betyder, at man som grundejer skal overholde lokalplanens bestemmelser.
 • Lokalplanen hindrer ikke hidtidig lovlig anvendelse af bygninger og arealer.

Afhængig af området kan lokalplanen indeholde øvrige bestemmelser, for eksempel om bevaringsværdige huse og bymiljøer, støjskærme eller grundejerforeninger.

Bestemmelserne i en lokalplan skal sikre, at et område anvendes og udformes i overensstemmelse med planlovens formålsbestemmelse (§ 1) og under hensyn til omgivelserne og i overensstemmelse med den øvrige planlægning i kommunen.

Planloven

Loven skal sikre en sammenhængende planlægning, der forener de samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen, medvirker til at værne om landets natur og miljø og skaber gode rammer for vækst og udvikling i hele landet, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag med respekt for menneskets livsvilkår, bevarelse af dyre- og planteliv og øget økonomisk velstand.

Loven tilsigter særligt:

 • at der ud fra en planmæssig og samfundsøkonomisk helhedsvurdering sker en hensigtsmæssig udvikling i hele landet og i de enkelte kommuner og lokalsamfund
 • at der skabes og bevares værdifulde bebyggelser, bymiljøer og landskaber
 • at skabe gode rammer for erhvervsudvikling og vækst
 • at de åbne kyster fortsat skal udgøre en væsentlig naturværdi og landskabelig værdi
 • at biodiversiteten understøttes, og at forurening af luft, vand og jord samt støjulemper forebygges
 • at offentligheden i videst muligt omfang inddrages i planlægningsarbejdet
 • og at alsidighed i boligsammensætningen fremmes gennem mulighed for planlægning for almene boliger i byerne.

En lokalplan kan kun regulere den fremtidige anvendelse og bebyggelse af et område. Den er altså ikke til hinder for, at nuværende bebyggelse kan blive liggende. Den hindrer heller ikke, at den hidtidige anvendelse af bygninger og ubebyggede arealer kan fortsætte - hvis det er lovlige forhold.

Lokalplanforslag og offentlig høring

Når et forslag til en lokalplan er sendt i offentlig høring har borgere lejlighed til at komme med bemærkninger, indsigelser eller forslag til ændringer. Et forslag offentliggøres i minimum 4 uger, medmindre det er en lokalplan af mindre betydning hvor offentlighedsperioden er forkortet til minimum 2 uger.
Når offentlig­hedsperioden er slut, vurderer byrådet i hvilken udstrækning man vil imødekomme eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Herefter vedtages lokalplanen endeligt.

Byrådet er forpligtet til at behandle indsigelser og forslag om ændringer inden lokalplanen vedtages endeligt, men byrådet er ikke forpligtet til at rette sig efter dem.

Hvis byrådet, på baggrund af de indkomne indsigelser eller efter eget ønske, vil foretage så omfattende ændringer, at der reelt er tale om et nyt planforslag, starter proceduren forfra med offentliggørelse af et nyt lokalplanforslag.

Når et forslag til en lokalplan er offentliggjort må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, som skaber risiko for en forgribelse af den endelige plans indhold.

Offentliggørelse

Når byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt, og den er offentlig bekendtgjort her på hjemmesiden samt på www.plandata.dk, er planen bindende for de ejendomme, der ligger inden for planens område. Bemærk at der er 4 ugers klagefrist.

Lovlig eksisterende bebyggelse, eller lovlig anvendelse, som er etableret, før lokalplanforslaget blev offentliggjort, kan fortsætte som hidtil, selvom det er i strid med lokalplanen - også efter ejerskifte.

Lokalplanen medfører ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen.

De formelle retsvirkninger fremgår af den enkelte lokalplan.

Retsvirkninger vedr. lokalplan

Ifølge planlovens § 17 må ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Den eksisterende, lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil.

Efter udløbet af indsigelsesfristen kan byrådet tillade, at ejendommen bebygges eller udnyttes i overensstemmelse med forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og ikke er lokalplanpligtigt.

De foreløbige retsvirkninger gælder, indtil den endeligt vedtagne eller godkendte lokalplan er offentligt bekendtgjort, dog højst i ét år efter offentliggørelse af lokalplanforslaget.

Lokalplanforslaget bortfalder, hvis det ikke er endeligt vedtaget inden 3 år fra offentliggørelsen.

Efter Kerteminde Byråds endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må de ejendomme, der er omfattet af planen jf. § 18 i planloven kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

Lokalplanen indeholder ingen handlepligt, hvilket betyder, at den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil og at lokalplanen ikke medfører krav om etablering af de bygninger og anlæg, som er indeholdt i planen.

Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, jf. planlovens § 13. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af planen.

For at komme i betragtning til udarbejdelse af en ny lokalplan, skal du sende din anmodning med tilhørende bilag til plan@kerteminde.dk, att.: Planteamet.

Udfyld anmodningsskemaet ved at klikke her.

Se også lokalplanvejledning her.

I anmodningsskemaet har vi listet en række kravspecifikationer op, som er anført i de nedenstående afsnit om basisoplysninger og projektoplysninger.

Tegningsbilag skal fremsendes elektronisk i pdf-format og skal være målfast i et gængs målestoksforhold.

Basisoplysninger 

Følgende basisoplysninger skal medsendes:

 1. Ejerforhold, jf. tingbogen, navn, adresse, telefonnr. og mailadresse.
 2. Fremsendes anmodningen af andre end ejeren, skal der medsendes dokumentation fra ejeren om adkomst samt en fuldmagt.
 3. Oplysning om evt. rådgiver, herunder navn, adresse, telefonnr. og mailadresse.
 4. Lokalplanområdets adresse, matrikelbetegnelse, zonestatus og areal. Hvis området er stort, kan det være en god idé at vise det på et kort.
 5. Oplysning om evt. rådgiver, navn, adresse, telefonnr. og mailadresse.
 6. Lokalplanområdets adresse, matrikelbetegnelse, zonestatus og areal. Hvis området er stort, kan det være en god idé at vise det på et kort.
 7. Delområde, jf. kommuneplanen, samt evt. gældende lokalplaner og byplanvedtægter.

Projektoplysninger

Der vedlægges evt. forslag til bebyggelsesplan, indtegnet på kommunens grundkort, suppleret med beskrivelse for lokalplanområdet med angivelse af følgende:

 1. Oplysning om hvornår endelig vedtagelse af lokalplan og evt. kommuneplantillæg ønskes.
 2. Lokalplanens formål, områdets fremtidige anvendelse og om denne er i overensstemmelse med kommuneplanen, dvs. jf. kommuneplanens hovedstruktur og retningslinjer og delområdets rammebestemmelser eller andre gældende planer. Er der ikke overensstemmelse, gøres der rede for den planlægningsmæssige begrundelse for fravigelsen samt hvilke konkrete ændringer af kommuneplanen eller andre planer, der forudsættes.
 3. Områdets afgrænsning og eventuelle opdeling i anvendelsesområder og etaper.
 4. Bebyggelsens placering, anvendelse, højde, etageantal, etageareal og bebyggelsesprocent.
 5. For boligbebyggelse oplyses antal, type og størrelse af boliger.
 6. For erhvervsbebyggelse oplyses desuden afstandsklasse. Afstandsklasser karakteriserer, hvilke typer erhverv, der må være i et område.
 7. Hvis der påtænkes byggeri med offentlig støtte skal dette angives.
 8. Ved lokalplaner til realisering af konkrete byggeprojekter vises bebyggelsens udformning, facader samt materiale- og farveanvendelse.
 9. Der vedlægges plantegning, indtegnet på kommunens grundkort, med placeringen af eksisterende bebyggelse, og evt. planlagt nedrivning, beplantning og terræn (højdekurver). Terrænregulering ud over ½ m skal angives.
 10. Der oplyses om eventuel bygnings- og landskabsfredning, bevaringsværdige bygninger, naturbeskyttelsesinteresser o.lign.
 11. Foranstaltninger til reduktion af eventuel støjbelastning fra naboarealer, veje eller jernbaner. Hvis der planlægges for et støjramt areal, skal der medsendes dokumentation for, at støjproblemet kan løses. Der henvises til Planlovens § 15a.
 12. Placering af adgangsveje og parkeringsarealer med redegørelse for parkeringsdækningen.
 13. Beliggenhed, størrelse og indretning af opholdsarealer (jf. byggeloven) og fælles friarealer (jf. kommuneplanen). Arealernes størrelser angives både for de enkelte delarealer og det samlede areal.
 14. Oplysning om tekniske forhold, fx forsyningsledninger.
 15. Angivelse af, om der er servitutter som er uforenelig med projektet.

Følgende oplysninger skal medsendes, afhængigt af projekt:

 1. Planlagt fældning og rydning af eksisterende beplantning.
 2. Øvrige oplysninger af betydning for en vurdering af projektet - herunder særligt oplysninger om, hvordan projektet bidrager til et bæredygtigt byggeri og miljø.
 3. Placering af evt. regnvandsbassin, hvis dette bliver nødvendigt. Der henvises til spildevandsplanen.

Det er muligt at abonnere på meddelelser fra plandata.dk hvor lokalplaner offentliggøres når de sendes i høring og vedtages endeligt.

Det er ikke muligt at begrænse abonnementet til et bestemt geografisk område eller emne, så du vil få alle meddelelser vedr. lokalplaner.

Hvis du ønsker at abonnere eller blive afmeldt abonnementet, skal du skrive til plan@kerteminde.dk. 

Planloven fastligger et planhierarki for at sikre sammenhængen mellem det overordnede statslige strategiske planlægningsniveau og ned til detaljeret konkret planlægning i lokalplaner.

Kommunen har ansvar for at udarbejde plantyperne; Planstrategi, kommuneplan og lokalplaner - deres sammenhæng med øvrige planer og hvem de gælder for er illustreret på nedenstående figur.

Planhierarki

Planhierarki

Staten fastlægger de overordnede rammer for landsplanlægningen.

Region Syddanmark udarbejder blandt andet en regional udviklingsplan.

Styrelserne udarbejder sektorplaner, f.eks. har Naturstyrelsen udarbejdet en Vandområdeplan.

Kerteminde Kommune planlægger for udviklingen af byer og det åbne land i kommuneplanen. Kommuneplanlægningen skal udarbejdes i overensstemmelse med de statslige planer, de regionale planer og sektorplanerne.

Kerteminde Kommune udarbejder lokalplaner på baggrund af kommuneplanen. Lokalplanerne regulerer anvendelsen af og bebyggelsen på mindre geografisk afgrænsede områder. Lokalplaner er de eneste planer som har direkte retsvirkning for borgerne.

Kontaktoplysninger

Planafdelingen

Lindøalleen 51
5330 Munkebo

Ris eller ros til hjemmesiden

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

CVR.NR 29189706

Telefon: 65 15 15 15

Telefontider

Genveje