Her kan du finde og læse alle Kerteminde Kommunes lokalplaner: Lokalplaner i Kerteminde Kommune 

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område og beskriver, hvordan et område må bruges. Det kan være for et større område eller for en enkelt ejendom.

Lokalplanen kan fx bestemme:

 • Hvad området og bygningerne skal bruges til.
 • Hvor og hvordan, der skal bygges nyt.
 • Hvilke bygninger, der skal bevares.
 • Hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

Lokalplanen er juridisk bindende for de ejendomme, der ligger inden for området. Det betyder, at man som grundejer skal overholde lokalplanens bestemmelser. Lokalplanen hindrer ikke hidtidig lovlig anvendelse af bygninger og arealer.

Har du planer om et byggeprojekt, der kan være lokalplanpligtigt, skal du udfylde skema for Anmodning om udarbejdelse af lokalplan. Link til skema findes nederst på siden.

Skemaet danner grundlag for prioritering af indkomne anmodninger.

Se Lokalplanvejledning til bygherrer, som nærmere beskriver lokalplanprocessen i Kerteminde Kommune. Link til vejledning findes nederst på siden.

En lokalplan er juridisk bindende for borgerne og regulerer, hvordan et område må anvendes og indrettes fremover. Igennem lokalplaner styrer byrådet den fremtidige udvikling i et område.

Et af formålene med lokalplaner er at give borgerne og byrådet mulighed for at vurdere konkrete tiltag i sammenhæng med omgivelserne og den øvrige planlægning i kommunen.

Lokalplaner udarbejdes efter regler i Planloven, som regulerer arealerne i Danmark på et overordnet niveau. Loven sikrer, at der bliver taget hensyn til alle interesser i samfundet, når arealer bruges og indrettes. Planloven bestemmer også, hvad en lokalplan skal indeholde, og hvordan den skal offentliggøres.

I en lokalplan vil der typisk være bestemmelser om:

 • Hvad området og bygningerne i området må bruges til.
 • Hvordan området må udstykkes.
 • Hvor store og høje bygninger må være.
 • Hvordan bygninger, veje og stier mm. skal se ud og ligge.
 • Hvor og hvilken type beplantning, friarealer o.lign. der skal være.

Afhængig af området kan lokalplanen indeholde øvrige bestemmelser, fx om bevaringsværdige huse og bymiljøer, støjskærme eller grundejerforeninger.

En lokalplan skal altid være i overensstemmelse med kommuneplanens rammer.

Kommuneplanen beskriver byrådets overordnede visioner for, hvordan kommunen skal udvikle sig. Kommuneplanen er ikke direkte bindende for den enkelte grundejer. Men byrådet har pligt til at virke for kommuneplanens gennemførelse, bl.a. gennem udarbejdelse af lokalplaner, som til gengæld er bindende for den enkelte grundejer.

I Byggeloven, og særligt i Bygningsreglementet, er der en lang række generelle krav og bestemmelser til og om byggeri. Kravene skal være opfyldt for at et byggeri er lovligt, og for at opnå byggetilladelse til byggeriet.

En stor del af disse bestemmelser kan i en lokalplan skærpes eller lempes. Dvs. at de bebyggelsesregulerende bestemmelser, der udtrykkeligt er nævnt i lokalplanen, tilsidesætter Byggelovens bestemmelser.

Hvis ikke der er særlige bestemmelser i lokalplanen, der tilsidesætter Byggelovens regler, er det Byggelovens bestemmelser, som er gældende inden for lokalplanens område.

Det er denne koordinering mellem Byggelov og Planlov, der i lokalplanlagte områder fx gør det muligt at bygge både højere og tættere, end det ellers er tilladt i Byggeloven.

Byrådet skal vedtage en lokalplan når:

- større bygge- og anlægsarbejder skal gennemføres,

- arealer skal overføres til byzone, eller

- det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse.

Kommunen kan altid af egen drift beslutte, at der skal udarbejdes en lokalplan for et givet område eller projekt.

En lokalplan består af følgende:

 1. En redegørelse, hvor baggrunden og formålet med lokalplanen beskrives, og der fortælles om lokalplanens indhold.
 2. Bestemmelser, herunder de bebyggelsesregulerende bestemmelser for områdets fremtidige anvendelse.
 3. Kortbilag mv., der viser lokalplanens fysiske afgrænsning og den fremtidige disponering af området.

Forslag til lokalplaner offentliggøres på Kerteminde Kommunes hjemmeside og sendes ud til omboende.

Når et forslag til en lokalplan er sendt i offentlig høring har borgere lejlighed til at komme med bemærkninger, indsigelser eller forslag til ændringer. Når offentlig­hedsperioden er slut vurderer byrådet i hvilken udstrækning man vil imødekomme eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Herefter vedtages lokalplanen endeligt.

Byrådet er forpligtet til at behandle indsigelser og forslag om ændringer inden lokalplanen vedtages endeligt, men byrådet er ikke forpligtet til at rette sig efter dem.

Hvis byrådet, på baggrund af de indkomne indsigelser eller efter eget ønske, vil foretage så omfattende ændringer, at der reelt er tale om et nyt planforslag, starter proceduren forfra med offentliggørelse af et nyt lokalplanforslag.

Når et forslag til en lokalplan er offentliggjort må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, som skaber risiko for en forgribelse af den endelige plans indhold.

Når byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt, og den er offentliggjort på kommunens hjemmeside og på www.plandata.dk, er planen bindende for de ejendomme, der ligger inden for planens område. Bemærk at der er 4 ugers klagefrist.

Lovlig eksisterende bebyggelse, eller lovlig anvendelse, som er etableret, før lokalplanforslaget blev offentliggjort, kan fortsætte som hidtil, selvom det er i strid med lokalplanen - også efter ejerskifte.

Lokalplanen medfører ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen.

De formelle retsvirkninger fremgår af den enkelte lokalplan.

For at komme i betragtning til udarbejdelse af en ny lokalplan, skal du sende din anmodning med tilhørende bilag til plan@kerteminde.dk, att.: Planteamet.

I anmodningsskemaet har vi listet en række kravspecifikationer op, som er anført i de nedenstående afsnit om basisoplysninger og projektoplysninger.

Tegningsbilag skal fremsendes elektronisk i pdf-format og skal være målfast i et gængs målestoksforhold.

Følgende basisoplysninger skal medsendes:

 1. Ejerforhold, jf. tingbogen, navn, adresse, telefonnr. og mailadresse.
 2. Fremsendes anmodningen af andre end ejeren, skal der medsendes dokumentation fra ejeren om adkomst samt en fuldmagt.
 3. Oplysning om evt. rådgiver, herunder navn, adresse, telefonnr. og mailadresse.
 4. Lokalplanområdets adresse, matrikelbetegnelse, zonestatus og areal. Hvis området er stort, kan det være en god idé at vise det på et kort.
 5. Oplysning om evt. rådgiver, navn, adresse, telefonnr. og mailadresse.
 6. Lokalplanområdets adresse, matrikelbetegnelse, zonestatus og areal. Hvis området er stort, kan det være en god idé at vise det på et kort.
 7. Delområde, jf. kommuneplanen, samt evt. gældende lokalplaner og byplanvedtægter.

Der vedlægges evt. forslag til bebyggelsesplan, indtegnet på kommunens grundkort, suppleret med beskrivelse for lokalplanområdet med angivelse af følgende:

 1. Oplysning om hvornår endelig vedtagelse af lokalplan og evt. kommuneplantillæg ønskes.
 2. Lokalplanens formål, områdets fremtidige anvendelse og om denne er i overensstemmelse med kommuneplanen, dvs. jf. kommuneplanens hovedstruktur og retningslinjer og delområdets rammebestemmelser eller andre gældende planer. Er der ikke overensstemmelse, gøres der rede for den planlægningsmæssige begrundelse for fravigelsen samt hvilke konkrete ændringer af kommuneplanen eller andre planer, der forudsættes.
 3. Områdets afgrænsning og eventuelle opdeling i anvendelsesområder og etaper.
 4. Bebyggelsens placering, anvendelse, højde, etageantal, etageareal og bebyggelsesprocent.
 5. For boligbebyggelse oplyses antal, type og størrelse af boliger.
 6. For erhvervsbebyggelse oplyses desuden afstandsklasse. Afstandsklasser karakteriserer, hvilke typer erhverv, der må være i et område.
 7. Hvis der påtænkes byggeri med offentlig støtte skal dette angives.
 8. Ved lokalplaner til realisering af konkrete byggeprojekter vises bebyggelsens udformning, facader samt materiale- og farveanvendelse.
 9. Der vedlægges plantegning, indtegnet på kommunens grundkort, med placeringen af eksisterende bebyggelse, og evt. planlagt nedrivning, beplantning og terræn (højdekurver). Terrænregulering ud over ½ m skal angives.
 10. Der oplyses om eventuel bygnings- og landskabsfredning, bevaringsværdige bygninger, naturbeskyttelsesinteresser o.lign.
 11. Foranstaltninger til reduktion af eventuel støjbelastning fra naboarealer, veje eller jernbaner. Hvis der planlægges for et støjramt areal, skal der medsendes dokumentation for, at støjproblemet kan løses. Der henvises til Planlovens § 15a.
 12. Placering af adgangsveje og parkeringsarealer med redegørelse for parkeringsdækningen.
 13. Beliggenhed, størrelse og indretning af opholdsarealer (jf. byggeloven) og fælles friarealer (jf. kommuneplanen). Arealernes størrelser angives både for de enkelte delarealer og det samlede areal.
 14. Oplysning om tekniske forhold, fx forsyningsledninger.
 15. Angivelse af, om der er servitutter som er uforenelig med projektet.

Følgende oplysninger skal medsendes, afhængigt af projekt:

 1. Planlagt fældning og rydning af eksisterende beplantning.
 2. Øvrige oplysninger af betydning for en vurdering af projektet - herunder særligt oplysninger om, hvordan projektet bidrager til et bæredygtigt byggeri og miljø.
 3. Placering af evt. regnvandsbassin, hvis dette bliver nødvendigt. Der henvises til spildevandsplanen.