Kerteminde Kommune og foreningerne Link, DUI, Børns Voksenvenner, Mødrehjælpen og Red barnet har aftalt en samarbejdsmodel, der beskriver, hvordan et tættere og mere koordineret samarbejde mellem kommunale og frivillige aktører på børne- og ungeområde kan skabes.

Samarbejdet kan omfatte alle foreninger, der engagerer sig i det sociale arbejde i Kerteminde Kommune og samt relevante kommunale fagafdelinger.

Det er en forudsætning i Samarbejdsmodellen, at tilbud drevet af frivillige kræfter aldrig erstatter bistand fra det offentlige. Ligesom det er en forudsætning i modellen, at børn og unge ikke kan omfattes af tilbud båret af frivillige kræfter, med mindre deres forældre ønsker det.

Du kan nedenunder finde en beskrivelse af Samarbejdsmodellen. Ligesom du kan finde handleguides til, hvordan du som kommunalt ansat skal handle, når du har et barn eller en gruppe af børn, som kunne have gavn af et tilbud fra frivillige.

At bidrage til at børn og unge oplever at have en god og tryg barndom. 

At understøtte børn, unge og familiers netværk og relationer. 

At øge børn, unge og familiers tilknytning til deres nærmiljø og skole eller dagtilbud.

At skabe og vedligeholde relationer og gensidigt kendskab mellem kommune og frivillige foreninger. 

At sikre sammenhæng og koordinering mellem tilbuddene til børn og unge i kommunalt og frivilligt regi.

At indgå i konkrete samarbejder og partnerskaber til gavn for børn og unge.

At understøtte hinanden i arbejde på det sociale børne- og ungeområde. 

At skabe bevågenhed omkring det frivillige sociale arbejde og sikre de frivillige kræfter et talerør.

Børn og unge mellem 0 og 18 år og deres familier, der er i svære livssituationer eller i risiko for at komme det, som kan have gavn af et tilbud fra de frivillige foreninger. 

Børnene, de unge og familierne skal bo i Kerteminde Kommune.

Børnene og de unge mangler et eller flere af grundvilkårene for en god og tryg barndom. De kan komme fra familier, der kan være kendetegnet ved en eller flere af følgende faktorer: ingen eller et lavt uddannelsesniveau, en svag tilknytning til arbejdsmarkedet, skrøbelige netværk, psykiske eller fysiske helbredsproblemer eller misbrugsproblematikker. 

Børnene, de unge og deres familier skal ønske at indgå i en relation med frivillige.