Skip til hoved indholdet
    Hjem Kommunen Planer og strategier Kommuneplan

Kommuneplan

Byrådet i Kerteminde Kommune har den 19. maj 2022 vedtaget gældende kommuneplan 2021 - 2033.

Kommuneplanen fastlægger de overordnede mål for den fremtidige udvikling og arealanvendelse i Kerteminde Kommune indenfor en 12-årig periode. Planen indeholder desuden mere detaljerede retningslinjer for arealanvendelsen samt rammer for lokalplanlægningen i de enkelte dele af kommunen.

Ny kommuneplan 

Kerteminde Kommune er i gang at udarbejde en ny kommuneplan for 2025 - 2027. I den forbindelse er der afholdt fire borgermøder. Alle bemærkninger fra borgermøderne er samlet og fremlægges i forbindelse med de politiske drøftelser om kommunens udvikling.

Forslag til den nye kommuneplan forventes sendt i 8 ugers høring i starten af 2025.

Kommuneplanen forventes vedtaget i slutningen af 2025.

Ofte stillet spørgsmål

Kommuneplanen er grundlaget for al fysisk planlægning i kommunen. Det er her borgere, erhvervsliv og andre interessenter kan se, hvordan politikerne ønsker at forvalte arealerne i kommunen.

Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for den fysiske udvikling. I kommuneplanen fastlægges retningslinjer for arealanvendelse samt den overordnede fysiske udvikling af byerne og det åbne land, dvs. hvordan byerne skal udvikle sig, hvor der kan være butikker, hvor der er særlige natur- og kulturværdier der skal passes på, og hvilke særlige rammer lokalplanlægning skal ske indenfor. 

Kommuneplanen gælder for 12 år, dog skal kommunen hvert fjerde år tage stilling til hvorvidt kommuneplanen enten skal revideres delvist eller helt eller genvedtages i sin helhed

Efter byrådets godkendelse af et forslag til kommuneplan skal forslaget i offentlig høring. I den periode har alle mulighed for at komme med bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag.

Når den offentlige høring er slut, vurderer byrådet, i hvilken udstrækning man vil imødekomme eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Herefter kan planen vedtages endeligt.

Hvis byrådet, på baggrund af de indkomne indsigelser, eller efter eget ønske, vil foretage så omfattende ændringer, at der reelt er tale om en ny plan, starter proceduren forfra med offentliggørelse af et nyt forslag.

Det er muligt at abonnere på meddelelser fra plandata.dk hvor kommuneplanen offentliggøres når den sendes i høring og vedtages endeligt.

Det er ikke muligt at begrænse abonnementet til et bestemt geografisk område eller emne, så du vil få alle meddelelser vedr. kommuneplanen.

Hvis du ønsker at abonnere eller blive afmeldt abonnementet, skal du skrive til plan@kerteminde.dk. 

Planloven fastligger et planhierarki for at sikre sammenhængen mellem det overordnede statslige strategiske planlægningsniveau og ned til detaljeret konkret planlægning i lokalplaner.

Kommunen har ansvar for at udarbejde plantyperne; Planstrategi, kommuneplan og lokalplaner - deres sammenhæng med øvrige planer og hvem de gælder for er illustreret på nedenstående figur.

Planhierarki

planhierarki

Staten fastlægger de overordnede rammer for landsplanlægningen.

Region Syddanmark udarbejder blandt andet en regional udviklingsplan.

Styrelserne udarbejder sektorplaner, f.eks. har Naturstyrelsen udarbejdet en Vandområdeplan.

Kerteminde Kommune planlægger for udviklingen af byer og det åbne land i kommuneplanen. Kommuneplanlægningen skal udarbejdes i overensstemmelse med de statslige planer, de regionale planer og sektorplanerne.

Kerteminde Kommune udarbejder lokalplaner på baggrund af kommuneplanen. Lokalplanerne regulerer anvendelsen af og bebyggelsen på mindre geografisk afgrænsede områder. Lokalplaner er de eneste planer som har direkte retsvirkning for borgerne.

Kontakt planafdelingen

Planafdelingen

Lindøalleen 51
5330 Munkebo

Skriv til os

Ris eller ros til hjemmesiden

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

CVR.NR 29189706

Telefon: 65 15 15 15

Telefontider

Genveje