LOT2 - Læring og trivsel i Kerteminde
I vores skoler arbejder vi målrettet på at øge læring og trivsel blandt vores elever. Formålet er at udvikle  faglige, sociale og inkluderende læringsmiljøer. Derfor deltager al ledelse og alt pædagogisk personale på vores skoler i et kompetenceudviklingsforløb.

Med støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers fond til Almene Formaal deltager alle vores lærer, pædagoger og ledere i et interaktionsforløb i klasserne, hvor der arbejdes med helt konkrete metoder i undervisningen. Der arbejdes med metoder, der styrker læring, trivsel og en systemisk tilgang til eleverne og de fællesskaber, som de indgår i. Dette gennem observation og vejledning ved eksterne konsulenter.

Lot-projektet er foregået i to etaper. Lot1 i 2014-2017 handlede om en teoretisk indføring i metoder til at komme hele vejen rundt om elevernes læring og trivsel for alle lærere og pædagoger i skolerne. Desuden blev der uddannet medarbejdere til at indgå i og etablere kompetencecentre, hvis formål er at give sparring og støtte omkring elever og klasser i udfordringer og hermed støtte op om en øget inklusion.

I den igangværende del af projektet 2018-2021 vil alle elever i alle skolers klasser og deres lærere minimum en gang opleve observation ved LOT-konsulent og medfølgende udvikling af undervisningen ud fra principperne i LOT1. Desuden vil de ansatte i skolernes kompetencecentre deltage i interaktionsforløbene for at blive oplært i metoderne. Skolernes ledelser deltager tillige i ledelsesudvikling.