Ledsageordningen er en mulighed for dig mellem 12 og 67 år med handicap

Ansøg om ledsageordning

Du kan ansøge om ledsageordning hos kommunen, som afgør, om du kan få ledsageordning. Hvis kommunen ikke har en digital selvbetjeningsløsning, eller du ikke ønsker eller er i stand til at søge digitalt, skal du kontakte kommunen.

Hvis du skal ansøge som partsrepræsentant, skal du kontakte kommunen”.

Hvem kan søge om ledsageordning?

Er du mellem 12 og 67 år, og har du en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, kan du søge kommunen om en ledsageordning. Hvis du har fået tildelt ledsageordningen, inden du er fyldt 67 år, kan du fortsat benytte ordningen, når du er fyldt 67 år.

Ordningen er et ekstra tilbud til personer med handicap, og ordningen kan derfor ikke erstatte anden hjælp som for eksempel praktisk hjælp i hjemmet. Du søger i kommunens. Brug den digitale løsning 'Ansøg om ledsageordning'.

Du kan læse mere om ledsagelse i praksisnyt fra Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH).

Større behov for hjælp i hverdagen - BPA

Hvis du er over 18 år og har et større behov for assistance i hverdagen, skal du søge kommunen om borgerstyret personlig assistance.

Du kan selv vælge din ledsager

Du har ret til selv at udpege en person til at fungere som ledsager. Dog må det ikke være en forælder, en ægtefælle, eller et lignende nærtstående familiemedlem.

Din ledsager skal helst have interesse eller erfaring i at arbejde med personer med handicap. Ved valg af ledsager, bliver der også lagt vægt på, at du og ledsageren har fællesinteresser. Kommunen skal godkende og ansætte din ledsager.

Op til 15 timers ledsagelse om måneden

Ledsageordningen betyder, at du kan få 15 timers ledsagelse om måneden til formål, du selv bestemmer.

Det er muligt at "gemme" de 15 månedlige timer i højst seks måneder. Det vil sige, at du inden for en periode på seks måneder maksimalt kan spare 90 timer sammen. Du kan dog ikke bruge dine ledsagetimer på forskud.

Ansøg om tilskud til ledsagerens udgifter

Hvis du ønsker at tage din ledsager med i biografen, til koncert eller lignende, skal du selv dække omkostningerne. Det gælder også udgifter til din ledsagers transport.

Kommunen kan dog yde et årligt tilskud på 919 kr. (2020), som skal dække din ledsagers udgifter. Beløbet bliver udbetalt én gang årligt på baggrund af de sandsynliggjorte merudgifter.

Kommunen kan desuden i forbindelse med den enkelte ledsageopgave betale udgifter til din ledsagers lokaltransport. Hvis det er nødvendigt, at din ledsager er ved din side hele tiden, kan kommunen vælge at betale din ledsagers udgifter til biografbilletter, til spisning mv. inden for rimelige grænser.

Der er desuden mulighed for at søge om ledsagerkort til DSB, herunder til en række kulturinstitutioner. Læs mere på borger.dk om ledsagerkort til DSB, og hvor du kan søge det.

Hvis du vil klage

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet, DUKH, kan give dig uvildig rådgivning, når din sag er gået i hårdknude eller du føler dig uretfærdigt behandlet.

Du kan søge aktindsigt i dine sager hos kommunen, hos lægen og på hospitalets forskellige afdelinger. Læs mere på borger.dk om at søge aktindsigt.

Lovgivning

Reglerne om ledsagelse er fastsat i servicelovens § 45 og § 97 og er uddybet i bekendtgørelsen om betingelser for ledsageordningen efter serviceloven. Ledsagelse for personer i alderen 12-18 år er reguleret i § 45, mens ledsagelse til personer mellem 18 år og folkepensionsalderen er reguleret i § 97.

Formålet med ledsagerordningen er, at give borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, mulighed for selvstændighed, valgfrihed og ansvar for egen tilværelse, uden at skulle være afhængig af venners og pårørendes hjælp. Se mere i kvalitetsstandard ledsagerordning 2014.

Godt at vide, før du søger jobbet

 • Du skal være fyldt 18 år
 • Du behøver ikke en social og sundhedsfaglig baggrund
 • Kerteminde kommune er din arbejdsgiver
 • Du er på overenskomst for social og sundhedspersonale (løntrin 14)
 • Der kan ikke garanteres minimum timetal
 • Du har altid ret til at afvise tilbud om ledsageropgaver
 • Du er omfattet af overenskomst reglerne om opsigelse (7 dage)
 • Borgeren bestemmer selv indholdet i ledsagelsen samt dens varighed
 • Arbejdstiden aftales med borgeren
 • Arbejdstiden regnes fra det tidspunkt, du møder hos borgeren og til I skilles igen
 • Borgeren visiteres til henholdsvis 8 eller 15 timer om måneden jf. § 97 i serviceloven

Hvis dette lyder som noget for dig, er du meget velkommen til at sende os en ansøgning, hvor du beskriver dig selv, din baggrund (uddannelse), fritidsinteresser og hvis du har nogle specielle ønsker og/eller skånehensyn.

Når vi modtager din ansøgning, kvittere vi for modtagelsen. Når din ansøgning matcher en eller flere ledsageropgaver, indkalder vi dig til et informations- og ansættelsesmøde.

Sagsbehandler

Sagsbehandler
Lone Philip Saysette 
tlf. 65151007 
lzs@kerteminde.dk

Du kan kontakte sagsbehandlerne på mail
hanpsy@kerteminde.dk
eller tlf. 65 15 11 00
Træffes mandag-torsdag kl. 8.15 - 9.15 og 13 - 14 og fredag kl. 8.15 - 9.15.