Du kan søge om lån til betaling af ejendomsskatten hvis du er :

Ejer af fast ejendom eller ejerens ægtefælle, der har fast bopæl her i kommunen og modtager social pension, delpension eller efterløn.

Hvad ydes der lån til?
DER YDES KUN LÅN TIL GRUNDSKYLD, øvrige ejendomsskatter opkræves som hidtil.
 
Hvilke ejendomme kan der ydes lån til?
Beboelsesejendomme, der anvendes af ejeren eller hans husstand til beboelse, herunder også fritidsbeboelse der fortrinsvis anvendes af ejeren eller hans husstand.
 
Der ydes kun lån til en ejendom.
Hvad er betingelserne for at få lån?Der skal være tilstrækkeligt friværdi i ejendommen.=( Forskellen mellem seneste offentlige ejendomsværdi og tinglyste hæftelser på ejendommen) Der tinglyses et skadesløsbrev på ejendommen, som sikkerhed for lånet. Når lånet incl. renter udgør 95 % af værdien på skadesløsbrevet, tager kommunen stilling til om lånet kan fortsætte.
Tinglysningsafgiften betales af kommunen. Der kan ikke gives boligydelse samtidig med lån til ejendomsskat.

Forrentning af lånet?
Lånet forrentes som et gennemsnit af den effektive rente på alle udestående realkreditobligationer de 12 foregående måneder pr. 1. oktober det foregående år. For 2016 er renten 1,41%. For 2019 er renten 0,88%  Der gives et nedslag i renten fra og med 2011, men først i forbindelse med indfrielse af lånet. Nedslaget ved indfrielsen er på 33 % for 2011 og nedtrappes herefter med et procentpoint pr. år, indtil nedslaget i 2019 udgør 25 %.

Hvornår skal lånet tilbagebetales?
Når ejendommen bliver solgt.
Når låntager flytter (der er særlige regler ved flytning til plejehjem eller institution).
Når låntager dør. Dog kan en ægtefælle, der sidder i udskiftet bo overtage lånet.

Som låntager kan du når som helst
• Indfri lånet
• Indbetale afdrag på lånet
• Stille lånet i bero

Udfyld vedlagte ansøgning hvis du ønsker at søge om lån til grundskyld.

Morten Bech Sørensen,
Økonomiforvaltningen,
tlf. 65 15 14 22