Affaldsområdet er i dag opdelt på drift og myndighed således at Kerteminde Forsyning A/S er ansvarlig for driftsopgaverne og Kerteminde Kommune er myndighed.

Det betyder, at det i daglig drift er Kerteminde Forsyning A/S der varetager opgaver som fx indsamling af dagrenovation og drift af Genbrugsstationerne. Praktiske spørgsmål og henvendelser vedrørende bl.a. takster, tømningskalender og åbningstider på genbrugsstationerne skal derfor rettes til Kerteminde Forsyning A/S.

Kerteminde Kommune har som myndighed ansvaret for at anvise affald, udarbejde affaldsplaner og affaldsregulativer samt konkrete myndighedsopgaver på affaldsområdet: Disse er afgørelser i forhold til konkrete borgere og virksomheder. Det er eksempelvis løbende opgaver med at give godkendelser, tilladelser, dispensationer, føre tilsyn, kontrol, påbud og forbud.

Kerteminde Byråd har den 18. september 2014 vedtaget Ressourceplan 2014 – 2025 for de kommende 6 år med tilhørende overslagsår.

Ressourceplanen er et arbejdsredskab for Kerteminde Kommune, der beskriver hvordan kommunen vil styre udviklingen indenfor affaldsområdet. Planen udstikker retningslinjerne for hvilke mål og initiativer, der vil blive sat værk de kommende år.

Ressourceplanen er således en orientering til borgere, virksomheder og andre interesserede om udviklingen inden for affaldsområdet i Kerteminde Kommune.

Ressourceplanen har været fremlagt i offentlig høring i perioden den 3. juni til den 4. august 2014.

Ressourceplan 2014 – 2025 for Kerteminde Kommune kan ses her

Kerteminde Byråd har den 26. juni 2014 vedtaget nye affaldsregulativer for henholdsvis husholdninger og erhverv med ikrafttrædelse den 1. juli 2014. Affaldsregulativerne er udarbejdet med baggrund i standardregulativerne fra Miljøstyrelsen og  indeholder bl.a. bestemmelser om hvordan affaldet skal sorteres samt hvor og hvordan det skal bortskaffes.

De væsentligste ændringer i det nye affaldsregulativ for husholdninger i forhold til det tidligere regulativ:

I sommerhusområderne bliver der afhentet dagrenovation 26 gange årligt med et forskeligt interval (hver 4. uge i vinterperioden, hver 2. uge i for- og efteråret og ugentligt i sommermånederne).
Der afhentes ikke ”grønt” affald i sommerhusområderne, heller ikke ved helårsbeboelse i sommerhusområderne.
Mulighed for en separat ordning for afhentning af beholdere med dagrenovation for helårshuse, hvor der er mere end 20 meter til standpladsen fra skel.
Alle helårsboliger har mulighed for at tilkøbe en ordning med afhentning af dagrenovation hver uge i sommermånederne ligesom sommerhuse kan tilkøbe ekstra tømning i vinterperioden.
Mere generel tekst i forbindelse med tømning af dagrenovation med hensyn til belysning og køreramper baseret på Arbejdstilsynets regler.
Ordning for bortskaffelse af PCB-holdigt affald.
De væsentligste ændringer i det nye affaldsregulativ for erhverv i forhold til det tidligere regulativ:

Adgang til genbrugspladserne for alle virksomheder.
Ordning for bortskaffelse af PCB-holdigt affald.
Præcisering af ordningen for dagrenovationslignende affald, således ordningen er identisk med ordningen for dagrenovation i affaldsregulativet for husholdninger.
Præcisering af reglerne om opbevaring af farligt affald.
 
Se affaldsregulativerne for Kerteminde Kommune her:
Husholdningsaffald    Erhvervsaffald