Familierådgivningen yder vejledning og rådgivning i familier med børn, hvor børnene har psykiske eller sociale vanskeligheder. Rådgivningen tager udgangspunkt i den enkelte families ressourcer og muligheder ud fra den aktuelle situation. Rådgivningen inddrager tillige forældre og netværk i de tiltag og løsninger der iværksættes.

Familierådgivningen har til opgave at undersøge børn og unges forhold, hvis de må antages at have behov for særlig støtte. Undersøgelsen skal munde ud i en begrundet stillingtagen til, om der er behov for at iværksætte foranstaltninger i henhold til Serviceloven. Der kan fx være tale om foranstaltninger af følgende art:

  • Pædagogisk støtte i hjemmet
  • Familiebehandling
  • Aflastning
  • Anbringelse uden for hjemmet
  • Forældreløse
  • Børn og unge med handicap
  • Tabt arbejdsfortjeneste

 

Familierådgivningen arbejder i tæt samarbejde med sundhedsvæsen, daginstitutioner og skoler i forhold til at sikre en tidlig og sammenhængende indsats i familien.

Underretninger:
Hvis du som borger får kendskab til at et barn eller en ung under 18 år udsættes for forhold, som er til fare for barnet eller den unges udvikling og sundhed, herunder vanrøgt, nedværdigende behandling, vold, mishandling, seksuelle overgreb omskæring m.v. har du i henhold til Servicelovens § 154 pligt til at underrette Kerteminde  Kommune. I sådanne tilfælde bedes du rette henvendelse til Familierådgivningen på telefon 30 46 18 66.

Du kan foretage en underretning mundtligt eller skriftligt. Din underretning kan ske anonymt.

Børn- og Ungevagten - Akut hjælp uden for Familieafdelingens åbningstid

Når børn eller unge i Kerteminde Kommune, har et uopsætteligt behov for har politiet mulighed for at tilkalde en børn og ungesagsbehandler, der har rådighedsvagt på alle tider af døgnet. Dagvagtstelefon tlf.: 30461866  kan kontaktes, hvis barnet under 15 år. Ungevagttelefon nr.: 40234906 anvendes, hvis den unge er fyldt 15.

Politiet kan kontaktes på telefon 66 14 14 48