TOPI, som står for Tidlig Opsporing og indsats. TOPI er et redskab, som er udviklet af Socialstyrelsen og som efterfølgende er blevet gjort digitalt af Rambøll.

Formålet er at skabe dialog om trivsel og få øje på børn, som ikke trives, så institutionen kan sætte tidligt ind med en pædagogisk indsats.

Ifølge Dagtilbudsloven er daginstitutionen forpligtet til at skabe de rette betingelser for, at alle børn trives, lærer og udvikler sig. Derfor arbejder vi i Kerteminde med TOPI som et internt pædagogisk refleksionsredskab, som retter det pædagogiske personales opmærksomhed mod børnenes trivsel.

Evalueringerne i TOPI foretages af den enkelte institutions pædagoger der individuelt og i plenum tildeler børnene en Grøn, Gul eller Rød trivselsvurdering.

Eksempel på trivsels position.

Hvis barnet trives, vil den pædagogiske indsats fokusere på at vedligeholde den gode trivsel og gøre med af det, som får barnet til at trives og udvikle sig

Når et barn ikke trives, vil du som forældre altid blive inddraget. Det kan også være, at barnet trives godt derhjemme, men at det ikke trives i institutionen, eller omvendt. I denne situation er det vigtigt, at institutionen og forældre i fællesskab sætter ind, så barnet igen kommer ti at trives godt.

I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at udvide samarbejdet med tværfaglige ressourcepersoner som fx psykolog eller tale/høre-pædagog.

TOPI er et internt pædagogisk redskab, som bruges i den institution, barnet går i, og kun så længe barnet går der. Det betyder, at oplysningerne i TOPI om barnets trivsel ikke vil følge barnet, når det skifter dagtilbud eller starter i skole.

TOPI giver mulighed for at få en oversigt over trivslen i hele institutionen og fx se, om der er forskel på trivslen hos de forskellige aldersgrupper eller blandt drenge og piger. I denne oversigt indgår ikke oplysninger om enkelte børn. Formålet er at skabe et afsæt for at planlægge institutionens pædagogik på en måde, så børnene trives bedst muligt.

Institutionens pædagogiske personale og ledelse har adgang til oplysningerne om børnenes trivselsvurdering i egen institution. Fagpersoner der fører tilsyn med institutionen, kan se en oversigt over institutionens samlede trivsel, men ikke oplysninger om det enkelte barns trivsel.

Derudover kan oplysningerne anvendes til statistiske formål. Det  kan fx være tilfældet hvis der igangsættes en evaluering af, m en større kommunal beslutning påvirker børnenes trivsel i hele kommunen. Hvis resultaterne af en sådan evaluering offentliggøres, vil børnene være sikret anonymitet.

Data i TOPI opbevares hos leverandøren, Rambøll som drifter systemet i eget regi.

Kerteminde kommune er dataansvarlig og har en databehandleraftale med Rambøll.

Data til statistiske formål bevares af Kerteminde Kommune i et sikkert miljø.

Kerteminde Kommune følger lovgivningen om persondata og videregiver kun personfølsomme oplysninger om barnet med forældrenes udtrykkelige samtykke, med mindre loven pålægger os at gøre det.

Ønsker du at vide mere om dine rettigheder ifølge Persondataloven, kan du læse mere i Datatilsynets pjece her:

https://www.datatilsynet.dk/media/6559/generel-informationspjece-om-databeskyttelsesforordningen.pdf