Her ses Kerteminde Kommunes afgørelser og andre dokumenter, der skal offentliggøres i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

--------------------------------------------------------------------

Afgørelse om ikke-VVM pligt, privat skovrejsning på 3,99 ha landbrugsjord på Møllevej 1, 5290 Marslev

Klagevejledning fremgår af afgørelsen. Klagefrist er den 18. oktober 2017.

Afgørelse om ikke VVM-pligt, privat skovrejsning på Møllevej 1, Marslev (18. okt. 2017)

Miljøgodkendelse af jordkarteringsplads samt tilhørende VVM-screening af jordkarteringspladsen på Lindø port of Odense, Havnevejen 47, 5330 Munkebo

Kerteminde Kommune har efter lov om miljøbeskyttelse meddelt miljøgodkendelse til NCC Recycling til en jordkarteringsplads beliggende Lindø port of Odense, Havnevejen 47, 5330 Munkebo. Miljøgodkendelsen er til NCC Recycling, idet virksomheden ønsker at have en permanent plads til modtagelse af jord, herunder forurenet jord til kartering og eventuel sortering.

På baggrund af en screening af projektet har Kerteminde Kommune vurderet, at etablering af jordkarteringspladsen ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet efter § 21 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Klagevejledning til miljøgodkendelsen samt VVM-screeningen fremgår af afgørelsen. Klagefrist er den 29. september 2017.

Miljøgodkendelse af jordkarteringsplads på Lindø port of Odense

Kerteminde Kommune har den 20. april 2017 påbudt Munkebo Speedway at begrænse aktiviteterne på banen.

Det betyder at der ikke kan køres med større maskiner 250cc og 500cc.

De mindre maskiner på 50cc og 85cc kan forsat benyttes.

Hensigten er at begrænse støjen for de omkringboende.

Afgørelsen kan ses her

 

 

Miljøteamet