Her ses Kerteminde Kommunes afgørelser og andre dokumenter, der skal offentliggøres i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

OBS offentliggørelse og høring af miljøgodkendelser til industrivirksomheder sker udelukkende på https://dma.mst.dk/

--------------------------------------------------------------------

 

Endelig indvindingstilladelse til Kerteminde Forsyning – Vand A/S til indvinding af op til 550.000 m³ grundvand pr. år fra Urup- og mergel-magasinet.

Kerteminde Kommune har d.d. i henhold til Vandforsyningsloven §§ 20 og 21 meddelt endelig vandindvindingstilladelse til indvinding af op til 550.000 m³ grundvand årligt fra Urup- og mergel-magasinet. Indvindingen vil foregå fra boringerne DGU nr. 146.3367 og DGU nr. 146.3538 ved Skovsbo samt DGU nr. 146.3603 i Bremerskov.

Endvidere er der truffet afgørelse om ikke VVM-pligt.

Afgørelsen er offentliggjort på kommunens hjemmeside den 24. januar 2020. Klagefrist er den 21. februar 2020.

Afgørelsen offentliggøres udelukkende digitalt på kommunens hjemmeside. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

 

Meddelelse af spildevandstilladelse

Kerteminde Kommune har 7. januar 2020 meddelt KVERNELAND GROUP KERTEMINDE A/S, Tårupstrandvej 25, 5300 Kerteminde tilslutningstilladelse til afledning af spildevand til Kerteminde Forsynings spildevandsledning.

Klagevejledning fremgår af tilladelsen. Klagefristen udløber den: 4. februar 2020.

Afgørelse om ikke VVM-pligt til skovrejsning på 2,3 ha landbrugsareal på ejendommen Husgyden 28, 5300 Kerteminde.

Kerteminde Kommune har d.d. modtaget en anmeldelse om skovrejsning på ovenstående adresse.

Kerteminde Kommune har screenet anmeldelsen og afgjort, at projektet ikke kræver udarbejdelse af en VVM-redegørelse.

Klagevejledning fremgår af afgørelsen. Klagefrist er den 3. februar 2020.

Kommunens VVM-screening kan ses her.

 

Kerteminde Kommune har den 20. april 2017 påbudt Munkebo Speedway at begrænse aktiviteterne på banen.

Det betyder at der ikke kan køres med større maskiner 250cc og 500cc.

De mindre maskiner på 50cc og 85cc kan forsat benyttes.

Hensigten er at begrænse støjen for de omkringboende.

Afgørelsen kan ses her