Billede

Regeringen har i forbindelse med Grøn Vækstaftale vedtaget, at vandmiljøet skal forbedres i Danmark. Som følge heraf har Miljø- og Fødevareministeriet og Kommunernes Landsforening indgået aftale om etablering af op til 13.000 ha vådområder.

Vådområderne skal medvirke til at reducere udvaskning af kvælstof og fosfor til sårbare fjorde, kyster og søer.

I udkastet til de statslige vandplaner fremgår det, at udvaskningen af kvælstof skal reduceres med 19.000 ton, heraf skal vådområderne bidrage med 1.130 ton.

Lavbund kan, ligesom vådområder, medvirke til at reducere udvaskningen af kvælstof- og fosforudvaskningen. Lavbunde er arealer med et høj grundvandsspejl, typisk lokaliseret i ådale, moser, på marsk eller på hævet havbund. Ved genetablering af lavbundsområder hæves vandstanden til det oprindelige, hvorved jorden gennemfugtes. Den øgede mængde vand i jorden sænker omsætningen af organisk stof, og mindsker derved kulstofudledningen (CO2). Lavbundprojekter bruges derfor også som et klimaværktøj.

Det er Kerteminde Kommune, som har ansvaret for at finde egnede projektområder og udføre projekterne inden for kommunegrænsen.

Hvis du ejer jord, som ligger i et område, som er omfattet af et kommunalt vådområde eller lavbund, vil du blive kontaktet af kommunen. Det er frivilligt om du vil deltage. Du har følgende muligheder for indgå en frivillig aftale:

  1. Salg af projektjorden
  2. Salg af projektjord med efterfølgende mulighed for at købe ny landbrugsjord
  3. Beholde projektjorden med mulighed for at indgå en aftale om 20-årigt tilskud til fastholdelse af vådområde

 

I Kerteminde Kommune er der på nu værende tidspunkt 3 områder, som er udpeget som mulige vådområder.