Kerteminde Kommune ligger i to vandoplande, vandopland Storebælt og vandopland Odense Fjord. I Vandopland Storebælt skal kvælstoftilførslen reduceres med 22 t kvælstof pr år, og i Odense Fjord-oplandet skal der reduceres 108 t kvælstof pr år via vådområder. I Kerteminde Kommune undersøges i øjeblikket flere muligheder for at lave vådområder.

Lavbundsområder kan, ligesom vådområder, medvirke til at reducere udvaskningen af kvælstof. Lavbundsområder er arealer med et høj grundvandsspejl, typisk lokaliseret i ådale, moser, på marsk eller på hævet havbund. Ved genetablering af lavbundsområder hæves vandstanden til det oprindelige, hvorved jorden gennemfugtes. Den øgede mængde vand i jorden sænker omsætningen af organisk stof, og mindsker derved kulstofudledningen (CO2). Lavbundprojekter bruges derfor også som et klimaværktøj.

Det er Kerteminde Kommune, som har ansvaret for at finde egnede projektområder og udføre projekterne inden for kommunegrænsen.

Ejer du lavbundsjord?

Hvis du ejer jord, som ligger i et område, hvor det vurderes at der kan laves vådområder, vil du blive kontaktet af kommunen. Det er frivilligt om du vil deltage.

Du har følgende muligheder for kompensation i forbindelse med etablering af et vådområde:

  1. Salg af projektjorden
  2. Salg af projektjord med efterfølgende mulighed for at købe ny landbrugsjord
  3. Beholde projektjorden med mulighed for at indgå en aftale om 20-årigt tilskud til fastholdelse af vådområde


I Kerteminde Kommune er der på nuværende tidspunkt 6 områder af forskellig størrelse, som er under forundersøgelse, eller hvor lodsejerene er blevet kontaktet. Følgende områder er i øjeblikket under forundersøgelse:

- Område langs Vindinge Å (ca. 28 ha)

- Område ved Dræby (ca. 100 ha)

- Område ved Brabæk (ca. 54 ha)

- Område ved Midskov (ca. 15 ha)

- Område ved udløbet af Geels Å (ca. 20 ha)

- Område langs Vindinge Å i samarbejde med Nyborg (ca. 51 ha)

- Lavbundsprojekt Nordskov Enge (opgivet)

Kerteminde har fået midler fra Staten til at foretage forundersøgelser i de 6 områder. Forundersøgelsen består af en teknisk forundersøgelse, hvor kvælstofomsætningen i et mulig område forundersøges. Hvis denne undersøgelse viser, at et vådområde er en teknisk mulighed, laves en efterfølgende ejendomsmæssig forundersøgelse. I den ejendomsmæssige forundersøgelse kontaktes de berørte lodsejere. De informeres om deres muligheder i forhold til erstatning, hvis de ønsker at deltage i et vådområdeprojekt.

Link til EU-kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne 

Billede