Kerteminde Kommune ligger i to vandoplande, vandopland Storebælt hvor der skal reduceres 22 t kvælstof pr år og i Odense Fjord oplandet hvor der skal reduceres 108 t kvælstof pr år via vådområder. Kerteminde Kommune undersøges i øjeblikket flere muligheder for at lave vådområder.

Vådområderne skal medvirke til at reducere udvaskning af kvælstof til sårbare fjorde, kyster og søer.

Lavbund kan, ligesom vådområder, medvirke til at reducere udvaskningen af kvælstof- og fosforudvaskningen. Lavbunde er arealer med et høj grundvandsspejl, typisk lokaliseret i ådale, moser, på marsk eller på hævet havbund. Ved genetablering af lavbundsområder hæves vandstanden til det oprindelige, hvorved jorden gennemfugtes. Den øgede mængde vand i jorden sænker omsætningen af organisk stof, og mindsker derved kulstofudledningen (CO2). Lavbundprojekter bruges derfor også som et klimaværktøj.

Det er Kerteminde Kommune, som har ansvaret for at finde egnede projektområder og udføre projekterne inden for kommunegrænsen.

Hvis du ejer jord, som ligger i et område, som er omfattet af et kommunalt vådområde eller lavbund, vil du blive kontaktet af kommunen. Det er frivilligt om du vil deltage. Du har følgende muligheder for indgå en frivillig aftale:

  1. Salg af projektjorden
  2. Salg af projektjord med efterfølgende mulighed for at købe ny landbrugsjord
  3. Beholde projektjorden med mulighed for at indgå en aftale om 20-årigt tilskud til fastholdelse af vådområde


I Kerteminde Kommune er der på nu værende tidspunkt 2 områder, som er under forundersøgelse til mulige vådområder.

Følgende to vådområder er i øjeblikket under forundersøgelse:

Vådområde langs Vindinge Å ved Aagaard hvor der undersøges et areal på ca. 15 ha

Vådområde ved Dræby hvor der undersøges et areal på ca. 100 ha.

Kerteminde har fået midler fra Staten til at foretage forundersøgelser i de to områder. Forundersøgelsen består af en teknisk forundersøgelse hvor kvælstofomsætningen i et mulig område forundersøges, og hvis denne undersøgelse viser at et vådområde er en teknisk mulighed, laves en efterfølgende ejendomsmæssig forundersøgelse. I den ejendomsmæssige forundersøgelse kontaktes de berørte lodsejere, og hvilke muligheder de har i forhold til erstatning hvis de ønsker at deltage i et vådområde. begge forundersøgelser er begyndt i starten af 2017.

 

Billede