Hvorfor miljøtilsyn?
Tilsynets formål er at begrænse og forebygge virksomhedernes forurening af vand, jord og luft samt sikre at gældende miljølovgivning overholdes.

I tilsynet lægges vægt på det forebyggende miljøarbejde, herunder at miljømyndigheder inddrages, når virksomheden etableres eller udvides. Tilsynet er en god mulighed for - via dialog mellem virksomhed og miljømyndighed - at fokusere på virksomhedens muligheder for at gøre en ekstra indsats for miljøet.

Kerteminde Kommune er tilsynsmyndighed for en række forskellige virksomheder, som kategoriseres forskelligt afhængig af størrelse og type:

  • Virksomheder som er godkendelsespligtige i henhold til bilag 1 og bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen, dog ikke virksomhedstyper som er (s)-mærkede. Her er det Statens Miljøcentre, som er tilsynsmyndighed.
  • Maskinværksteder
  • Virksomheder som reguleres efter miljøbeskyttelseslovens §42 og er omfattet af bilag 1 til brugerbetalingsbekendtgørelsen.
  • Autoværksteder.

Miljøtilsynet er en kontrol af at virksomheden har de fornødne tilladelser og godkendelser og at virksomheden overholder disse og øvrig lovgivning på miljøbeskyttelsesområdet.
 
I praksis består miljøtilsynet af:

  • Forberedelse hjemme på kommunekontoret hvor virksomheden undersøges på grundlag af tidligere rapporter, tegningsmateriale, godkendelse, tilladelser etc.
  • Gennemførelse, hvor virksomheden fysisk inspiceres. Formålet er, dels at afhjælpe væsentlige miljøpåvirkninger fra virksomhederne, dels at sikre at miljøforholdene lever op til den gældende lovgivning. Tilsynet vil altid indebære en rundvisning på virksomheden med fokus på potentielle miljømæssige problemer samt mulige forbedringer der kan bringe virksomheden på forkant med miljøarbejdet.
  • Afrapportering, hvor virksomheden modtager tilbagemelding fra tilsynsmyndigheden. Rapporten vil omhandle en vurdering af miljøforholdene på virksomheden, samt en kategorisering af virksomheden efter Miljøstyrelsens vejledning nr. 6, 2004, om differentieret tilsyn.

Miljøtilsynet skal tilpasses den enkelte virksomhed på baggrund af en miljørisikovurdering. Miljørisikovurderingen udføres efter nedenstående skema (klik på billedet for en større version). Vurderingen opsummeres i en enkelt værdi der danner udgangspunkt for hvor ofte virksomheden skal have tilsyn. Lav værdi = færre tilsyn og høj værdi = flere tilsyn.

En nærmere beskrivelse af kriterierne for pointtildeling kan læses ved at følge linkene i nedenstående scoringsparametre.

Scoringsparametre under sandsynlighedsdimensionen er:
1. Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
2. Regelefterlevelse

Scoringsparametre under konsekvensdimensionen er:
3. a) Virksomheder: Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt, flydende affald
b) Husdyrbrug: Forhold, der har betydning for at forebygge uheld med husdyrgødning
4.a) Virksomheder: Emissioner til luft, jord og vandmiljø
b) Husdyrbrug: Husdyrbrugets størrelse
5. Sårbarhed opgjort som afstand til følsomme områder og/eller om virksomheden eller husdyrbruget er placeret i områder med drikkevandsinteresser af forskellig værdi

Intervallerne for tilsynsfrekvens ligger alt efter typen af virksomhed eller husdyrbrug mellem 1-3 år eller 1-6 år. En nærmere beskrivelse af kriterierne for tilsynsfrekvens kan ses her.

Brugerbetalingen for miljøtilsynet afregnes ved medgået timeforbrug i henhold til bestemmelserne i brugerbetalingsbekendtgørelsen. Timeprisen fastsættes og reguleres årligt af Miljøstyrelsen, og offentliggøres på Miljøstyrelsens hjemmeside.