Regler for spørgetid.

Ved hvert ordinært offentligt byrådsmødes begyndelse og før behandlingen af dagsordenen afholdes spørgetid af maksimalt 15 minutters varighed.

Spørgsmål kan både være skriftlige og mundtlige. Ved skriftlige spørgsmål skal man være opmærksom på, at de skal være byrådet i hænde senest en uge før mødet. 

 

                                                                     

1.

Ved hvert ordinært offentligt byrådsmødes begyndelse og før behandlingen af dagsordenen afholdes spørgetid af maksimalt 15 minutters varighed.

Spørgsmål kan stilles skriftligt eller mundtligt.

Skriftlige spørgsmål skal dog være Byrådet i hænde senest ugedagen før spørgetiden.

Er der ikke modtaget skriftlige spørgsmål indenfor tidsfristen, og fremsættes der ikke mundtlige spørgsmål ved spørgetidens begyndelse, eller udnyttes spørgetiden ikke fuldt ud, bortfalder spørgetiden eller den resterende del af denne.

      2.

Enhver tilhører, inkl. pressen, kan i spørgetiden stille spørgsmål til Byrådets enkelte, tilstedeværende medlemmer.

Spørgsmål, der ikke er stillet til Byrådets enkelte medlemmer, betragtes som stillet til samtlige tilstedeværende medlemmer.

Spørgeren skal oplyse sit navn og sin adresse.


       3.

Spørgsmålene skal være korte og skal forelægges inden for få minutter.

Spørgsmålene skal vedrøre kommunale forhold og være af almen interesse.

Spørgsmål, der indeholder angreb på borgere, eller indeholder eller forudsætter, at fortrolige forhold afsløres, skal afvises af Borgmesteren.

Spørgsmål, der kan besvares af den kommunale forvaltning, skal af Borgmesteren henvises hertil til senere besvarelse.

Der kan ikke stilles spørgsmål vedrørende sager, som er optaget på dagsordenen til efterfølgende møde.

Ved skriftlige spørgsmål gives svar til den tilstedeværende spørger, ellers bortfalder spørgsmålet.

      4.

Spørgsmål, der ikke er rettet til enkelte byrådsmedlemmer, besvares af Borgmesteren eller et af denne udpeget byrådsmedlem.

Besvarelserne må holdes inden for få minutter.

      5.

Efter en besvarelse i henhold til pkt. 4 kan Byrådets øvrige medlemmer begære ordet for at stille et kort tillægsspørgsmål vedrørende samme emne som det oprindelige spørgsmål, eller for at kommentere svar eller indlæg fra Byrådets medlemmer.

Borgmesteren kan begrænse antallet af indlæg og varigheden af ethvert sådant indlæg fra Byrådets medlemmer eller spørgeren til få minutter.

      6.

      Spørgetiden ledes af Borgmesteren, hvem det også tilkommer at dispensere fra og
      afgøre tvivlsspørgsmål vedrørende dette reglement.