Ifølge Vejloven ”Bekendtgørelse af lov om offentlige veje § 87, stk. 2” er du som grundejer forpligtet til at klippe/beskære beplantning, der hænger ud over veje, cykelstier og fortove langs offentlige veje således, at den frie højde over fortov/cykelsti er mindst 2,75 m og kørebanen mindst 4,50 m.

Det er vigtigt af hensyn til trafiksikkerheden, at du overholder dine forpligtigelser med hensyn til vedligeholdelsen af disse beplantninger. Beplantningerne kan genere fodgængere og cyklister og tage oversigten for øvrige trafikanter.

Beplantning som vender ud mod offentlig vej eller sti skal holdes så beskårne, at de på intet tidspunkt rækker ud over vej- eller sti arealet. Ligeledes skal tinglyste oversigtsarealer holdes beskårne i den fastsatte højde. (Normalt 80 cm).

Grundejere der har hække og anden beplantning ud mod fortovs- og gangarealer skal tilse, at den fulde bredde af fortovsarealet er til stede. Flisearealet og siderabatten mod skel skal således være friholdt for udragende beplantning.

Henvendelser vedrørende beskæring af beplantning mod offentlig vejareal sendes til: trafikoganlaeg@kerteminde.dk