Rottebekæmpelse

Rottebekæmpelsen i Kerteminde Kommune udføres af KILTIN A/S.

Har du mistanke om, at du har rotter på din ejendom kan du anmelde det elektronisk her.

Du kan også anmelde rotter telefonisk på tlf. 33 98 66 34  i tidsrummet Mandag – torsdag kl. 08.00 – 16.00 og Fredag kl. 08.00 – 14.00.

Hvis du vil vide mere om rotter og tegn på rotter, har Miljøstyrelsen en infoside.

Vi gør dig opmærksom på, at kun autoriserede personer eller personer, der er undergivet en autoriseret persons instruktion og arbejder på dennes ansvar, må bekæmpe rotter med kemiske midler.

Derfor må der ikke udleveres rottegift til borgerne.

Elektronisk anmeldelse

Ejendomme i landzone og landbrugsejendomme i byzone får ikke længere automatisk besøg af rottebekæmperen hvert halve år. Derfor er det nu ekstra vigtigt altid at anmelde rotter og mistanke om rotter til kommunen. Ejendomme uden rotter besøges ca. hvert 2. år.

Ejendomme med rotteproblemer vil modtage 3 opfølgnings besøg med ca. 6 måneders mellemrum.

Herreløse katte betragtes ikke som skadedyr, selv om de kan være til gene for nogle mennesker. Kommunens forpligtigelser i forhold til vildtlevende herreløse katte er meget begrænsede.

I henhold til Justitsministeriets bekendtgørelse om indfangning og aflivning af herreløse katte må indfangning og aflivning af herreløse katte kun foretages af en praktiserende dyrlæge eller af personer, som denne har instrueret og fører tilsyn med. Indfangning med henblik på aflivning må kun ske efter anmodning fra kommunen, medmindre dyrlægen finder, at aflivning må anses for påkrævet af dyreværnsmæssige grunde eller hvis det er åbenbart, at de af dyreværnsmæssige grunde bør aflives straks.

I korte træk gælder det at:

  • Indfangning af sunde og raske herreløse katte med henblik på aflivning må kun ske efter anmodning fra kommunen (dette betyder i praksis, at kommunen skal acceptere indfangningssagen).
  • Indfangning af synligt syge og afkræftede herreløse katte må rekvireres af enhver.
  • Indfangning af herreløse katte med henblik på genudsætning efter eventuel neutralisation må rekvireres af enhver.

Kerteminde kommune yder ikke hjælp til indfangning af herreløse katte, hverken økonomisk eller med materiel.

Ved problemer med herreløse katte kan man forsøge at rette henvendelse til Dyrenes beskyttelse eller Kattens Værn.

Bemærk at

  • Dyrenes Beskyttelse udelukkende tager sig af dyr i nød og at de ikke betragter katte, der bliver fodret som værende herreløse. Nødstedte katte omfatter katte, der er syge, tilskadekomne, tydeligvis efterladte (hjælpeløse) eller katte, der bliver vanrøgtet eller mishandlet. Dyrenes Beskyttelse tager sig ikke af sager om katte, hvis dyrene ikke er i nød og indfanger ikke sunde og raske katte, der er til gene.
  • Kattens Værn vil ofte henvise til kommunen, men Kerteminde yder som oplyst ikke hjælp og man skal derfor selv betale udgiften.
  • Kerteminde Kommune har ingen aftaler med hverken Dyrenes Beskyttelse eller Kattens Værn

Som udgangspunkt er Kerteminde Kommune ikke behjælpelig med bekæmpelsen af andre skadedyr end rotter.

Har du mistanke om, at du har andre skadedyr på din ejendom, kan du kontakte et privat firma, som du kan finde i den lokale telefonbog under skadedyr.

Råd og vejledning om bekæmpelse af skadedyr kan fås i Skadedyrsguiden.

Ved problemer med bier og hvepse kan man forsøge at rette henvendelse til Danmarks Biavlerforening som har en "sværmfangerliste". De kommer gerne og henter bisværme, afhentning af hvepse er op til den enkelte "sværmfanger" ligesom prisen er op til den enkelte.

Kerteminde Kommune har udarbejdet en handleplan for rottebekæmpelsen. Handleplanen dækker perioden 2019-2021

Handleplanen kan downloades som pdf via nedenstående blå "knap".

Miljøstyrelsens infoside

Dyrenes beskyttelse

Kattens Værn

Skadedyrsguiden

Danmarks Biavlerforening

Rottehandleplan 2019-2021

Spørgsmål vedr. skadedyrsbekæmpelse