Spildevandsplan 2014 – 2017 for Kerteminde Kommune

Kerteminde Byråd godkendte på møde den 19. december 2013 Spildevandsplan 2014 – 2017 for Kerteminde Kommune. Spildevandsplanen omfatter både kloakerede oplande og spildevand fra spredt bebyggelse

Spildevandsplan 2014 – 2017 fastlægger rammerne for hvordan Kerteminde Kommune og Kerteminde Forsyning – Spildevand A/S skal håndtere spildevandet i kommunen i planperioden.

Spildevandsplanen giver et samlet overblik over de eksisterende kloakforhold og de kommende års aktiviteter på spildevandsområdet i Kerteminde Kommune.

Spildevandsplanens formål
Spildevandsplanen er udarbejdet i henhold til miljøbeskyttelsesloven § 32 og beskriver:

  • status og plan for kloakoplande,
  • renseforanstaltninger i det åbne land,
  • tilstanden på Kerteminde Forsynings spildevandsanlæg samt
  • tids- og økonomiplan for planlagte projekter inden for spildevandsområdet.

Desuden skal en række landsbyer separatkloakeres ligesom de regnbetingede udløb til recipienter skal undersøges nærmere med henblik på at reducere belastningen af vandområderne.

198 ejendomme i det åbne land skal have forbedret spildevandsrensning, heraf skal de 66 spildevandskloakeret, mens de øvrige 132 ejendomme selv skal stå for forbedret rensning af spildevandet.

Den godkendte Spildevandsplan 2014 – 2017 for Kerteminde Kommune afløser spildevandsplanerne inkl. tillæg fra Kerteminde, Langeskov og Munkebo kommuner.

Nedenfor kan de enkelte dele af spildevandsplanen ses: