Billede

Kerteminde Landsbyråd blev stiftet i 2006/2007

I alt 12 personer fra sogneforeninger, beboerforeninger o.l. i hele Kerteminde Kommune er med i landsbyrådet.

Sammen er de talerør for beboerne i de lokale områder. Formålet med landsbyrådet er, at borgerne skal være med til at præge den fremtidige landdistriktspolitik. De skal have indflydelse og være med til at synliggøre, hvor der er behov for tiltag i lokalområderne. Der er udarbejdet kommissorier for lokaludvalg og landsbyråd.

Landsbyrådet er tilknyttet økonomiudvalget, og politikere herfra vil to gange om året deltage i rådsmøderne. I sager, der kan have stor betydning for lokalsamfundene, vil vi blive inddraget som høringspart.

Med landsbyrådet er der skabt grobund for

- At skabe levende, aktive og ansvarlige lokalsamfund.
- At skabe vækst for erhverv og bosætning.
- At gøre lokalsamfundene til endnu bedre steder at bo.
- At få indflydelse på politiske beslutninger i Kerteminde Kommune
Lokalsamfundene skal være seriøse medspillere, og igennem landsbyrådet kan vi præge de politiske beslutninger.

Du kan være med til at udvikle dit lokalsamfund og deltage aktivt i arbejdet. Det kan du gøre ved at kontakte landsbyrådet.

Hvor der er vilje – er der en vej!

Klik på linket fpr at se, hvem der er medlem af Landsbyrådets bestyrelse:

http://kertemindelandsbyraad.dk/om-landsbyr%C3%A5det/bestyrelsen

• består af repræsentanter fra følgende landsbyer/landdistrikter
i Kerteminde Kommune:
Birkende, Dalby, Dræby, Kølstrup, Marslev/Holev, Drigstrup,
Mesinge, Revninge, Rynkeby, Rønninge, St. Viby og Stubberup.

• består af 1 repræsentant fra hvert af ovenstående områder (lokaludvalg).
Repræsentanterne udpeges for mindst 1 år ad gangen
og navne på repræsentanter meddeles på det ordinære møde i 2. kvartal.

• mødes mindst hvert kvartal (mindst 4 årlige møder).
På mødet i 2. kvartal i ulige år vælges formand og lige  år næstformand.
Hvert år vælges endvidere sekretær og kasserer.
Valg sker efter almindelige flertalsregler.

• refererer i henhold til Styrelsesvedtægten for Kerteminde Kommune
til Erhvervs- og Vækstudvalget og mødes efter nærmere aftale
med repræsentanter Kerteminde Byråd/kommune.
Såvel Kerteminde Landsbyråd som Kerteminde Byråd
kan tage initiativ til sådanne møder.
Kerteminde Byråd inviterer mindst 2 gange i en byrådsperiode
Kerteminde Landsbyråd til særlige arrangementer med henblik på at debattere
landsbyernes forhold og komme med input til kommunens landsbypolitik.
• modtager hvert år et tilskud på mindst 10.000 kr. fra Kerteminde Kommune.

• udarbejder senest ultimo 1. kvartal hvert år en kortfattet rapport til Kerteminde Kommune,
hvori det forudgående års aktiviteter og initiativer beskrives.
Det overordnede formål for Kerteminde Landsbyråd er at medvirke til at
bevare og udvikle bo-, leve- og arbejdsforholdene for nuværende
og kommende beboere i landsbyer/landdistrikter i Kerteminde Kommune.
For at kunne varetage denne opgave, er Kerteminde Landsbyråd

• inspirationskilde og samarbejdspartner for Kerteminde Kommune
i landsbyspørgsmål og medvirkende til at identificere styrker, trusler,
muligheder og udfordringer for de enkelte landsbyer.

• partner i udformning af en konkret landsbypolitik for Kerteminde Kommune
samt i fastsættelse og implementering af særlige indsatsområder.

• dialogparter i politiske anliggender angående landdistrikterne/landsbyernes forhold
Relevante lokaludvalg involveres i videst muligt omfang i anliggender,
der vedrører de enkeltes landsbyer.

• fælles talerør for landsbyerne i Kerteminde Kommune
og koordinerer samarbejdet mellem landsbyerne.

• forum for udveksling af idéer og erfaringer vedrørende landsbyforhold generelt.
 Godkendt af Kerteminde Landsbyråd og Erhvervs- og Vækstudvalget, marts 2014.