Billede

Her finder du retningslinjer der omhandler puljer, lokaletilskud m.m.

Godkendte folkeoplysende foreninger kan hvert år søge Follkeoplysningsudvalgets puljer til bestemte formål.

Læs om mere om puljerne herunder.
Retningslinjer og ansøgningsskemaer til puljerne m.m. finder du nederst på siden – i de blå ”bjælker”.

Ny forening eller brug for foreningsvejledning?
Ønsker I at starte en ny forening op, så læs mere i den blå boks herunder.
Kontakt Frivilligcenter Kerteminde Kommune på tlf. 4044 6859 for gratis rådgivning.
 

Foreninger skal være opmærksomme på følgende frister:

1. januar - 31. marts
Indberetning af medlemstal

Foreninger opgør hvert år pr. 1. januar deres medlemstal. Aktive, kontingentbetalende medlemmer kan medtages. Medlemstal opgøres i hht. DIF/DGI´s regler.
Medlemstal indberettes til kommunen via www.conventus.dk – indberetning kan ske i perioden 1/1-31/3.
Medlemstal bruges til beregning af foreningens tilskud (tilskud til medlemmer under 25 år). Tilskud udbetales hvert år pr. 1/6.

1. marts eller 1. juni
Ansøgning om benyttelse af lokaler

1/3 ansøgning om benyttelse af idrætshaller, svømmehaller og skolehaller
1/6 ansøgning om benyttelse af øvrige skolelokaler, Mødestedet, Aktivhuset, Kulturhus Fjorden, Drigstrup Sognegård mfl.
Ansøgning om benyttelse af lokaler sker gennem www.conventus.dk

1. april
Indsendelse af tilskudsregnskab

Regnskabet skal være underskrevet af alle bestyrelsesmedlemmer samt revisor.
Af regnskabet skal de fremgå, at tilskuddet er anvendt til formålet.
Foreningens kontingenter og de kommunale tilskud skal indtægtsføres i regnskabet. (kommunale tilskud indtægtsføres særskilt i regnskabet)
Det anbefales, at regnskabsåret følger kalenderåret.

1. april
Indsendelse af erklæring om indhentelse af børneattest

Erklæringen kan udfyldes/underskrives via selvbetjeningsløsningen på forsiden – vælg emnet ”Folkeoplysning”. Erklæringen udfyldes af den tegningsberettigede (ofte formand eller kasserer).
Foreninger/aftenskoler skal en gang hvert år erklære overfor kommunen, at de er bekendt med reglerne omkring indhentelse af børneattester samt at reglerne efterleves.
Kommunen må ikke jf. Folkeoplysningsloven udlåne lokaler/udbetale tilskud til foreninger/aftenskoler, der ikke overholder disse regler.

Øvrige ansøgninger og puljeansøgninger – indsendes og behandles løbende.

Al henvendelse til Kultur og Fritid bedes ske via mail kulturogfritid@kerteminde.dk 

 

Frivilligcenter Kerteminde Kommune kan være behjælpelig med oprettelse af nye foreninger, generel foreningsvejledning, vejledning i brug af Conventus, rådgivning omkring puljeansøgninger og øvrige foreningsspørgsmål. Frivilligcentret kan kontaktes på tlf. 4044 6859 eller info@frivilligcenterkerteminde.dk

Hvem kan søge:
Godkendte folkeoplysende foreninger og aftenskoler
Hvad kan der søges til:
- udviklingsinitiativer tilknyttet foreningen/aftenskolen
- tilbud som tiltrækker og fastholder børn, unge og nye grupper
- etablering og opstart af nye foreninger
- etablering af nye samarbejder på tværs af fx foreninger og skoler, institutioner mv.
- initiativer til rekruttering/fastholdelse af frivillige, trænere mv.
- netværksdannelse for ledere, trænere eller på tværs af aktiviteter/områder
- foredrag, konferencer og workshops


Kriterier for at søge midler fra puljen:
- at ansøgningens formål er relevant og tager udgangspunkt i foreninger/aftenskoler og folkeoplysende
aktiviteter
- at ansøgningen understøtter mål og fokusområder i Folkeoplysningspolitikken og Kultur-, Fritids og
Idrætspolitikken
- Der vil blive set positivt på, at projektet medfinansieres af foreningens egne midler, fonds- eller sponsormidler


Hvordan og hvornår søges der:
Der ansøges via skema inden projektet påbegyndes.
Der kan søges løbende dog indtil 1. oktober. Tildeling af midler fra puljen sker efter først-til-mølle
princippet. Der bevilges tilskud fra puljen så længe der er midler.
Ansøgningsskema indsendes på mail til kulturogfritid@kerteminde.dk
Tilskud udbetales til foreningens nem-konto via cvr nummer


Regnskab:
Senest 3 måneder efter aktivitetens/projektets afslutning, skal der aflægges regnskab for de midler, der
er anvendt. Ikke forbrugt tilskud skal tilbagebetales. Regnskab indsendes på mail til
kulturogfritid@kerteminde.dk


Der ydes ikke støtte til:
- tilbud der har et kommercielt sigte
- tilbud, der hører under en anden lovgivning
- enkeltpersoner
- bespisning/forplejning
- anskaffelse af it-udstyr til bestyrelser
- møder (delegeretmøder, forbundsmøde, interne møder og lignende)

Hvem kan søge:
Godkendte folkeoplysende foreninger


Hvad kan der søges til:
Der ydes tilskud til foreningens kursusudgifter til uddannelse af frivillige instruktører, trænere og ledere til kurser afholdt i Danmark.


Kriterier for at søge midler fra puljen:
- at kurset har et relevant og fagligt indhold
- at træneren/instruktøren/lederen gennem sin deltagelse på kurset dygtiggør sig i forhold til at varetage sin funktion i foreningen til gavn for foreningen og dens medlemmer.
Tilskud ydes med op til 500 kr. pr. kursus eller svarende til kursusprisen (for kurser under 500 kr.).
Til weekendkurser, uddannelseslejre og længerevarende kursusforløb ydes støtte med max. 500 kr. i alt.
Der kan som udgangspunkt maksimalt ydes et årligt tilskud på i alt 3.000 kr.pr. forening.
Der bevilges tilskud til kurser i samme kalenderår som kurset afholdes.


Hvordan og hvornår søges der:
Når kurset er afviklet og betalt, indsendes ansøgningsskema vedlagt kvittering for betalt kursusafgift.
Der kan søges løbende og tildeling af midler fra puljen sker efter først-til-mølle princippet. Der gives tilskud til kurser så længe der er midler i puljen.
Ansøgningsskema og bilag indsendes på mail til kulturogfritid@kerteminde.dk
Tilskud udbetales til foreningens nem-konto via cvr nummer


Der ydes ikke støtte til:
- foredrag
- events
- møder (delegeretmøder, forbundsmøde, interne møder og lignende)
- transport, overnatningsudgifter, forplejning og lignende i forbindelse med kurset

Hvem kan søge:
Godkendte folkeoplysende foreninger

Hvad kan der søges til:
Der ydes som udgangspunkt tilskud til inventar og materiel, som anvendes i forbindelse med foreningens folkeoplysende aktiviteter. Det gælder følgende:
- borde og stole
- udstyr og rekvisitter
- materialer der er bundet op på folkelysende aktiviteter
Indkøb til børn og unge under 25 år har førsteprioritet

Kriterier for at søge midler fra puljen:
- at anskaffelsen er relevant i forhold til foreningens aktiviteter
- at anskaffelsen er medfinansieret af foreningens egne midler, fonds- eller sponsormidler
- at anskaffelsen er at betragte som ekstraordinær
- at anskaffelsen skal komme størstedelen af foreningens medlemmer til gavn.
Der kan som udgangspunkt maksimalt ydes et årligt tilskud på i alt 5.000 kr.pr. forening.

Hvordan og hvornår søges der:
Der ansøges via skema inden foreningen anskaffer sig det ansøgte inventar og materiel.
Der kan søges løbende dog indtil 1. oktober. Tildeling af midler fra puljen sker efter først-til-mølle princippet. Der bevilges tilskud fra puljen så længe der er midler.
Ansøgningsskema og evt. bilag indsendes på mail til kulturogfritid@kerteminde.dk
Tilskud udbetales til foreningens nem-konto via cvr nummer

Der ydes ikke støtte til:
- spillerdragter, uniformer
- kontorartikler
- Opførelse/ vedligeholdelse af bygninger, idrætsanlæg
- vedligeholdelse af inventar
- driftsudgifter
- lokaleudgifter

Nedlukningen af samfundet i marts grundet covid-19 har haft store konsekvenser for fritidslivet i Kerteminde Kommune. Forsamlingsforbuddet stoppede alle aktiviteter både den ugentlig træning samt de planlagte indtægtsgivende arrangementer.

Folkeoplysningsudvalget har dermed fulgt alle anvisninger fra Kulturministeriet og bevilget de planlagte tilskud til foreninger.

På baggrund af ovenstående har Folkeoplysningsudvalget besluttet at fordele de sidste frie midler på området i 2020 til foreningerne, som et ekstra ordinært covid-19 medlemstilskud. Midlerne fordeles ud fra de medlemstal, der er indberettet i januar/februar 2020 på samme måde som det årlige medlemstilskud. Fordelingen kan her.

Folkeoplysningsudvalget har nu godkendt årets medlemstilskud til medlemmer under 25 år. Beregningen er foretaget på baggrund af de indberettede medlemstal i Conventus. Tilskud udbetales til alle foreninger ultimo maj.

Se tilskudsberegning her.

Regnskab uploades i Conventus, når dette er muligt. Regnskab skal være underskrevet af hele bestyrelsen og skal ikke uploades før alle underskrifter fremgår.

Har I spørgsmål er I velkommen til at kontakte os på kulturogfritid@kerteminde.dk.

Der er nu beregnet medlemstilskud på baggrund af foreningernes indberetning af medlemstal i Conventus pr. 1.1.2019.
Se nedenstående link, hvor foreningens tilskudsbeløb for 2019 fremgår.

Tilskuddene udbetales til de foreninger, der har afleveret deres regnskab og erklæring på børneattest jf. vedtægt for folkeoplysningsområdet.

Såfremt I ikke har modtaget tilskuddet pr. 15/6 så skyldes det, at vi mangler enten regnskab eller erklæring om indhentelse af børneattest fra jer.
Tilskuddet udbetales ikke, før vi har modtaget begge dele fra jer.

Har I afleveret regnskab og erklæring på børneattest og mangler tilskuddet kontakt Kultur- og Fritidsafdelingen på mail: kulturogfritid@kerteminde.dk

Tilskudsberegning 2019

Der er nu beregnet medlemstilskud på baggrund af foreningernes indberetning af medlemstal i Conventus pr. 1.1.2018.
Se nedenstående link, hvor foreningens tilskudsbeløb for 2018 fremgår.

Tilskuddene udbetales til de foreninger, der har afleveret deres regnskab og erklæring på børneattest jf. vedtægt for folkeoplysningsområdet.

Såfremt I ikke har modtaget tilskuddet pr. 15/6 så skyldes det, at vi mangler enten regnskab eller erklæring om indhentelse af børneattest fra jer.
Tilskuddet udbetales ikke, før vi har modtaget begge dele fra jer.

Har I afleveret regnskab og erklæring på børneattest og mangler tilskuddet kontakt Kultur- og Fritidsafdelingen på mail: kulturogfritid@kerteminde.dk

Tilskudsberegning 2018

Der er nu beregnet medlemstilskud på baggrund af foreningernes indberetning af medlemstal i Conventus.
Se nedenstående link i forhold til den faktor foreningen befinder sig i. Bemærk at nogle foreninger godt kan befinde sig i flere faktorer afhængig af, hvilken aktivitet medlemstallene er indberettet i.

Tilskuddene er udbetalt til de foreninger, der har afleveret deres regnskab og erklæring på børneattest jf. vedtægt for folkeoplysningsområdet.
Har I afleveret regnskab og erklæring på børneattest og mangler tilskuddet kontakt Kultur- og Fritidsafdelingen på mail: kulturogfritid@kerteminde.dk

Tilskudsberegning 2017

Der er nu beregnet medlemstilskud på baggrund af foreningernes indberetning af medlemstal i Conventus. 
Se nedenstående link i forhold til den faktor foreningen befinder sig i. Bemærk at nogle foreninger godt kan befinde sig i flere faktorer afhængig af, hvilken aktivitet medlemstallene er indberettet i.

Tilskuddene er udbetalt til de foreninger, der har afleveret deres regnskab jf. vedtægt for folkeoplysningsområdet.
Har I afleveret regnskab og mangler tilskuddet kontakt Kultur- og Fritidsafdelingen på mail: kulturogfritid@kerteminde.dk

Faktor 1

Faktor 2

Faktor 3

Der er nu beregnet medlemstilskud på baggrund af foreningernes indberetning af medlemstal i Conventus. Folkeoplysningsudvalget har den 24. juni 2015 godkendt tilskudsberegningen.
Se nedenstående link i forhold til den faktor foreningen befinder sig i. Bemærk at nogle foreninger godt kan befinde sig i flere faktorer afhængig af, hvilken aktivitet medlemstallene er indberettet i.

Faktor 1, 2015

Faktor 2, 2015

Faktor 3, 2015

Tilskuddene er udbetalt til de foreninger, der har afleveret deres regnskab jf. vedtægt for folkeoplysningsområdet.
Har I afleveret regnskab og mangler tilskuddet kontakt Kultur- og Fritidsafdelingen på mail: kulturogfritid@kerteminde.dk