Billede

Her finder du retningslinjer der omhandler tilskud, lokaleudlån, puljer mm.

Godkendte folkeoplysende foreninger/aftenskoler kan hvert år søge om tilskud til undervisning/aktiviteter, lokaleudgifter vedr. egne/lejede lokaler, eller søge om tilskud via Folkeoplysningsudvalgets puljer til bestemte formål.

Læs om mere om puljerne herunder.
Tilskudsregler, regler for lokaleudlån, retningslinjer for puljer mm. finder du nederst på siden – i den blå ”bjælke” – under ”Vedtægt for folkeoplysning”.

Ny forening eller brug for foreningsvejledning?
Kontakt Frivilligcenter Kerteminde Kommune på tlf. 4044 6859 for gratis rådgivning.

 

Foreninger skal være opmærksomme på følgende frister:

1. januar - 31. marts
Indberetning af medlemstal

Foreninger opgør hvert år pr. 1. januar deres medlemstal. Aktive, kontingentbetalende medlemmer kan medtages. Medlemstal opgøres i hht. DIF/DGI´s regler.
Medlemstal indberettes til kommunen via www.conventus.dk – indberetning kan ske i perioden 1/1-31/3.
Medlemstal bruges til beregning af foreningens tilskud (tilskud til medlemmer under 25 år). Tilskud udbetales hvert år pr. 1/6.

1. marts eller 1. juni
Ansøgning om benyttelse af lokaler

1/3 ansøgning om benyttelse af idrætshaller, svømmehaller og skolehaller
1/6 ansøgning om benyttelse af øvrige skolelokaler, Mødestedet, Aktivhuset, Kulturhus Fjorden, Drigstrup Sognegård mfl.
Ansøgning om benyttelse af lokaler sker gennem www.conventus.dk

1. april
Indsendelse af tilskudsregnskab

Regnskabet skal være underskrevet af alle bestyrelsesmedlemmer samt revisor.
Af regnskabet skal de fremgå, at tilskuddet er anvendt til formålet.
Foreningens kontingenter og de kommunale tilskud skal indtægtsføres i regnskabet. (kommunale tilskud indtægtsføres særskilt i regnskabet)
Det anbefales, at regnskabsåret følger kalenderåret.

1. april
Indsendelse af erklæring om indhentelse af børneattest

Erklæringen kan udfyldes/underskrives via selvbetjeningsløsningen på forsiden – vælg emnet ”Folkeoplysning”. Erklæringen udfyldes af den tegningsberettigede (ofte formand eller kasserer).
Foreninger/aftenskoler skal en gang hvert år erklære overfor kommunen, at de er bekendt med reglerne omkring indhentelse af børneattester samt at reglerne efterleves.
Kommunen må ikke jf. Folkeoplysningsloven udlåne lokaler/udbetale tilskud til foreninger/aftenskoler, der ikke overholder disse regler.

Øvrige ansøgninger og puljeansøgninger – indsendes og behandles løbende.

Al henvendelse til Kultur og Fritid bedes ske via kulturogfritid@kerteminde.dk eller pr. tlf. 6515 1533.

 

Frivilligcenter Kerteminde Kommune kan være behjælpelig med oprettelse af nye foreninger, generel foreningsvejledning, vejledning i brug af Conventus, rådgivning omkring puljeansøgninger og øvrige foreningsspørgsmål. Frivilligcentret kan kontaktes på tlf. 4044 6859 eller info@frivilligcenterkerteminde.dk

 

Puljen kan søges af:

- foreninger

- aftenskoler

- institutioner

 

Der ydes tilskud til:

- nye initiativer

- udviklingsarbejder

- tilbud, som tiltrækker børn, unge og nye grupper

- tiltag, beregnet til fastholdelse af børn og unge i foreningslivet

- tværgående tilbud

- etablering af nye foreninger

 

Der ydes ikke tilskud til:

- tilbud, der har et kommercielt sigte

- tilbud, der hører under en anden lovgivning

- enkeltpersoner

- bespisning/forplejning

- anskaffelse af it-udstyr til bestyrelser

 

Ansøgningsfrister:

Ansøgninger vedlagt budget behandles løbende af Folkeoplysningsudvalget.

Ansøgning indsendes på mail kulturogfritid@kerteminde.dk senest 14 dage før udvalgsmøderne.

 

Regnskab:

Senest 3 måneder efter aktivitetens/projektets afslutning, skal der aflægges regnskab for de midler, der er anvendt til aktiviteten/projektet. Ikke forbrugt tilskud skal tilbagebetales. Regnskab indsendes på mail kulturogfritid@kerteminde.dk

 

Der ydes tilskud til foreningens udgifter til uddannelse af frivillige instruktører, trænere og ledere.

 

Tilskud fra puljen forudsætter:

- at kurset har et relevant og fagligt indhold

- at træneren/instruktøren/lederen gennem sin deltagelse på kurset dygtiggør sig i forhold til at varetage sin funktion i foreningen til gavn for foreningen og dens medlemmer.

Tilskud ydes med op til 500 kr. pr. kursus eller svarende til kursusprisen (for kurser under 500 kr.).

Til weekendkurser, uddannelseslejre og længerevarende kursusforløb ydes støtte med max. 500 kr. i alt.

 

Der ydes ikke tilskud til:

- foredrag

- events

- konferencer

 

Ansøgning og udbetaling:

Ansøgning sker efter først-til-mølle princippet. Ansøgning sker via ansøgningsskemaer.

1. Der skal indsendes forhåndsansøgning – dvs. at der allerede ved tilmeldingen til kurset skal indsendes ansøgning vedlagt kursusbeskrivelse og navn på den tilmeldte deltager.

2. Når kurset er afviklet og betalt, indsendes anmodning om at få udbetalt det bevilgede tilskud vedlagt kvittering for betalt kursusafgift.

Forhåndsansøgning og anmodning om udbetaling af tilskud indsendes på mail til kulturogfritid@kerteminde.dk

Såfremt foreningen ikke har indsendt en forhåndsansøgning, kan der ikke forventes udbetalt tilskud til kurset. Ansøgning kan kun imødekommes, såfremt der er midler tilbage i puljen på ansøgningstidspunktet. Det kan derfor anbefales, at indsende forhåndsansøgningen så tidligt på året som muligt.”

Ansøgningsskemaet findes nederst på siden i "de blå bjælker".

Der er nu beregnet medlemstilskud på baggrund af foreningernes indberetning af medlemstal i Conventus pr. 1.1.2019.
Se nedenstående link, hvor foreningens tilskudsbeløb for 2019 fremgår.

Tilskuddene udbetales til de foreninger, der har afleveret deres regnskab og erklæring på børneattest jf. vedtægt for folkeoplysningsområdet.

Såfremt I ikke har modtaget tilskuddet pr. 15/6 så skyldes det, at vi mangler enten regnskab eller erklæring om indhentelse af børneattest fra jer.
Tilskuddet udbetales ikke, før vi har modtaget begge dele fra jer.

Har I afleveret regnskab og erklæring på børneattest og mangler tilskuddet kontakt Kultur- og Fritidsafdelingen på mail: kulturogfritid@kerteminde.dk

Tilskudsberegning 2019

Der er nu beregnet medlemstilskud på baggrund af foreningernes indberetning af medlemstal i Conventus pr. 1.1.2018.
Se nedenstående link, hvor foreningens tilskudsbeløb for 2018 fremgår.

Tilskuddene udbetales til de foreninger, der har afleveret deres regnskab og erklæring på børneattest jf. vedtægt for folkeoplysningsområdet.

Såfremt I ikke har modtaget tilskuddet pr. 15/6 så skyldes det, at vi mangler enten regnskab eller erklæring om indhentelse af børneattest fra jer.
Tilskuddet udbetales ikke, før vi har modtaget begge dele fra jer.

Har I afleveret regnskab og erklæring på børneattest og mangler tilskuddet kontakt Kultur- og Fritidsafdelingen på mail: kulturogfritid@kerteminde.dk

Tilskudsberegning 2018

Der er nu beregnet medlemstilskud på baggrund af foreningernes indberetning af medlemstal i Conventus.
Se nedenstående link i forhold til den faktor foreningen befinder sig i. Bemærk at nogle foreninger godt kan befinde sig i flere faktorer afhængig af, hvilken aktivitet medlemstallene er indberettet i.

Tilskuddene er udbetalt til de foreninger, der har afleveret deres regnskab og erklæring på børneattest jf. vedtægt for folkeoplysningsområdet.
Har I afleveret regnskab og erklæring på børneattest og mangler tilskuddet kontakt Kultur- og Fritidsafdelingen på mail: kulturogfritid@kerteminde.dk

Tilskudsberegning 2017

Der er nu beregnet medlemstilskud på baggrund af foreningernes indberetning af medlemstal i Conventus. 
Se nedenstående link i forhold til den faktor foreningen befinder sig i. Bemærk at nogle foreninger godt kan befinde sig i flere faktorer afhængig af, hvilken aktivitet medlemstallene er indberettet i.

Tilskuddene er udbetalt til de foreninger, der har afleveret deres regnskab jf. vedtægt for folkeoplysningsområdet.
Har I afleveret regnskab og mangler tilskuddet kontakt Kultur- og Fritidsafdelingen på mail: kulturogfritid@kerteminde.dk

Faktor 1

Faktor 2

Faktor 3

Der er nu beregnet medlemstilskud på baggrund af foreningernes indberetning af medlemstal i Conventus. Folkeoplysningsudvalget har den 24. juni 2015 godkendt tilskudsberegningen.
Se nedenstående link i forhold til den faktor foreningen befinder sig i. Bemærk at nogle foreninger godt kan befinde sig i flere faktorer afhængig af, hvilken aktivitet medlemstallene er indberettet i.

Faktor 1, 2015

Faktor 2, 2015

Faktor 3, 2015

Tilskuddene er udbetalt til de foreninger, der har afleveret deres regnskab jf. vedtægt for folkeoplysningsområdet.
Har I afleveret regnskab og mangler tilskuddet kontakt Kultur- og Fritidsafdelingen på mail: kulturogfritid@kerteminde.dk