Kvalitetsstandarderne beskriver det serviceniveau, som Byrådet har fastsat på ældreområdet i Kerteminde Kommune. Kvalitetsstandarderne beskriver indhold, omfang og udførsel af kommunens tilbud og skal medvirke til, at sikre ensartet vurdering og afgørelse om hjælp.

Rehabilitering og Pleje Lovgivning
Forebyggende tidsbegrænset støtte Serviceloven § 82a og 82b
Personlig hjælp og pleje Serviceloven § 83, 84 og 85
Hverdagsrengøring Serviceloven § 83, 84 og 85
Kommunal vaskeordning Serviceloven § 83 og 84
Indkøb Serviceloven § 83
Madservice Serviceloven § 83, 83a og 84
Tilberedning og anretning af mad Serviceloven § 83, 83a og 84
Støtte til borgere med funktionsned-
sættelse og hjemmeboende børn
Serviceloven § 83
Afløsning/aflastning i eget hjem Serviceloven § 84
Rehabilitering  
Rehabiliteringsforløb Serviceloven § 83a
Handicap og Psykiatri  
Socialpædagogisk støtte i eget hjem Serviceloven § 85
Ledsageordning Serviceloven § 97
Beskyttet beskæftigelse Serviceloven § 103
Aktivitets- og samværstilbud Serviceloven § 104
Ydelser efter sundhedsloven  
Kommunal sygepleje Sundhedsloven § 138, 139 og 11
Omsorgstandpleje Sundhedsloven § 131 og 132
Boligformer  
Plejebolig Lov om almene boliger §§ 54, 54a, 58 og 105
Ældrebolig Lov om almene boliger §§ 54, 54a, 58 og 105
Aflastningsophold Serviceloven § 84 stk. 2
Rehabiliteringsophold Serviceloven § 86 - (107)
Pasning og pleje  
Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom Serviceloven § 118
Plejevederlag/terminal pleje Serviceloven § 119, 120, 121 og 122
Træning  
Vedligeholdende træning Serviceloven § 86 stk. 2
Genoptræning Serviceloven § 86 og sundhedsloven § 140
Hjælpemidler og boligændringer  
Hjælpemidler og forbrugsgoder Serviceloven § 112 og 113
Reparation af hjælpemidler Serviceloven § 112 og 113
Kørsel af hjælpemidler Serviceloven § 112 og 113
Nødkald Serviceloven § 112
Kropsbårne hjælpemidler Serviceloven § 112
Paryk - toupé Serviceloven § 112
Boligindretning Serviceloven § 116
Kørselsordninger  
Lægekørsel Sundhedsloven bekendtgørelse nr. 959 af 29.08.2014
Handicapkørsel Lov om trafikselskaber og lovbekendtgørelse nr. 323 § 11
Kørsel til vedligeholdende træning Serviceloven § 117
Forebyggelse  
Forebyggende hjemmebesøg Serviceloven § 79a
Merudgifter  
Merudgifter Serviceloven § 100
Grøn og hvid hjælp  
Have- og snehjælp Ingen lovhjemmel
Tilsyn med ordningerne  
Tilsynspolitik Serviceloven § 151


Der er væsentlige forskelle på bl.a. tildeling og klagevej, afhængig af om en ydelse er tildelt efter serviceloven eller sundhedsloven.

Ydelser efter serviceloven

Med visse undtagelser ansøges der om disse ydelser ved en myndighed. Sagen behandles, der træffes en afgørelse og gives en bevilling eller et afslag. Der kan klages over bevilling/afslag via ankestyrelsen, der fx kan hjemvise sagen eller give medhold. Der kan ikke klages over udførsel. Det tages der vare på via tilsyn.

Ydelser efter sundhedsloven

Disse er typisk lægeordineret eller ydet ud fra et sundhedsprofessionelt autorisationsansvar. Der kan ikke klages over ordinationen. Men der kan klages over udførslen, her klager man til patientombuddet, der kan give den sundhedsprofessionelle en påtale eller fratage autorisationen hvis de handler fagligt uforsvarligt.