Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik Vedtagne politikker Handicap-politik 2023-2026

Handicap-politik 2023-2026

Forord

Kerteminde Kommune ønsker, at være en kommune, hvor også borgere med et handicap kan leve at aktivt liv med selvbestemmelse og mulighed for at udnytte egne ressourcer. 

Fællesskaberne skal række ud, både det kommunale i forhold til at sikre den enkelte de rettigheder, man har krav på, men også i samarbejde med frivillige, foreninger, virksomheder og afdelinger på tværs af kommunen støttes borgeren i, at have et så selvstændigt liv som muligt, hvor de får mulighed for at blive en del af fællesskaber de kan vokse i.

I forventningsafstemningen med borgeren er vi nysgerrige på borgerens liv og situation, så vi får viden om hvilke indsatser, der vil kunne styrke borgerens livskvalitet.

Politikken angiver de mål og indsatsområder, der skal arbejdes med på handicapområdet frem til 2026.

På vegne af Kerteminde Byråd

Borgmester Kasper Ejsing Olesen

Kerteminde Kommunes Overordnede Handicappolitiske Målsætninger

At medvirke aktivt til at fremme en udvikling, hvor den enkelte borger med funktionsnedsættelse både fysisk og psykisk, på en respektfuld måde oplever selvbestemmelse og gives muligheder for at udnytte egne ressourcer bedst muligt.

At tilbyde borgere med funktionsnedsættelse og deres familier en differentieret, sammenhængende, individuel og helhedsorienteret kommunal service, hvor højst mulig grad af selvhjulpenhed, sundhed og livskvalitet tilgodeses.

At understøtte borgere med funktionsnedsættelse i et aktivt arbejdsliv, såfremt mulighederne er til stede.

At sikre borgere med funktionsnedsættelser får mulighed for en tilværelse i egnede boliger.

At medvirke til, at borgere med funktionsnedsættelser gives mulighed for et aktivt liv på lige vilkår med borgere uden funktionsnedsættelser.

At Kerteminde Kommune er et godt sted at være gæst som borger med funktionsnedsættelse.

At kommunens medarbejdere, ledere og chefer har kendskab til og implementerer politikken.

 

Baggrund

Fundamentet for Kerteminde Kommunes politik for mennesker med fysisk/psykisk handicap er FN`s handicapkonvention, FN`s standardregler samt principperne i den danske regerings handicappolitik. Især fem begreber heri danner fundament for Kerteminde Kommunes Politik for mennesker med fysisk/psykisk handicap:

Ligebehandling: 
Alle uanset handicap skal have mulighed for at deltage i samfundslivet.

Kompensation: 
Der skal være ydelser og hjælpeforanstaltninger til at minimere og kompensere for konsekvenserne af en funktionsnedsættelse.

Tilgængelighed: 
Der skal være lige adgang til bygninger, veje, kommunale informations- og kommunikationstjenester og nødberedskab.

Sektoransvar:
Hver enkelsektor har selv ansvaret for, at der tages hensyn til borger med funktionsnedsættelse på deres område.

Solidaritetsprincippet: 
De fleste sociale ydelser stilles som udgangspunkt gratis til rådighed for de borgere, der har behov for hjælp.

Uanset funktionsnedsættelse er visionen at Kerteminde Kommune skal være et godt sted at bo, leve, uddanne sig og arbejde for alle borgere. Vi har alle ressourcer, og der skabes muligheder for at bringe dem i spil gennem Fællesskab i Kerteminde, hvor borgeren støttes i et så selvstændigt liv som muligt.

Dette gør vi gennem værdier som:
• Mangfoldighed
• Helhed og tidlig indsats
• Samarbejde og deltagelse
• Selvbestemmelse og medansvar
• Gensidighed og værdsættelse af hinanden
• Tillid og større sammenhængskraft
• Åben og ligeværdig dialog
• Det gode liv med fællesskaber
• Tilgængelighed

Byrådet ønsker med denne politik at sætte fokus på at alle mennesker har ret til udvikling, livskvalitet og til at blive set som et menneske med værdi og et menneske, der kan bidrage i lokalsamfundet. 

Personer med handicap omfatter personer, der har en langvarig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre dem i fuldt og effektivt at deltage i samfundslivet på lige fod med andre.

Mens nogle er født med et handicap, kan andre opleve at få et handicap senere hen i livet. Det kan for eksempel i forbindelse med sygdom, en ulykke eller andet.

Vi bør sammen og hver især tage vare på at drage omsorg for, at alle har en plads som medmennesker i vores samfund. Vi bør have øje for det enkelte menneskes ressourcer, udviklingsmuligheder og livskvalitet. Vi bør også have øje for betydningen af netværk – samt den velfærdsteknologi, der omgiver os og de hjælpemidler, der kan hjælpe os på vej til at skabe mening.

Vi understøtter det enkelte menneske i at søge sin personlige frihed,samtidig med at alle har ret til en værdig plads i samfundet, hvor man oplever sig set, hørt og anerkendt; og ikke mindst bidrager.

Vi har fokus på det enkelte menneskes behov og drømme. For sammen med borgeren at kunne skabe mening i dennes liv, er vi nysgerrige på dennes liv og situation. Dette er afgørende for at få forståelse for borgerens udfordringer.

Vi tænker på tværs af Kerteminde Kommune, idet borgere med funktionsnedsættelser ofte er i kontakt med flere afdelinger og ønsker at være en del af lokal- og civilsamfundet.

På denne baggrund har Byrådet vedtaget, at der skal fokuseres på nedenstående indsatsområder:
• Boliger
• Tilgængelighed
• Daginstitutioner og skoler
• Uddannelse og beskæftigelse
• Motions- og fritidstilbud til alle

Målsætning

Politikkens indsatsområder forpligter kommunen til, ud fra sektoransvarligheds-, tilgængeligheds- og lighedsprincippet, at indtænke handicapegnethed.

Vi bestræber os på at politikken er synlig i alle afdelinger, så medarbejderne kender mål og indsatsområder og indtænker dem i det daglige arbejde. 

For at sikre og styrke samarbejdet forventes det, at medarbejderne er kompetente, også i forhold til dialog, og at de løbende får udviklet deres kompetencer hertil.

Styrkelse af samarbejdet med borgeren og dennes netværk betyder, at vi sammen skaber fokus på det, der tager højde for det hele menneske.

I dialogen lægges der vægt på at afstemme forventninger med borgeren omkring dennes behov og hvad vi som kommune har mulighed for at tilbyde. 

Der skabes meningsfulde vilkår og fællesskaber for både børn, unge og voksne med handicap, hvor foreningslivet og ikke mindst borgerens og de pårørendes erfaring og inddragelse spiller en vigtig rolle.

Det er Byrådets håb og forventning, at alle vil bidrage via det gode eksempel og herigennem medvirke til at Politik for mennesker med fysisk/psykisk handicap lykkes.

Boliger

Borger med funktionsnedsættelser bør i videst muligt omfang have mulighed for egen selvstændig bolig i selvvalgt lokalområde.

SAMMEN VIL VI SÆTTE FOKUS PÅ FØLGENDE:

Kommunen bør tilbyde boligtyper, der tilgodeser den enkelte borgers funktionsnedsættelser og behov.

Etablering af handicap- og ældreboliger skal tilgodese de enkelte lokalområder bedst muligt og selvfølgelig efterleve lovens krav til handicapegnethed.

Borgere med erhvervet funktionsnedsættelse skal, hvis denne ønsker det, i videst muligt omfang forblive i egen bolig – alternativet forpligter kommunen sig til at tilbyde en relevant bostøtteordning. 

Egnethed og tilgængelighed for borgere med funktionsnedsættelser skal inddrages som en naturlig del af beslutningsprocessen ved nybyggeri såvel som ved ombygning/renovering. Det er vigtigt, at handicapegnethed indtænkes helt fra starten af planlægningsprocessen og i selve udførelsen af både privat og offentligt byggeri. Handicaprådet er her en vigtig ressource og bør inddrages i byggeudvalg/arbejdsgrupper.

Tilgængelighed

Tilgængelighed forstås bredt i forhold til personer med såvel fysisk, psykisk og social funktionsnedsættelse. Det drejer sig om tilgængelighed til et meningsfuldt liv i samfundet. 

At ting fremstår let overskueligt med forventede og forståelige detaljer, er generelt vigtigt for at skabe tryghed og tilgængelighed i både den fysiske og digitale verden.

Alle borgere bør opleve, at kommunen er tilgængelig. De skal opleve, at de informeres i tilstrækkelig grad om egen eller pårørendes sag. Det kan være informationer, som enten efterspørges af borgeren selv eller af pårørende, eller som er nødvendig for at holde sig orienteret.

SAMMEN VIL VI SÆTTE FOKUS PÅ FØLGENDE:

Det offentlige rum tilhører os alle, og derfor bør den fysiske tilgængelighed tænkes ind alle steder i kommunens virke. Tilgængelighed for alle skal tænkes ind i kommunens fysiske planlægning. Både ved offentlige bygninger lige fra skoler, daginstitutioner og uddannelsesinstitutioner, til administrationsbygninger yderligere til kultur – og fritidstilbud samt skov, stand og naturområder med fast belægning og belysning.

Kommunen har en særlig forpligtigelse til at arbejde for, at eksisterende kommunale bygninger indrettes, så borgere med funktionsnedsættelse har adgang uden hindringer. Herunder også fyldestgørende skiltning af handicap p-pladser samt handicaptoiletter. På kommunens hjemmesiden fremgår hvor der er handicaptoiletter og handicap p-pladser.

Kommunens hjemmeside skal gøres nemmere for borger med kognitive og psykiske udfordringer. Den digitale kontakt og dialog med borgerne skal udvikles for at sikre adgang til relevant og opdateret viden samt gode selvbetjeningsløsninger på kommunens hjemmeside. Der bør fokuseres på at hjemmesiden fremstår let overskuelig. 

Der bør tilbydes hjælp og støtte til de borger, som ikke kan betjene sig selv.

Ved annoncering og anden offentliggørelse af lejlighedsarrangementer bør handicapegnetheden markeres.

Daginstitutioner og Skoler

I Kerteminde Kommune lægges der vægt på, at alle børn og unge trives i dagtilbuddene og skolerne samt udvikler sig positivt som menneske.

Alle skal være en del af et fællesskab som de kan vokse i.

Forældre der har fået et barn med funktionsnedsættelse, oplever en kolossal omvæltning i deres liv.

Åbenhed omkring barnets handicap og hvilke udfordringer der er, vil fremme forståelsen fra omgivelserne.

Hvert menneskes evne er af stor værdi, både for samfundet og for den enkelte. Det er derfor også afgørende for den enkelte at opleve en følelse af at høre til. Både blandt andre mennesker med handicap men også i samfundet som helhed. Det handler om at kunne deltage i meningsfulde aktiviteter, om at give sit bidrag til fællesskabet – uanset hvem man er og hvad man kommer med.

Alle skal have mulighed for at lykkes som menneske – ligegyldigt udgangspunktet.

SAMMEN VIL VI SÆTTE FOKUS PÅ FØLGENDE:

Vi vil arbejde for et mangfoldigt og ligeværdigt samfund, hvor mennesker med handicap har samme muligheder for at udnytte deres ressourcer og for at tage så meget ansvar for eget liv som overhovedet muligt.

I samarbejde med barnet og forældrene støttes barnet i at udvikle selvstændighed. I alle tiltag vedrørende børn med handicap skal barnets tarv komme i første række.

Der er fokus på at inkludere børn og unge i nærmiljøet, ligesom der udvikles gode alternative tilbud for de børn, som har særlige behov. Kerteminde Kommune leverer efter en konkret individuel vurdering den hjælp, der er behov for til familien, som har fået et barn med funktionsnedsættelse. 

Der bør så vidt muligt ydes den nødvendige kompensation, fysisk som psykisk, så familien kan fungere på lige vilkår med andre, og barnet med funktionsnedsættelse kan få de bedste udviklingsmuligheder ud fra de drømme og behov barnet har.

Der bør tilvejebringes mulighed for at forældre og børn med udfordringer har den samme tovholder gennem hele forløbet. Dette vil sikre et tæt samarbejde, hvor barnet og forældrene naturligt inddrages i dialogen om tilrettelæggelse af støtte.

Der er bl.a. fokus på at give råd og vejledning fra Børn- og Ungerådgivning og Handicapteamet i Familierådgivningen.

Inklusion afvejes nøje over for specialskoletilbuddet – med udgangspunkt i barnets/den unges behov.

Uddanelse og Beskæftigelse 

Et rummeligt og socialt ansvarligt arbejdsmarked skal sikre borgere med funktionsnedsættelser mulighed for arbejde på ordinære aftalevilkår, eller når dette ikke er muligt, fremme beskæftigelse gennem etablering af fleksjob, skånejob eller særlig tilrettelagt undervisning. 

Borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse skal så vidt muligt have samme muligheder som befolkningen i øvrigt, hvad angår uddannelse og job, herunder at udnytte deres arbejdsevner via generelle og individuelle tilbud.

Børn og unge med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse tilbydes et inkluderende lokalt undervisningssystem på alle niveauer med fokus på livslang læring, hvor det findes mest hensigtsmæssigt for barnet og den unge.

Kerteminde Kommune ønsker at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse, og at det generelle uddannelsesniveau i kommunen hæves.

SAMMEN VIL VI SÆTTE FOKUS PÅ FØLGENDE:

Integrering af borger med funktionsnedsættelse i det rummelige arbejdsmarked. 

Afdække individuelle muligheder for erhvervsmæssig og faglig rehabilitering, jobfastholdelse og tilbagevenden til arbejde for personer med funktionsnedsættelse.

Tilstræbe at ansætte borgere med funktionsnedsættelse i fleksjob og i skånejob.

Der træffes passende foranstaltninger for at fremme samarbejdet på tværs af afdelinger. 

Tilvejebringe samarbejde med flere virksomheder i kommunen med henblik på at fremme beskæftigelse for borgere med et handicap. 

Arbejdsmiljøer og arbejdsvilkår der skaber mulighed for at der tages hensyn til den enkeltes drømme, fysiske, psykiske og sociale behov og ressourcer.

Motions- og fritidstilbud til alle

Vi ønsker et samfund, som i alle sammenhænge er åbent, inkluderende og tager hensyn til grupper eller enkeltpersoner med handicap, herunder tilskynder til og fremmer, at personer med handicap i videst muligt omfang deltager i almene idrætsaktiviteter på alle lokale niveauer.

Kommunen bør bidrage til, at der i kulturelle sammenhænge såvel som i fritids- og motionsaktiviteter er muligheder for, at alle kan deltage i aktiviteter der giver værdi for den enkelte. 

SAMMEN VIL VI SÆTTE FOKUS PÅ FØLGENDE:

Frivillige initiativtagere og alle andre udbydere af fritids- og kulturtilbud tilskyndes til og støttes i at tilbyde et alsidigt og varieret udbud af fysiske aktiviteter, fritidsundervisning m.m. der tager hensyn til ønsket og behovet hos borgere med fysiske/psykiske funktionsnedsættelser, så de bliver en del af fællesskabet.

Kommunen er en vigtig samarbejdspartner i arbejdet med at understøtte de frivillige. Der bør arbejdes på at etablere et fortløbende godt samspil mellem kommune, borgere med handicap, foreninger og frivillige. 

Vi vil sammen have fokus på at finde løsninger på udfordringer med rekruttering og fastholdelse af frivillige. 

Foreninger og klubber med videre kan fortløbende hente hjælp og vejledning ved kommunen, så de bliver i stand til at rumme de forskellige grupper af borgere.

Viden om og fokus på hvilke fritids- og kulturtilbud der findes, vil tilvejebringe mulighed for at de kommunale medarbejdere kan støtte borgeren i at blive en del af lokalsamfundet bl.a. ved at foreslå borgeren relevante tilbud. Her er det vigtigt at medarbejderne har fokus på borgerens hele liv f.eks. i forhold fleksibilitet til træningstider og bedre tilgængelighed.

Sikre, at børn og unge med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse så vidt muligt har adgang på lige fod med andre børn og unge til at deltage i leg, rekreative tilbud samt fritids- og idrætsaktiviteter, herunder sådanne aktiviteter i undervisningstilbuddet.


Sikre, at borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse så vidt muligt har lokal adgang til at deltage i handicapspecifikke idrætsaktiviteter og rekreative tilbud med henblik på at tilskynde til, at de på lige fod med andre får passende instruktion, træning og ressourcer.

Opfølgning

Byrådet vil løbende være på udkik efter tegn på, at udviklingen går den rigtige vej. 

Samtidig bør alle politiske udvalg en gang årligt drøfte og prioritere konkrete indsatsområder, der imødekommer politikkens intentioner og de respektive fokusområder. De enkelte afdelinger formulerer handleplaner ud fra dette.

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget er løbende i dialog med Handicaprådet om relevante fokusområder.

En gang i hver valgperiode holder Handicaprådet dialogmøder med fagudvalgene samt en temadag for byrådsmedlemmerne i starten af en valgperiode. Dette for at understøtte de politiske drøftelser omkring mål og indsatsområder.

Kerteminde Kommune bør løbende følge, hvordan mennesker med fysisk/psykisk handicap og deres pårørende oplever samspillet mellem den enkelte, kommunen samt lokal- og civilsamfundet på konkrete områder. Herved opnås der en forståelse for borgeren der gør det muligt at skabe meningsfulde løsninger gennem fællesskabet. 

Mennesker med fysisk/psykisk handicap og deres pårørende inviteres til at bringe deres viden og ressourcer i spil og derigennem bidrage til kvalitetsudviklingen på konkrete områder.

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget sikrer på byrådets vegne, at dette sker.

Revision

Politiken for mennesker med fysisk /psykisk handicap revideres hvert fjerde år i begyndelsen af hver byrådsperiode, samt hvis der sker væsentlig ændring i lovgivningen af betydning for politikken.

 

Kolofon

FN'S HANDICAP-KONVENTION

Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borger med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det i FN`s konvention om handicappedes rettigheder.

Konventionen angiver klart definerede retningslinjer for rettigheder for mennesker med handicap. Det være sig både borgerlige, politiske, sociale, økonomiske og kulturelle rettigheder. Danmark anerkender indholdet og formålet med FN-konventionen og tiltræder konventionen endeligt den 13. juli 2009. 

Kerteminde Kommune ønsker med udarbejdelse af Politik for mennesker med fysisk/psykisk handicap at fortsætte med implementeringen af FN`s konvention. Se mere her:
www.menneskeret.dk/handicap

Politikken er skabt i samarbejde mellem Kerteminde kommunes Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget samt Handicaprådet.

ØNSKES MERE VIDEN

DUKH-uvildig rådgivning med fokus på din retssikkerhed: mail@dukh.dk sikkerpost@dukh.dk Telefonnummer: 76301930

VISO: viso@socialstyrelsen.dk Telefonnummer: 72424000 

Danske handicaporganisationer: dh@handicap.dk Telefonnummer: 36751777 

Robo-braille er en internetbaseret tjeneste, der gratis og hurtigt kan overføre dine filer til mere tilgængelige filer, f.eks. Lyd eller punkt: Link www.robobraille.org/

Læs mere om hjælpemiddel, på hjælpemiddelbasen (under Socialstyrelsen): Link www.hmi-basen.dk/

 

 

Ris eller ros til hjemmesiden

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

CVR.NR 29189706

Telefon: 65 15 15 15

Telefontider

Genveje