Skip til hoved indholdet
    Hjem Kommunen Aktuelle høringer og afgørelser Nedklassificering af kommuneveje - Kerteminde sommerby - endelig tilstandsrapport

Nedklassificering af kommuneveje - Kerteminde sommerby - endelig tilstandsrapport

Kerteminde Sommerby
Endelig tilstandsrapport

1 Indledning

På byrådsmødet d. 25. nov. 2010 blev det besluttet at nedklassificere de offentlige veje beliggende i Kerteminde Sommerby. I forbindelse med en nedklassificering skal der, jf. Vejlovens § 125, udarbejdes en tilstandsrapport, der beskriver vejenes opbygning og tilstand. Efter udsendelse af tilstandsrapporten dateret 17. juli 2017 har kommunen modtaget bemærkninger og kommentarer med indsigelser og ønsker.


2 Beskrivelse

De veje i Kerteminde Sommerby, som byrådet har besluttet at nedklassificere, er følgende: Følgende veje nedklassificeres til private interne veje: Anemonevej, Bellisvej, Bynkevej, Cikorievej, Irisvej, Kløvervej, Konvalvej, Nellike-vej, Røllikevej, Skovmærkevej, Snerlevej, Valmuesti, Violvej, Ærenprisvej (vestlig ende).

Følgende veje nedklassificeres til private fællesveje: Gyvelvej, Solsikkevej, Syrenvej,

Vejene tjener som adgangsveje til de på området beliggende sommer- og helårs-huse. Vejene er overalt udført som grusveje i varierende bredder og med græsra-batter. Der er ikke udført kantbegrænsninger og heller ikke vejafvanding. Dog er der i enkelte veje og rabatter rendestens- og/eller nedløbsbrønde. Placering frem-går af tilstandsrapporten.

Der er ikke gadebelysning af vejene i området.


3 Tilstandsrapport.

Nærværende tilstandsrapport og tilstandsrapporten af 17. juli 2015 er udarbejdet med udgangspunkt i Vejdirektoratets (VD) vejledning fra juni 2011, og der er udført besigtigelse af hver enkelt vej i området. Tilstandsrapporten er udformet efter VD´s paradigmer, dog er elementer nævnt i paradigmet, men som ikke findes i området, ikke medtaget. Det drejer sig. f.eks. om belysning, grøfter, fortove, kantsten mm. Tilstandsrapporten indeholder for hver enkelt vej følgende dokumenter: Bilag 1 Til-standsrapport med belægninger, Bilag 4 Afvanding- rabatter og brønde.

På baggrund af de indkomne bemærkninger, tilstandsrapporten af 17. juli 2015 og kommunens egen vurdering er der foretaget udbedrings- og forbedringsarbejder i 2016 og 2017: Der er udført 4 nedsivningsanlæg ved eksisterende vejbrønde og en vejbrønd (Røllikevej 30) er koblet til Tårup afvandingskanal.

De 4 nedsivningsanlæg er udført ved følgende adresser:

Bellisvej 9, Kløvervej 22, Kløvervej 52 og Anemonevej 44.

Nedsivningsanlægget ved Bellisvej 9 er udført med overløb til spildevandsledning efter aftale med Kerteminde forsyning.

Ved alle vejtilslutninger fra Hyrdevej er der udført nye asfaltovergange. Vejtilslut-ning ved Bellisvej/Solsikkevej er yderligere udført med 3 rk. brosten som overgang mellem asfalt og grusvej.

Kerteminde kommune har løbende vedligeholdt grusvejene i perioden.

Efter udførelsen af disse arbejder er der foretaget en fornyet gennemgang af om-rådet d. 22. feb. 2017. Resultatet af denne gennemgang fremgår af bilag A.


4 Konklusion

På tidspunktet for eftersynet d. 22. feb. 2017 var veje og rabatter i god vedligeholdelsesmæssig stand, årstiden med megen nedbør taget i betragtning. Rabatter er vurderet ud fra kriteriet vejrabatter og ikke som en brugsplæne. Der er derfor ikke på tilstandsrapporterne anført udbedringer eller reparationer, selvom rabatterne på nogle områder ikke er helt jævne og ej heller klippede til 6 – 8 cm. højde. Græsra-batterne har derfor heller ikke et fuldstændigt ensartet præg, men et præg som afspejler den enkelte grundejers indsats ved klipning og vedligeholdelse. Ved en forsat kommunal vedligeholdelse indtil den endelige overdragelse er vejene egnet til nedklassificering.


Ris eller ros til hjemmesiden

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

CVR.NR 29189706

Telefon: 65 15 15 15

Telefontider

Genveje