Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Økonomi og ydelser Sygedagpenge, jobafklaring og ressourceforløb

Sygedagpenge, jobafklaring og ressourceforløb

Er du sygemeldt eller i risiko for sygemelding, tilbyder Jobcenter Kerteminde hjælp og støtte til, at du kan bevare tilknytningen til din arbejdsplads før, under og efter sygemeldingen

Er du blevet syg, kan du søge om sygedagpenge. Der er forskel på, hvordan du sygemelder dig alt efter om du er ansat, ledig eller selvstændig erhvervsdrivende. Du kan læse mere om, hvordan du sygmelder dig under Sygemelding

Hvis du har opbrugt din sygedagpengeret, men stadig ikke kan arbejde på grund af sygdom, kan du komme i et individuelt tilpasset og helhedsorienteret jobafklaringsforløb, hvor der er fokus på at støtte dig i at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Et ressourceforløb er en mulighed, hvis du har har komplekse problemer, som kræver en ekstra indsats for, at du kan komme i job eller uddannelse. Målet med et ressourceforløb er, at du kommer i job eller uddannelse, der passer til din arbejdsevne. 

Du kan nedenfor læse mere om de tre ordninger i forbindelse med sygemelding og/eller støtte til at vende tilbage til arbejdsmarkedet. 

For at få udbetalt sygedagpenge, skal Jobcenter Kerteminde vurdere, at du er uarbejdsdygtig. Du har først mulighed for at modtage sygedagpenge fra den dag, du melder dig syg.

Afhængig af din overenskomst og dit arbejdsforhold, kan du enten fortsætte med at få løn eller du kan modtage sygedagpenge. 


Sygemelding

Når du har sygemeldt dig, vil du via Digital Post modtage besked med link til selvbetjeningsløsningen mitsygefravær.dk

Når du går ind i mitsygefravær.dk via linket, har din arbejdsgiver eller din a-kasse allerede udfyldt en række oplysninger om din sygemelding. Andre oplysninger skal du selv udfylde.

Når oplysningerne er udfyldt, får du et samlet overblik, og underskriver digitalt. Det er meget vigtigt, at du overholder de oplyste tidsfrister, ellers kan du miste dine sygedagpenge.

Du kan læse mere om, hvordan du sygemelder dig under Sygemelding

Opfølgningssamtaler med jobcentret

Når du er sygemeldt, samarbejder Jobcenter Kerteminde med dig, med fokus på en tidlig og aktiv indsats, der kan medvirke til, at du hurtigst muligt kommer tilbage til arbejdsmarkedet. Det betyder, at vi holder fokus på dine muligheder selvom du er syg - frem for dine begrænsninger.

Jobcentret skal løbende følge op på din sygemelding og situation, så længe du modtager sygedagpenge. Første opfølgningssamtale skal afholdes senest otte uger fra din første sygedag. Samtalen tager udgangspunkt i oplysningerne fra mitsygefravær.dk.  

Hvis du forventer, at du vil være fuldt raskmeldt inden for 8 uger fra din første fraværsdag, vil du som lønmodtager, primært have kontakt med din arbejdsgiver. Er du ledig, fortsætter din kontakt med jobcentret som hidtil. Hvis du forventer at være sygemeldt i mere end 8 uger, vil du blive indkaldt til samtale i Jobcenter Kerteminde. 

Ved opfølgningssamtalerne, vil du og jobcentret lægge en individuel plan, der kan støtte dig, til at fastholde din tilknytning til arbejdsmarkedet eller forblive på din nuværende arbejdsplads. Planen vil være tilpasset din situation, helbredstilstand og kompetencer. Det er vigtigt, at vi sammen får et realistisk billede af din situation.

Lægeerklæring

Inden 8. sygeuge, vil jobcenteret som hovedregel, bede dig om at gå til din egen læge og få en lægeerklæring.

Revurdering af din sygedagpengesag efter 22 uger

Som udgangspunkt er du ikke berettiget til sygedagpenge i mere end 22 uger. Er du efter 22 uger fortsat ude af stand til at arbejde på grund af sygdom, og kan vi ikke forlænge dine sygedagpenge efter forlængelsesreglerne, overgår du til et jobafklaringsforløb. 

Oplysningspligt

Du har under din sygemelding oplysningspligt. Det betyder, at du skal fortælle jobcentret, hvis der sker ændringer i din situation, der kan have betydning for din sag. 

Fortæl os det, hvis:

  • Du begynder at arbejde igen

  • Du begynder på en uddannelse

  • Du har/får indtægt fra et andet arbejde end det du er sygemeldt fra

  • Der er truffet afgørelse i din arbejdsskadesag

Raskmelding

Udbetalingen af sygedagpenge stopper den dag, du efter jobcentrets vurdering er arbejdsdygtig igen. Det gælder også, selv om du ikke selv raskmelder dig.Et jobafklaringsforløb er for dig, der ikke kan få forlænget din sygedagpengeperiode, men fortsat er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. Eller for dig der allerede har opbrugt din sygedagpengeperiode på grund af en tidligere sygemelding.

Det er en grundlæggende betingelse for jobafklaringsforløb, at du er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom efter reglerne i sygedagpengeloven. Det er jobcentret, som vurdere om du kan komme i jobafklaringsforløb.

Et jobafklaringsforløbet skal være med til at hjælpe dig med at komme tilbage på arbejdsmarkedet og tager udgangspunkt i dine forudsætninger og behov. Forløbet er derfor individuelt tilpasset.

Et jobafklaringsforløb kan fx bestå af:

  • vejledning og opkvalificering i form af kurser

  • virksomhedspraktik

  • jobmentorforløb


Et ressourceforløb er til dig, som har komplekse problemer og derfor har brug for længerevarende hjælp og støtte for at komme ud på arbejdsmarkedet.

Det betyder, at du sammen med Jobcentret laver en indsatsplan, der er tilpasset dine ønsker, mål og behov. Indsatsplanen kan består af både beskæftigelsestilbud, sociale tilbud og sundhedsmæssige tilbud. Ressourceforløbet vil have fokus på dine ressourcer, men samtidig vil du også få støtte i at mestre eventuelle udfordringer.

Målet er, at du kommer i job eller at du kommer i uddannelse.

Jobcenter

Kerteminde Rådhus

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

Ring til os

Bemærk

Benyt altid Digital Post, når der sendes fortrolige eller personfølsomme oplysninger.

Telefontider

Personlig henvendelse

Ris eller ros til hjemmesiden

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

CVR.NR 29189706

Telefon: 65 15 15 15

Telefontider

Genveje