Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik Råd, nævn og udvalg Vedtægter for Seniorråd Kerteminde Kommune

Vedtægter for Seniorråd Kerteminde Kommune

Vedtægter for Seniorråd Kerteminde Kommune

§ 1 Navn

 1. Seniorråd Kerteminde Kommune er valgt efter reglerne i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

§ 2 Formål

 1. Seniorråd Kerteminde Kommune rådgiver byrådet i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og Byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører de ældre.
 2. Byrådet skal høre Seniorråd Kerteminde Kommune om alle forslag, der vedrører de ældre. 

§ 3 virksomhed

 1. Seniorråd Kerteminde Kommune er en selvstændig forvaltningsenhed, som blandt andet er omfattet af Forvaltningsloven og Lov om offentlighed i forvaltningen. Seniorråd Kerteminde Kommunes medlemmer har tavshedsplight i det omfang, det følger af lovgivning eller af særlig bestemmelse i enkelte sager.
 2. Seniorråd Kerteminde Kommune kan af egen drift udtale sig og stille forslag om ethvert emne, der har betydning for de ældre i kommunen.
 3. Seniorråd Kerteminde kommune kan ikke behandle spørgsmål, som kun vedrører enkeltpersoner blandt de ældre borgere eller blandt kommunens ansatte, medmindre sagen er af generel eller principiel karakter. 
 4. Seniorråd Kerteminde Kommune udøver sin virksomhed i møder, som ikke er åbne for offentligheden. Dagsordener og beslutningsreferater er offentligt tilgængelige, for eksempel på kommunens hjemmeside. 
 5. Seniorråd Kerteminde Kommune skal holde sig orienteret om de ældres levevilkår i kommunen og om deres ønsker og behov. 
 6. Seniorråd Kerteminde Kommune skal gøre en målrettet indsats for at fremme nærdemokratiet, så de ældre kan inddrages aktivt i de lokale beslutninger på ældreområdet.
 7. Seniorråd Kerteminde Kommune skal udtale sig om tilsynsrapporter fra det komunnale tilsyn med plejehjem m.v.  Det gælder også Embedslægens tilsynsrapporter. Rapporterne skal fremsendes til Seniorråd Kerteminde Kommune, så snart de er udarbejdet. Det samme gælder den årlige redegørelse efter § 151, stk. 4 i Lov om social service. 

§ 4 Seniorråd Kerteminde Kommune

 1. Til Seniorråd Kerteminde Kommune vælges 9 medlemmer.
 2. Endvidere vælges et antal stedfortrædere. En stedfortræder er ikke knyttet til en bestemt person. En stedfortræder bliver medlem af Seniorråd Kerteminde Kommune, når et medlem udtræder eller er forhindret i at varetage sit hverv i mindst 3 måneder. 
 3. Personer, der på valgdagen er fyldt 60 år og har fast bopæl i Kerteminde Kommune, har valgret og er valgbare til Seniorråd Kerteminde Kommune. 
 4. Stedfortrædere deltager ikke i Seniorråd Kerteminde Kommunes møder.
 5. Medlemskabet af Seniorråd Kerteminde Kommune er frivilligt. Byrådet yder diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse efter reglerne i § 16a i Lov om kommunerne styrelse til Seniorråd Kerteminde Kommunes medlemmer. Et medlem af Seniorråd Kerteminde Kommune er ikke forpligtiget til at modtage diæter efter udgiftsgodtgørelse, der tilkommer den pågældende.

§ 5 Valgret

 1. Byrådet sørger for, at der afholdes valg til Seniorråd Kerteminde Kommune hvert fjerde år.
 2. Valgperioden følger Byrådet. 
 3. Byrådet fastlægger i samarbejde med Seniorråd Kerteminde Kommune de nærmere bestemmelser for valgets gennemførelser. 
 4. Opstilling af kandidater sker efter, at Seniorråd Kerteminde Kommune har afholdt borgermøder, hvor der orienteres om Seniorråd Kereminde Kommunes arbejde, opgaver og valgregler. 
 5. Seniorråd Kerteminde Kommune tiltræder den 1. januar efter valgets afholdelse. 

§ 6 Konstituering

 1. Seniorråd Kerteminde Kommune konstituerer sig senest 15 dage efter valget med formand og næstformand for hele valgperioden.
 2. Det konstituerende møde indkaldes og ledes - indtil valg af formand har fundet sted - af det medlem, som længst har været medlem af et Seniorråd. Hvis alle er nyvalgte eller flere har samme anciennitet, ledes mødet af den ældste af disse. 
 3. Seniorråd Kerteminde Kommune kan nedsætte arbejdsgrupper eller ad hoc-grupper, hvor der foruden medlemmer af Seniorråd Kerteminde Kommune kan deltage borgere, som er fyldt 60 år. 
 4. Arbejdsgruppens kommissorium besluttes af Seniorråd Kerteminde Kommune. Den kan aldrig udtale sig på Seniorråd Kerteminde Kommunes vegne. 
 5. Seniorråd Kerteminde Kommune fastsætter selv sin forretningsorden. 

§ 7 Økonomi

 1. Byrådet betaler udgifterne ved Seniorråd Kerteminde Kommunes virksomhed og stiller sekretariatsbistand til rådighed, hvis Seniorråd Kerteminde Kommune ønsker det.
 2. Seniorråd Kerteminde Kommune udarbejder og fremsender sit forslag til budget for det kommende år efter de af Byrådet fastsatte retningslinier. 
 3. Seniorråd Kerteminde Kommune udarbejder i første kvartal en beretning om sin virksomhed i det foregående år. Beretningen sendes til Byrådet og offentliggøres. 

§ 8 Samarbejde

 1. Byrådet og Seniorråd Kerteminde Kommune lægger vægt på at have et konstruktivt og positivt samarbejde til gavn for de ældre i Kerteminde Kommune.
 2. Seniorråd Kerteminde Kommune mødes efter behov med direktionen, de stående udvalg og forvaltningens medarbejdere til drøftelse af ældrepolitiske emner. 
 3. Den lovbestemte høring af Seniorråd Kerteminde Kommune gælder, hvad enten beslutningen træffes i Byrådet, i et udvalg eller af et forvaltningsorgan. 
 4. Høringen skal ske i god tid, inden der træffes beslutning. Høringsperioden er sædvanligvis 2 uger. I hastesager aftales særlig høringsprocedure mellem borgmester/udvalgsformand og Seniorråd Kerteminde Kommunes formand. 
 5. Seniorråd Kerteminde Kommunes udtalelse skal følge med sagsfremstillingen og indstilling, som påtegning eller på særskilt bilag. 
 6. Hvis Byrådet overdrager udførelsen af opgaver unden for sit ansvarsområde til private entreprenører eller andre offentlige udførere, skal det sikre sig, at Seniorråd Kerteminde kommune bliver hørt om alle forslag, der vedrører de ældre 

§ 9 Vedtægten

 1. Denne vedtægt træder i kraft efter vedtagelse i Byråd og Seniorråd Kerteminde Kommune.
 2. Vedtægten tages op til revision, når lovgivningen nødvendiggør det. 

 

Ris eller ros til hjemmesiden

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

CVR.NR 29189706

Telefon: 65 15 15 15

Telefontider

Genveje