Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik Råd, nævn og udvalg Huslejenævn

Huslejenævn

Sådan indbringer du en sag for huslejenævnet

Indsend klage

Du kan sende din klage skriftligt til Huslejenævnets sekretariat  Ledelsessekretariatet via sikker post kommune@kerteminde.dk  eller til Huslejenævnets adresse.

Når du indbringer en sag for Huslejenævnet, skal du vedlægge følgende:

 • En kort beskrivelse af, hvad det er, du ønsker, at nævnet skal tage stilling til.
 • Dokumentation for, at du inden sagens indbringelse har forelagt klagen for modparten.
 • Kopi af bilag der dokumenterer klagen.
 • En kopi af lejekontrakten med underskrift.

Hvis du sender mange bilag, er det vigtigt, at de bliver nummereret, og at der laves en fortegnelse over bilagene.

Når du sender fotos, skal du desuden:

 • Anføre hvornår de er taget, og fra hvilket rum i lejemålet 
 • Anføre tekst på de enkelte fotos om hvornår de er taget, og hvad fotoet skal vise

Ved fremsendelse af udskrift af sms-korrespondance angiv tydeligt, hvilken betydning de har for sagen.

Indsend klage

Du kan sende din klage skriftligt til Huslejenævnets sekretariat  Ledelsessekretariatet via sikker post kommune@kerteminde.dk  eller til Huslejenævnets adresse.

Når du indbringer en sag for Huslejenævnet, skal du vedlægge følgende:

 • En kort beskrivelse af, hvad det er, du ønsker, at nævnet skal tage stilling til.
 • Dokumentation for, at du inden sagens indbringelse har forelagt klagen for modparten.
 • Kopi af bilag der dokumenterer klagen.
 • En kopi af lejekontrakten med underskrift.

Hvis du sender mange bilag, er det vigtigt, at de bliver nummereret, og at der laves en fortegnelse over bilagene.

Når du sender fotos, skal du desuden:

 • Anføre hvornår de er taget, og fra hvilket rum i lejemålet 
 • Anføre tekst på de enkelte fotos om hvornår de er taget, og hvad fotoet skal vise

Ved fremsendelse af udskrift af sms-korrespondance angiv tydeligt, hvilken betydning de har for sagen.

Behandling af din sag

Når Huslejenævnet modtager din sag, bliver den sendt videre til modparten. Hvis ikke modparten svarer, kan Huslejenævnet træffe afgørelse ud fra den anden parts oplysninger.

Huslejenævnet har mulighed for at indhente oplysninger hos sagens parter, offentlige myndigheder og andre relevante instanser. Nævnet kan også beslutte at tage ud og se lejemålet.

Behandling af din sag

Når Huslejenævnet modtager din sag, bliver den sendt videre til modparten. Hvis ikke modparten svarer, kan Huslejenævnet træffe afgørelse ud fra den anden parts oplysninger.

Huslejenævnet har mulighed for at indhente oplysninger hos sagens parter, offentlige myndigheder og andre relevante instanser. Nævnet kan også beslutte at tage ud og se lejemålet.

Afgørelse

Huslejenævnets afgørelse bliver sendt til lejer og udlejer eller deres repræsentanter.

Udlejer kan pålægges et gebyr på 6.827 kroner (2024), hvis lejer får fuldt medhold i sagen.

Huslejenævnet kan ikke hjælpe dig med at inddrive et  tilgodehavende hos modparten. Du kan i stedet henvende dig til en lejerorganisation, en advokat, retshjælpen eller lignende.

Når du har modtaget en afgørelse

Hvis et påbud om udførelse af et vedligeholdelsesarbejde ikke er udført inden afgørelsens frist, kan du henvende dig til Grundejernes Investeringsfond

Ved underretning om at en udlejer ikke har overholdt en endelig huslejenævnsafgørelse, har Huslejenævnet også mulighed for at videregive denne oplysning til Grundejernes Investeringsfond.

Ved flere overtrædelser kan der ske frakendelse af retten til at administrere udlejningsejendomme.

 

Afgørelse

Huslejenævnets afgørelse bliver sendt til lejer og udlejer eller deres repræsentanter.

Udlejer kan pålægges et gebyr på 6.827 kroner (2024), hvis lejer får fuldt medhold i sagen.

Huslejenævnet kan ikke hjælpe dig med at inddrive et  tilgodehavende hos modparten. Du kan i stedet henvende dig til en lejerorganisation, en advokat, retshjælpen eller lignende.

Når du har modtaget en afgørelse

Hvis et påbud om udførelse af et vedligeholdelsesarbejde ikke er udført inden afgørelsens frist, kan du henvende dig til Grundejernes Investeringsfond

Ved underretning om at en udlejer ikke har overholdt en endelig huslejenævnsafgørelse, har Huslejenævnet også mulighed for at videregive denne oplysning til Grundejernes Investeringsfond.

Ved flere overtrædelser kan der ske frakendelse af retten til at administrere udlejningsejendomme.

 

Klage over en afgørelse

Hvis du er uenig i afgørelsen, kan du inden 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen fra Huslejenævnet, indbringe afgørelsen for Boligretten.

Find mere om hvordan du indbringer afgørelsen til Boligretten på Danmarks Domstoles hjemmeside

Klage over en afgørelse

Hvis du er uenig i afgørelsen, kan du inden 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen fra Huslejenævnet, indbringe afgørelsen for Boligretten.

Find mere om hvordan du indbringer afgørelsen til Boligretten på Danmarks Domstoles hjemmeside

Huslejenævnet for Kerteminde Kommune kan træffe afgørelse ved uenighed mellem lejere og udlejere over huslejens størrelse samt over lejlighedens stand i private udlejningsejendomme. 

Eksempler på klager:

- huslejens størrelse

- varsling af lejeforhøjelse

- pligt til istandsættelse ved fraflytning

- varmebetaling

Der opkræves et gebyr for optagelse af sager i Huslejenævnet. Beløbet reguleres årligt, jf. Boligreguleringslovens § 39.

Pr. 1. januar 2024 er gebyret for at få behandlet en sag i Huslejenævnet kr. 357. 
  
Pr. 1. januar 2024 skal udlejere endvidere betale et beløb på 6.827 kr. til Huslejenævnet i de sager, hvor Huslejenævnet giver lejeren fuldt medhold. 

Gebyret kan ikke indbetales kontant til Kommunen, men kan overføres til Nordea, reg. nr. 2206 kontonr. 3496761358.

Indbringelser af en sag for huslejenævnet skal ske skriftligt. Sagsbehandlingen er også skriftligt, men nævnet vil besigtige ejendommen, hvis nødvendigt. 

Nævnet træder kun i funktion, hvis en lejer eller en udlejer indbringer en sag. Nævnet tager aldrig sager op af sig selv.

Huslejenævnet består af en formand og to andre medlemmer. Formanden udpeges af Statsforvaltningen og skal være jurist. De to andre medlemmer vælges af Byrådet efter indstilling fra grundejerforeninger og lejerforeninger i Kerteminde Kommune.

Formand for Huslejenævnet: Jørgen Petersen

Udlejerrepræsentant : Hans Jørgen Ellekilde

Suppleant Majbritt Birch

Lejerrepræsentant: Peter Bækgaard Madsen

Suppleant Majbritt Birch

Ledelsessekretariatet
Jane Gotfredsen

jsg@kerteminde.dk

Tlf.:21387299

Ris eller ros til hjemmesiden

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

CVR.NR 29189706

Telefon: 65 15 15 15

Telefontider

Genveje