Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik Råd, nævn og udvalg Handicaprådets vedtægter

Handicaprådets vedtægter

Vedtægter 2018 for Kerteminde Handicapråd

I medfør af Lov om retssikkerhied og administration på det sociale område § 37a har kommunalbestyrelsen i Kerteminde Kommune nedsat et handicapråd, og i henhold til Bekendtgørelsen om retssikkerhed og administration på det sociale område §§ 26-30 har kommunalbestyrelsen fastsat følgende vedtægter: 

§ 1. Handicaprådets formål og opgaver: 

Stk. 1. Handicaprådet er et dialogforum, hvis primære formål er at rådgive kommunalbestyrelsen i handicappolitiske sager, som har betydning for borgere med funktionsnedsættelser.

Stk. 2. Handicaprådet placeres organisatorisk i Sundhed, Handicap og Rehabilitering i samarbejde med de forskellige afdelingsenheder med henvisning til sektoransvarsprincippet.

Stk. 3. Handicaprådet formidler synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske forhold, der vedrører borgere med funktionsnedsættelser.

Stk. 4. Handicaprådet kan behandle alle lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører borgere med funktionsnedsættelser. Handicaprådet kan tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse, og komme med forslag og initiativer.

Stk. 5. Handicaprådet kan tage kontakt med andre, herunder andre handicapråd og Det Centrale Handicapråd, med henblik på at få belyst særlige temaer. Handicaprådet kan efter eget ønske indkalde særligt sagkyndige til at belyse særlige problemstillinger for rådet.

Stk, 6. Handicaprådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltesager, herunder personalesager eller konkrete klagesager.

Stk, 7. Handicaprådet udarbejder en plan, som beskriver de indsatsområder, rådet vil sætte fokus på, for hele rådets funktionsperiode. Dette udmøntes i et årshjul udarbejdet af Handicaprådet

Stk, 8. Handicaprådet afgiver en gang årligt en beretning om rådets arbejde og forslag til kommunalbestyrelsen. Beretningen udarbejdes af formanden og fremlægges for Byrådet i januar måned

Stk, 9. Handicaprådet eller medlemmer heraf kan deltage i relevante konferencer, møder og lignende, godkendt af Handicaprådet og indenfor den økonomiske ramme.

Stk, 10. Handicaprådet kan beslutte at give en opmærksomhed i forbindelse med mærkedage i og udenfor rådet. 

§ 2. Handicaprådets medlemmer: 

Stk, 1. Rådet består af 10 medlemmer, som udpeges således, at handicaporganisationernes medlemmer udgør samme antal, som de medlemmer, der repræsenterer kommunalbestyrelse og afdelingerne.
Stk, 2. Sammensætning skal ske efter gældende regler:

 1. 5 medlemmer udpeges blandt kommunalbestyrelsens medlemmer. Hvis det fulde antal ikke kan findes I kommunalbestyrelsen kan kommunalbestyrelsen vælge at udpege blandt afdelingernes medarbejdere, således at et tværgående udsnit af den kommunale administration, herunder både børne-, unge-, og voksenområdet, er repræsenteret i Handicaprådet. 
 2. Administrationen, repræsenteret af Sundhed, Handicap og Rehabilitering og Børn og Unge afdelingen, deltager i Handicaprådets møder. Såfremt administrationen ikke er udpeget som medlem af Handicaprådet er repræsentanten ikke stemmeberettiget. Administrationen deltager efter invitation af Handicaprådet med relevante fagpersoner i forhold til emnerne på dagsordenen
 3. 5 medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer (DH), således at medlemmerne repræsenterer forskellige handicapgrupper og såvel børne-, unge-, som voksenområdet. 
 4. Der udpeges en personlig suppleant for hvert medlem af rådet, som så vidt muligt deltager i rådets møder, hvis det ordinære medlem ikke kan deltage. Den personlige suppleant kan være stedfortræder for flere medlemmer af handicaprådet. Når der er tale om repræsentanter for handicaporganisationerne, bør stedfortræderen i videst muligt omfang alene være personlig stedfortræder for ét medlem. Er det ikke muligt at få udpeget et tilstrækkeligt antal personlige stedfortrædere, kan denne person tillige være personlig stedfortræder for et andet medlem.
 5. DH kan kun indstille personer til medlemskab af rådet, eller stedfortræder i Handicaprådet, som har bopæl i kommunen. Hvis et medlem af Handicaprådet fraflytter kommunen inden udløbet af Handicaprådets funktionsperiode, indtræder stedfortræderen i rådet og der udpeges en ny stedfortræder. 
 6. Rådet vælger af sin midte en formand og en næstformand. Rådet vælger først en formand, så en næstformand. Vælges formanden for rådet blandt myndighedsrepræsentanterne i rådet, da vælges næstformanden blandt DH's repræsentanter og visa versa. 
 7. I tilfælde af stemmelighed mellem to kandidater til hhv. formands- og næstformandsposten, afgøres valget ved lodtrækning. 
 8. Formanden og næstformanden udgør et formandskab. 
 9. Handicaprådet virker I en 4-årig periode, svarende til de kommunale råds valgperiode, dog således at medlemmerne fungerer, indtil nye medlemmer er udpeget. 

§ 3. Handicaprådets økonomi: 

Stk. 1. Kommunalbestyrelsen afholder udgifterne ved Handicaprådets virksomhed. Herunder dækning af nødvendige udgifter til tegnsprogstolkning og anden handicapkompensation. 

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen yder diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse til handicaporganisationernes medlemmer af Handicaprådet efter reglerne i § 16 a i Lov om kommunernes styrelse - herunder transportgodtgørelse. 

Stk. 3. Rådet udarbejder, på grundlag af den af kommunalbestyrelsen udmeldte ramme, en handleplan for rådets arbejde i det kommende år. 

§ 4. Handicaprådets møder m. m.: 

Stk. 1. Rådet afholder årligt 6 ordinære møder

Stk. 2. Rådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af rådet er samlet. 1 tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

Stk. 3. Rådets møder er ikke offentlige. Derfor kan stedfortræderne ikke deltage i handicaprådets møder, hvis det udpegede medlem samtidig er til stede. Det er således heller ikke muligt at invitere observatører til at deltage i handicaprådets møder. 

Stk. 4. Rådets dagsordener og beslutningsreferater offentliggøres på kommunens hjemmeside. Oplysninger, som rådet finder relevante, offentliggøres ligeledes på kommunens hjemmeside. 

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen yder i fornødent omfang sekretariatsmæssig bistand til Handicaprådet. 

Stk. 6. Handicaprådets medlemmer er omfattet af Straffe- og Forvaltningslovens regler om tavshedspligt.

§ 5. Handicaprådets forretningsorden 

Stk. 1. Handicaprådet udpeger selv sin formand og fastsætter sin forretningsorden.

Stk. 2. Indkaldelse til møde kan ske på formandens, to medlemmers eller kommunalbestyrelsens initiativ. 

Stk. 3. Indkaldelse til første møde efter kommunalvalget sker på kommunalbestyrelsens initiativ

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal i fornødent omfang yde sekretariatsmæssig bistand til handicaprådet. Funktionen som sekretær for handicaprådet kan ikke varetages af et medlem af rådet. Det vil sige, at kommunalbestyrelsens repræsentanter i handicaprådet ikke samtidig kan være medlem og sekretær for handicaprådet

§ 6. Vedtægten: 

Stk. 1. Vedtægtsændringer kan ske, hvis 2/3 af et beslutningsdygtigt råd indstiller ændringen til kommunalbestyrelsen og kommunalbestyrelsen kan tilslutte sig ændringsforslaget.

Stk. 2. Vedtægterne træder i kraft efter vedtagelse i kommunalbestyrelsen

Underskrifter for vedtægten

 

Ris eller ros til hjemmesiden

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

CVR.NR 29189706

Telefon: 65 15 15 15

Telefontider

Genveje