Skip til hoved indholdet
    Hjem Kommunen Planer og strategier Kommuneplantillæg

Kommuneplantillæg

Ændringer af kommuneplanen kræver et tillæg eller et tematillæg.

Dette kan ske, hvis rammebestemmelserne i den gældende kommuneplan ikke stemmer overens med ønskerne for området.

Tillæg til gældende kommuneplan kan læses her.

Før udarbejdelse af et forslag til kommuneplantillæg, kan kommunen beslutte, at indkalde 'ideer og forslag' ved en forudgående høring med henblik på planlægningsarbejdet. Dette er dog ikke længere et lovkrav.                                                              En forudgående høring har til formål, at give offentligheden mulighed for at bidrage med idéer og forslag til den kommende planlægning. En sådan høring varer minimum 2 uger.

Aktuelle forudgående høringer kan ses her.


Hvis du vil vide mere

Et kommuneplantillæg er en tilføjelse til den gældende kommuneplan for Kerteminde Kommune. Tillægget vedrører som regel et mindre geografisk område i kommunen eller et afgrænset emne i kommuneplanen.

Hvad består kommuneplantillægget af?

En redegørelse, som beskriver baggrunden og formålet med tillægget samt tillæggets indhold. Herudover redegøres der bl.a. også for, hvordan tillægget forholder sig til anden planlægning.

Konkrete bestemmelser for, hvordan området må anvendes fremover, og som er bindende for kommunen.

Kort, der viser afgrænsningen af det område, hvor kommuneplantillægget gælder.

Hvornår udarbejdes et kommuneplantillæg?

Ifølge planloven kan der vedtages et tillæg til kommuneplanen, hvis kommunalbestyrelsen ønsker at ændre på kommuneplanens rammer. Der skal fx udarbejdes et kommuneplantillæg i forbindelse med udarbejdelse af en lokalplan, der ikke er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer. Et kommuneplantillæg kan også udarbejdes, hvis byrådet generelt ønsker at fastlægge rammer for et områdes fremtidige anvendelse.
Kommunalbestyrelsen kan til enhver tid beslutte, at der skal udarbejdes et tillæg til kommuneplanen.

Efter byrådets godkendelse af et forslag til kommuneplantillæg, skal forslaget i offentlig høring. I den periode har alle mulighed for at komme med bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag.

Når den offentlige høring er slut, vurderer byrådet, i hvilken udstrækning man vil imødekomme eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Herefter kan planen vedtages endeligt.

Hvis byrådet, på baggrund af de indkomne indsigelser, eller efter eget ønske, vil foretage så omfattende ændringer, at der reelt er tale om en ny plan, starter proceduren forfra med offentliggørelse af et nyt forslag.

Når kommunalbestyrelsen har vedtaget et forslag til kommuneplantillæg, og vedtagelsen er offentlig bekendtgjort, er tillægget en del af kommuneplanen og er bindende for kommunen.

Det er muligt at abonnere på meddelelser fra plandata.dk, hvor kommuneplantillæg offentliggøres når de sendes i høring og vedtages endeligt.

Det er også muligt at abonnere på meddelelser fra plandata.dk, hvor forudgående høringer offentliggøres.

Det er ikke muligt at begrænse abonnementet til et bestemt geografisk område eller emne, så du vil få alle meddelelser vedr. forudgående høringer.

Hvis du ønsker at abonnere eller blive afmeldt abonnementet, skal du skrive til plan@kerteminde.dk

 

Kontaktoplysninger

Planafdelingen

Lindøalleen 51
5330 Munkebo

Ris eller ros til hjemmesiden

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

CVR.NR 29189706

Telefon: 65 15 15 15

Telefontider

Genveje