Skip til hoved indholdet
  Hjem Erhverv Rekruttering Opkvalificering og ansættelse på særlige vilkår

Opkvalificering og ansættelse på særlige vilkår

Jobcenter Kerteminde hjælper gerne med vejledning om relevante ordninger

Der findes en række ordninger til opkvalificering af ledige, så de bliver klar til de arbejdsopgaver, som findes i din virksomhed. 

Voksenlærlingeordningen kan bruges til at opkvalificere en ledig, men kan også være en måde, at få opkvalificeret ufaglærte medarbejdere i din virksomhed. Ansættelse på særlige vilkår kan fx være et løntilskud til en nyuddannet, så der skabes rum for oplæring og opbygning af erfaring. Fleksjob og småjobs kan fx bruges, hvis din virksomhed har brug for at få løst konkrete opgaver, men der ikke er nok arbejde til en fuldtidsstilling.

Nedenfor kan du læse mere om ordningerne

Hvorfor vælge at få en voksenlærling

 • Med voksenlærlingeordningen kan I oprette lærlingepladser, hvor der er mulighed for at få tilskud til ansættelsen
 • Ordningen er fleksibel og kan både bruges til at uddanne nye medarbejdere og til at opkvalificere allerede ansatte
 • I vil få en få en voksen medarbejder, som ofte både har erhvervserfaring og er klar til et større ansvar
 • Det er muligt at få vedkommende i en forpraktik uden lønudgift, hvis I ikke allerede har personen ansat

Betingelser for at ansætte voksenlærling 

For at virksomheden kan søge tilskud, skal den kommende voksenlærling være fyldt 25 år inden uddannelsesaftalen begynder og enten være: 

 • ufaglært - ledig eller i beskæftigelse
 • faglært - ledig og har en forældet uddannelse
 • faglært uden en forældet uddannelse - har været ledig i mere end 6 måneder

Voksenlærlinge gennemfører, lige som almindelige lærlinge, deres uddannelse med skiftevis uddannelse på skole og arbejde i din virksomhed.

Positivliste for uddannelser, hvor der kan søges om tilskud til lønnen

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) udarbejder løbende en positivliste for uddannelser, hvor der er mulighed for at søge om tilskud til lønnen. Positivlisten tager udgangspunkt i områder med behov for arbejdskraft.

Den gældende positivliste kan findes på STARS hjemmeside under Voksenlærling

Hvordan søger virksomheden tilskud

Virksomheden skal søge om løntilskuddet til voksenlærling hos Jobcenter Kerteminde. Ansøgningen om tilskud skal oprettes på selvbetjeningsløsningen Vitas.

Jobcenteret skal vurdere muligheden og størrelsen for tilskuddet ud fra voksenlærlingens uddannelses- og arbejdsmæssige situation samt hvor vist den ønskede uddannelse er omfattet af voksenlærlingeordningen.

Anmodning om udbetaling af tilskud til voksenlærling

Har virksomheden udbetalt løn til en voksenlærling, skal I bruge NemRefusion, som findes på Virk.dk til at anmode om at få udbetalt tilskud.

Det kræver, at der er indgået en voksenlærlingeaftale, som er godkendt af jobcentret.

Hvorfor ansætte i løntilskud

En ansættelse med løntilskud kan være en god start på et ansættelsesforhold. Job med løntilskud giver din virksomhed mulighed for at ansætte en medarbejder med reduceret lønudgift for en periode. Det giver begge parter god tid til oplæring og til at få dannet et indtryk af, om der er et godt match af faglige såvel som personlige kompetencer. 

Ansættelse af en ny medarbejde med løntilskud kan også frigive ressourcer til at afprøve eller udvikle nye forretningsområder. 

Sådan oprettes ansøgning om løntilskud

Virksomheden skal oprette ansøgning om løntilskudsstilling i selvbetjeningsløsningen Vitas.

Det er Kerteminde Jobcenter der godkender aftalen om løntilskud. 

Sådan søges refusion af lønudgift 

Virksomheden skal søge om refusion af lønudgift via NemRefusion, som findes på Virk.dk.

Det kræver, at der er indgået en aftale om løntilskud, som er godkendt af jobcentret.Hvorfor tilbyde virksomhedspraktik til en ledig borger

Gennem en virksomhedspraktik kan din virksomhed og den potentielt nye medarbejder i en kortere periode undersøge, om personens kompetencer og potentiale matcher virksomhedens behov.

Virksomhedspraktikken er uden udgifter til løn for virksomheden og der er ikke et krav om ansættelse efter endt praktikperiode. Selvom virksomhedspraktikken ikke ender i en ansættelse, så kan det give den ledige mulighed for at afprøve og styrke sine kompetencer.

Matcher den ledige kandidat din virksomhed, kan praktikperioden bruges som afsæt til

 • et ordinært job
 • et job med løntilskud
 • at arbejde med en opgave i en afgrænset periode, der giver kandidaten erfaring og netværk
 • at indgå en uddannelsesaftale - for eksempel voksenlærling.

Virksomhedspraktik er en mulighed for både offentlige og private arbejdsgivere. 

Sådan oprettes ansøgning om virksomhedspraktik

Virksomheden skal oprette ansøgning om virksomhedspraktik i selvbetjeningsløsningen Vitas

Det er Kerteminde Jobcenter der godkender aftalen om virksomhedspraktik.

Din virksomhed har mulighed for at søge om tilskud til korte, opkvalificerende kurser i forbindelse med ansættelse af en ledig.

Hvorfor opkvalificering

Det kan i perioder være svært, at skaffe medarbejdere med de helt rette kvalifikationer til jobbet. Jobcenter Kerteminde kan hjælpe med, at opkvalificere ledige, der ikke matcher virksomhedens behov i første omgang.

Betingelser for tilskud til opkvalificerende kurser

 • Kurset skal afholdes efter ansættelsen, men at du skal ansøge Jobcenter Kerteminde, mens din kommende medarbejder stadig er ledig
 • Der ikke kan gives tilskud til allerede ansatte medarbejdere eller medarbejdere, som modtager sygedagpenge eller er i et jobafklaringsforløb
 • Der skal foreligge en arbejdsgivererklæring om ordinær ansættelse af minimum tre måneders varighed
 • Din virksomhed skal i ansøgningen begrunde samt fremlægge dokumentation for udgifterne til kurset. Der kan ikke søges om allerede afholdte udgifter
 • Kurset skal være relevant for at kunne varetage jobbet og kan afholdes i op til tre måneder efter ansættelsesstart
 • Kurset, der ansøges om, skal ligge ud over den opkvalificering, du som arbejdsgiver almindeligvis giver til nye medarbejder


Kontakt Jobcenter Kerteminde for at høre mere om mulighederne

Hvis du søger en medarbejder på nedsat tid, så er en fleksjob-ansættelse en god og fleksibel løsning. 

En medarbejder i fleksjob har begrænsninger i arbejdsevnen og kan derfor ikke klare en fuldtidsansættelse, men fleksjobansatte har ofte gode kompetencer og flere års arbejdserfaring, som kan komme din virksomhed til gode.

Løn og effektive arbejdstimer

Når du ansætter en medarbejder i et fleksjob, betaler du kun for de effektive arbejdstimer. Det betyder, at hvis du ansætter en person i 20 timer, der arbejder på højde med andre i tilsvarende job, så betales løn for 20 timers arbejdsuge, men hvis medarbejderens effektivitet er nedsat, så betales for de effektive arbejdstimer ud af de 20 fremmødte timer.

Er der skånebehov, som nedsætter den ansattes effektivitet, så skal effektiviteten ift. fremmødte arbejdstimer beregnes. Jobcenter Kertemindes fleksjobteam hjælper med at beregne den effektive arbejdstid i samarbejde med virksomheden og den ansatte. 

Forhandling af løn er en sag mellem arbejdsgiver og arbejdstager, samt eventuelt en faglig organisation.

Virksomhedspraktik forud for en fleksjobansættelse

Der er mulighed for en virksomhedspraktik forud for en fleksjobansættelse. Det kan være en hjælp til at få fastlagt, hvor mange effektive timer, fleksjobberen kan arbejde.

Forskellen på småjob og fleksjob

Et småjob er ansættelse på ordinære vilkår, mens et fleksjob derimod kun kan tilkendes, ved en varig og væsentlig nedsat arbejdsevne og behov for skånehensyn i arbejdsforholdet. En medarbejder kan kun ansættes i fleksjob, hvis vedkommende er visiteret til fleksjobordningen.

Rekruttering og vejledning om fleksjobansættelse

Fleksjobteamet i Jobcenter Kerteminde kan hjælpe med råd og vejledning både før, under og efter en ansættelse. 

Jobordningen skal give veteraner, som står på kanten af arbejdsmarkedet, bedre mulighed for at få et aktivt arbejdsliv.

Jobpræmie for private arbejdsgivere

Private arbejdsgivere, som ansætter veteraner, kan med loven om jobordningen søge om en jobpræmie på 50.000 kr.

Udbetaling af jobpræmien forudsætter, at veteranen er inden for målgruppen for veteran-jobordningen, og at veteranen har været ansat mindst 26 uger uden afbrydelse.

Der er også et krav om, at den gennemsnitlige arbejdstid i perioden har været mindst 15 timer om ugen, og at veteranen er ansat under almindelige løn- og ansættelsesvilkår. 

For at arbejdsgiver kan opnå udbetaling af jobpræmie, skal Veterancentret bekræfte, at veteranen er omfattet af lovens målgruppe. 

Veterancentrets bekræftelse skal foreligge senest på det tidspunkt, hvor arbejdsgiveren og veteranen indgår ansættelsesaftalen. 

Fortrinsret til offentlige stillinger

Offentlige arbejdsgivere har mulighed for at give kvalificerede veteraner fortrinsret til ledige stillinger. 

Hvis du som arbejdsgiver ønsker at ansætte en veteran med fortrinsret i en stilling, skal du som arbejdsgiver først bruge en bekræftelse på, at veteran-jobordningen. 

Kerteminde Kommunes veterankoordinator

Kerteminde Kommune har en Veterankoordinator, som kan hjælpe med vejledning. 

Du kan kontakte Kerteminde Kommunes Kontaktcenter, som kan hjælpe dig videre til kommunens Veterankoordinator.  

Kontaktcenter Kerteminde Kommune

Hvornår er småjobs en smart løsning for din virksomhed 

Småjobs kan være en god løsning, hvis din virksomhed har mindre opgaver, der ikke bliver løst i det daglige; hvis dine faglærte medarbejdere bruger tid på at løse ufaglærte opgaver eller hvis der er brug for ekstra arbejdskraft ved spidsbelastninger.

Jobcenter Kerteminde kan hjælpe dig med at finde egnede kandidater. Vi kan også hjælpe dig med at definere stillingen og arrangere jobsamtaler.

Ved at tilbyde en ledig løntimer i et småjobs, kan din virksomhed få

 • løst småopgaver og får frigjort ressourcer hos de øvrige medarbejdere

 • få opgaverne løst, selvom der ikke er nok arbejde til en fuldtidsstilling
 • tage socialt ansvar og I kan vælge at bruge det i virksomhedsprofileringen
 • erfaringen viser, at mange ansatte oplever det som meningsfuldt at hjælpe ledige med at få en chance på arbejdsmarkedet

Målgruppen for småjobs

Målgruppen for småjob er borgere uden for arbejdsmarked, som kan have en lønindtægt hos jer sammen med en supplerende offentlig forsørgelsesydelse. 

Det kan kræve lidt mere støtte og oplæring fra din side, men det er en rigtig god mulighed for de ledige, der har svært ved at finde et arbejde.

Jobcentret støtter op omkring ansættelsen gennem løbende opfølgning og hjælper undervejs, hvis der er behov for det. 

Kombination af løntimer og virksomhedspraktik/løntilskudsansættelse

Din virksomhed kan have en medarbejder ansat i et småjob, samtidig med at der er etableret en virksomhedspraktik/løntilskudsjob. Der skal dog være tale om forskellige arbejdsfunktioner. Eksempelvis kan medarbejderen arbejde selvstændigt med rengøring i småjobbet, mens der oplæres i fx piccolineopgaver, telefonservice eller bogføring i praktikdelen.

Hvorfor er småjobs attraktive for den ledige

 • At få en reel løn skaber et stærkt personligt incitament hos borgeren
 • Timeantallet giver ledige, som af forskellige årsager ikke er i stand til at påtage sig et job på fuld tid, en god mulighed for at komme gradvist ind på eller tilbage til arbejdsmarkedet.
 • Kombinationen mellem løntimer og virksomhedspraktik/løntilskud giver mulighed for gradvis at udvikle ansættelsesforholdet i takt med, at at borgeren mestrer arbejdsopgaverne.

Forskellen på småjob og fleksjob

Et småjob er på ordinære vilkår, mens et fleksjob derimod kun kan tilkendes, når borgeren har en varig og væsentlig nedsat arbejdsevne og har brug for skånehensyn i arbejdsforholdet.


Kontakt Jobcenter Kerteminde for at høre mere om mulighederne.

Kontakt Jobcenter Kerteminde - Jobbutikken

Ring eller mail direkte til Kerteminde Kommunes Jobbutik, hvor der sidder en medarbejder klar til, at formidle din henvendelse videre, til den rette medarbejder i Jobcenter Kerteminde. 

Jobcenter

Kerteminde Rådhus

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

Ring til os

Bemærk

Benyt altid Digital Post, når der sendes fortrolige eller personfølsomme oplysninger.

Telefontider

Personlig henvendelse

Ris eller ros til hjemmesiden

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

CVR.NR 29189706

Telefon: 65 15 15 15

Telefontider

Genveje