Skip til hoved indholdet
  Hjem Erhverv Din virksomheds medarbejdere Fastholdelse

Fastholdelse

Her kan du finde info om hurtig indsats ved sygefravær, fastholdelsesmuligheder og handicapkompenserende ordninger

Hvis du og din medarbejder vurderer, at en sygemelding risikerer at blive langvarig (mere end otte uger), har I mulighed for at anmode om Fast track-opfølgning.

Det betyder, at jobcentret iværksætter en ekstraordinær tidlig indsat i forhold til at fastholde medarbejderen på arbejdspladsen. 

Når der anmodes om fast track-ordningen, betyder det, at du og din medarbejder vil blive inviteret til første opfølgningssamtale, senest to uger efter at jobcentret har modtaget anmodning om tidlig opfølgning. 

Ved samtalen vil du, din medarbejder og jobcentret sammen lægge en plan for din medarbejders tilbagevenden til arbejdspladsen, herunder afdække behov for konkrete støtteordninger eller arbejdsredskaber, som vil kunne hjælpe medarbejderen tilbage i dit arbejde. 

Hvordan anmodes om tidlig opfølgning

Det er arbejdsgiver der kan anmode om Fast track. Dette gøres på Virk.dk - NemRefusion – Sygedagpenge - tidlig opfølgning.

Hvis du anmoder om Fast track, får din medarbejder automatisk besked og mulighed for at takke ja eller nej til den tidlige opfølgning.

Der kan anmodes om Fast track indtil 5 uger fra første fraværsdag.

En delvis syge- eller raskmelding kan være en god ide, hvis en medarbejder trods sin sygdom kan klare at arbejde nogle timer om ugen.

Forudsætninger for en delvis rask- eller delvis sygemelding

 • Medarbejderen forventes snart at vende tilbage til arbejdet i fuldt omfang.
 • Medarbejderen skal være sygemeldt i mindst fire timer om ugen
 • Jobcenter Kerteminde skal med ind over og godkende aftalen

Delvis raskmelding

Delvis raskmelding bruges typisk efter sygemelding på fuldtid, hvor medarbejderen har behov for at overgangen ikke bliver for belastende. Et eksempel her kan være en person, der har været igennem en stor operation og på den baggrund har brug for at vende gradvist tilbage på arbejdspladsen.

Delvis sygemelding

Delvis sygemelding bruges typisk som et alternativ til en fuldtidssygemelding i en periode. Et eksempel kan være en medarbejder, som arbejder på fuld tid, men i en periode har behov for at nedsætte arbejdstiden på grund af smerter før en operation.


Ved en sygemelding kan der opstå behov for planlægning omkring medarbejderens tilbagevenden og fremtidige arbejdssituation.

Samtale om medarbejders tilbagevenden og fremtidige jobsituation

Rundbordssamtalen er en samtale mellem arbejdsgiver, den sygemeldte medarbejder og andre relevante personer fx tillidsvalgte medarbejder og ansat ved Kerteminde Jobcenter.

Der kan afholdes rundbordssamtaler flere gange under en medarbejders sygdomsforløb. Både for at gøre status og for at få lagt en plan for medarbejderens tilbagevenden eller fremtidige jobsituation.

Rundbordssamtalen har ikke til formål at tale om afskedigelse, men kan være at drøfte muligheder som fx delvis raskmelding eller omplacering.


Et fastholdelsesfleksjob er et fleksjob, hvor medarbejder ansættes i fleksjob på den arbejdsplads, hvor vedkommende er eller senest har været ordinært ansat.

Betingelser for fastholdelsesfleksjob

 • Medarbejderen skal have været ansat på særlige vilkår eller under de sociale kapitler i mindst 12 måneder. Betingelsen bortfalder dog, hvis medarbejderen falder ind under undtagelsesbestemmelserne (fx akut alvorlig sygdom eller et ulykkestilfælde)
 • En skriftlig aftale er udarbejdet mellem virksomheden og medarbejderen, hvoraf det fremgår, hvilke funktioner den ansatte har svært ved at udføre, og hvilke konkrete skånebehov der er aftalt
 • Virksomheden har dokumenteret, at der er gjort et reelt forsøg på at etablere et vedvarende ustøttet job efter de sociale kapitler eller på særlige vilkår. Med et ustøttet job forstås en ansættelse uden løntilskud
 • Medarbejderen opfylder betingelserne for fleksjob. Det betyder konkret, at medarbejderen skal godkendes af Jobcenter Kerteminde til fleksjobordningen og tilkendes et fastholdelsesfleksjob

De sociale kapitler / ansat på særlige vilkår

Overenskomstens sociale kapitler giver mulighed for at fravige overenskomstens aftaler om løn- og arbejdsvilkår. Det kan fx dreje sig om, at:

 • virksomhed og medarbejder aftaler at ændre arbejdsopgaverne
 • medarbejderen går ned i tid
 • der bliver taget nogle særlige hensyn, som fx at undgå tunge løft eller skiftende arbejdstider.

Virksomheder, der ikke har tegnet overenskomst eller har en overenskomst uden sociale kapitler, er stadig forpligtet til at forsøge at fastholde medarbejderen på samme vis som, hvis der var indgået overenskomst med sociale kapitler.

Brug for vejledning om fastholdelsesfleksjob

Jobcenter Kerteminde vejleder gerne virksomheder og medarbejdere om mulighederne for fastholdelsesfleksjob på hidtidige arbejdsplads.

 

 

Hvis du har en medarbejder, som er i risiko for øget sygefravær pga. langvarig eller kronisk sygdom eller hvis medarbejderen har brug for indlæggelse eller ambulant behandling, har virksomheden mulighed for at få lavet en såkaldt § 56-aftale mellem arbejdsgiver og kommunen.

Aftalen betyder, at arbejdsgiver får refunderet udgifterne til løn eller sygedagpenge fra første fraværsdag. 

Hvis en medarbejder har en funktionsnedsættelse, kan Jobcenter Kerteminde yde støtte til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber eller mindre ændringer af medarbejders arbejdsplads.

Der kan for eksempel være hjælpemidler i form af: 

 • Særlige arbejdsstole
 • IT-programmer
 • Håndgreb

Der kan kun gives kompenserende hjælpemidler, hvis udgiften ligger ud over det som arbejdsgiver forventes at investere i, og hvis arbejdsredskabet ikke er almindeligt at bruge på arbejdspladsen.

Den personlige assistent støtter medarbejder i de arbejdsfunktioner, som vedkommende ikke selv kan udføre på grund af sit handicap. Støtten kan gives i op til 20 timer om ugen.

Medarbejder skal dog selv kunne udføre de faglige og indholdsmæssige jobfunktioner. Opgaverne for personlige assistance kan både være af fysisk, psykisk eller social karakter.

Det kan for eksempel være at:

 • hente og bringe materialer eller lave tunge løft
 • varetage specifikke tasteopgaver
 • give tegnsprogstolkning

Kontakt Jobcenter Kerteminde - Jobbutikken

Ring eller mail direkte til Kerteminde Kommunes Jobbutik, hvor der sidder en medarbejder klar til, at formidle din henvendelse videre, til den rette medarbejder i Jobcenter Kerteminde.

Jobcenter

Kerteminde Rådhus

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

Ring til os

Bemærk

Benyt altid Digital Post, når der sendes fortrolige eller personfølsomme oplysninger.

Telefontider

Personlig henvendelse

Ris eller ros til hjemmesiden

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

CVR.NR 29189706

Telefon: 65 15 15 15

Telefontider

Genveje