Skip til hoved indholdet
    Hjem Erhverv Affald og Miljø Skadedyrsbekæmpelse (rotter)

Skadedyrsbekæmpelse (rotter)

Rottebekæmpelse

Rottebekæmpelsen i Kerteminde Kommune udføres af KILTIN A/S.

Har du mistanke om, at du har rotter på din ejendom kan du anmelde det elektronisk nedenfor. 

Du kan også anmelde rotter telefonisk på tlf. 33 98 66 34  i tidsrummet mandag til torsdag kl. 08.00 – 16.00 og fredag kl. 08.00 – 14.00.

Ved rotter indendørs i bolig, institution og lignende følsomme ejendomme er det også muligt at ringe i weekend og helligdage på tlf. 29 16 40 73. Rottebekæmperen holder også øje med den digitale anmeldelse i weekend og helligdage.

Vi gør dig opmærksom på, at kun autoriserede personer eller personer, der er undergivet en autoriseret persons instruktion og arbejder på dennes ansvar, må bekæmpe rotter med kemiske midler.

Derfor må der ikke udleveres rottegift til borgerne.

KILTIN A/S har adgang til de i anmeldelsen afgivne oplysninger til brug for bekæmpelsen.

Kerteminde Forsyning A/S har adgang til de i anmeldelsen afgivne oplysninger til brug for reparation af offentlig kloak i forbindelse med rotteanmeldelser samt planlægning af fremtidige kloakrenoveringer for større områder.

Som grundejer har du pligt til at renholde og rottesikre din ejendom.

Det er fx vigtigt, at du rottesikrer, når du holder kæledyr og fodrer fugle i haven.

Følg disse gode råd for at mindske risikoen for at dit dyrehold bliver til rottehold:

Brug kraftigt fintmasket net til indhegning / bur.

Alle sider af indhegningen sikres – også toppen og bunden, husk at stolper og bagside af huset skal være indenfor hegnet. Hvis ikke bunde sikres med net bør der etableres sikring ned til 60 cm under terræn. Sikringen skal besto af tråd eller hårde materialer som skifer, erternitplade, beton eller lignende.

Hæv hønsehuse og lignende over jorden, så rotterne ikke kan gemme sig under dem.

Foder opbevares i rottesikre beholdere.

Læg ikke mere foder ad gangen end dyrene kan spise på en time, det gælder også på fuglefoderbrættet.

Specifik information og brugbare links

Via linket kan det anmeldes hvis du har opdaget/har mistanke om rotter på din ejendom.

Kerteminde Kommune udfører i perioden oktober til februar tilsyn på udvalgte ejendomme.

Ejendommene er udvalgt på baggrund af oplysninger fra CVR og kommunens egne oplysninger og omfatter erhvervsejendomme med dyrehold, primærproduktion af fødevarer og foder til dyr, opbevaring af foderstoffer til dyr eller opbevaring af planteprodukter, som efterfølgende anvendes til produktion af fødevarer til mennesker.

Hvis I oplever at få besøg, selv om Jeres ejendom ikke er omfattet af ovenstående eller I omvendt ikke får besøg selv om I burde, så send en kommentar på natur-miljo@kerteminde.dk, så vi kan tilpasse tilsynslisten.

Rottebekæmperen skal på tilsynet gennemgå ejendommen sammen med ejer, lejer eller dennes repræsentant. Hvis der ikke træffes nogen hjemme, har bekæmperen pligt til at undersøge tilgængelige udendørsarealer for tegn på forekomst af rotter.

Kampagnetilsynene erstatter de halvårlige besøg i landzone.

Herreløse katte betragtes ikke som skadedyr, selv om de kan være til gene for nogle mennesker. Kommunens forpligtigelser i forhold til vildtlevende herreløse katte er meget begrænsede.

Kerteminde Kommune har pr. december 2020 som en ekstra service indgået aftale med Kattens Værn, hvor borgere i Kerteminde Kommune kan få hjælp med herreløse/vilde katte, hvor kommunen betaler for hjælpen.

Kommunens borgere kan rette direkte henvendelse til Kattens Værn om indfangning af herreløse eller vilde katte i deres beboelsesområde. Borgeren skal være ejer, administrator, vicevært eller lignende på den ejendom hvor katten/kattene konstateres.

Henvendelse til Kattens Værn kan ske på 3888 1200

Som udgangspunkt er Kerteminde Kommune ikke behjælpelig med bekæmpelsen af andre skadedyr end rotter.

Har du mistanke om, at du har andre skadedyr på din ejendom, kan du kontakte et privat firma. 

Råd og vejledning om bekæmpelse af skadedyr kan fås i Skadedyrsguiden (OBS - siden opdateres ikke længere, men de gamle vejledninger kan stadig findes på siden).

Ved problemer med bier og hvepse kan man forsøge at rette henvendelse til Danmarks Biavlerforening som har en "sværmfangerliste". De kommer gerne og henter bisværme, afhentning af hvepse er op til den enkelte "sværmfanger" ligesom prisen er op til den enkelte.

Kerteminde Kommune har udarbejdet en handleplan for rottebekæmpelsen. Handleplanen dækker perioden 2022-2024. 

Filen kan læses via linket herunder. 

Kontakt miljøteamet

Miljøteamet

Kultur- og Administrationscenter i Munkebo
Lindøalléen 51 5330 Munkebo

Skriv til os

Miljøvagt

Ring 112 ved akut forurening

Ved ikke-akut forurening kontaktes miljøafdelingen på tlf. 65151515 i kommunens åbningstid 

Uden for åbningstiden kontaktes miljøvagten via Alarmcentralen 112

Ris eller ros til hjemmesiden

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

CVR.NR 29189706

Telefon: 65 15 15 15

Telefontider

Genveje