Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Puljer og legater Foreninger og tilskud

Foreninger og tilskud

Godkendte folkeoplysende foreninger kan hvert år søge Folkeoplysningsudvalgets puljer til bestemte formål. Herunder findes information om puljerne.

Ansøgningsfrister og retningslinjer puljer

1. januar - 28. februar

Indberetning af medlemstal
Foreninger der ønsker at modtage medlemstilskud skal hvert år indberette medlemstal. Aktive, kontingentbetalende medlemmer kan medtages. 
Medlemstal indberettes til kommunen via www.conventus.dk – indberetning kan ske i perioden 1/1-28/2.
Medlemstal bruges til beregning af foreningens tilskud (tilskud til medlemmer under 25 år)
Tilskud udbetales hvert år pr. 1/6.

1. marts eller 1. juni
Ansøgning om benyttelse af lokaler

1/3 ansøgning om benyttelse af idrætshaller, svømmehaller og skolehaller
1/6 ansøgning om benyttelse af øvrige skolelokaler, Kulturhus Fjorden, sognegårde mfl.
Ansøgning om benyttelse af lokaler sker gennem www.conventus.dk

1. april 
Indsendelse af tilskudsregnskab

Regnskabet skal uploades i Conventus og være underskrevet af alle bestyrelsesmedlemmer samt revisor.
Læs mere om krav til foreningsregnskaber her på siden nedenfor.

1. september 
Ansøgning om lokaletilskud

Ansøgning om lokaletilskud for udgifter der vedrører det foregående år.

1. oktober
Ansøgning til Start- og udviklingspuljen

Puljen kan ansøges løbende dog senest 1. oktober.

Træner og lederuddannelsespuljen
Puljen kan søges løbende hele året.

Retningslinjer for Start- og Udviklingspuljen

Hvem kan søge:
Godkendte folkeoplysende foreninger

Formål
Folkeoplysende foreninger har mulighed for i forbindelse med ombygning eller nybygning af klubfaciliteter at søge om finansiering til projektet via lån og tilskudspuljen. Lån og tilskud skal være medvirkende til, at projektet kan gennemføres. 

Hvem kan søge:
• Godkendte folkeoplysende foreninger godkendt af Folkeoplysningsudvalget

Hvad kan der søges til:
Lån og tilskud til større ombygninger eller nybygninger. Som udgangspunkt gælder det følgende klubfaciliteter:
• Klublokaler/huse herunder egne og kommunale
• Baner herunder multibaner, kunstgræsbaner mv. 

Som udgangspunkt gives der ikke støtte til lejede private lokaler/faciliteter.

Puljemidler kan gives i form af:
• Tilskud 20%
• Lån 80%

Som udgangspunkt gives kun støtte i form af kombineret tilskud og lån med 20/80 reglen.

Kriterier for at søge:
Foreningen skal stille med en egenfinansiering. Af det samlede projekt skal foreningen selv kunne finansiere mindst 30% af udgifterne som en del af egenfinansieringen. Egenfinansiering kan komme fra fonde, sponsorer eller fra klubbens egne midler. Resten kan fordeles med 80% i lån og 20% i tilskud.
Der vil ved behandling af ansøgning blive lagt vægt på:
• foreningen på forhånd har fået tilkendegivelser fra fonde om medfinansiering
• at der i projektet indgår frivillig arbejdskraft.

Bevilgede tilskud og lån udbetales til CVR nummer med tilhørende NEM-konto.

Principper for lån
Lånet er rentefrit og med en løbetid på op til 10 år. Lånet afdrages en gang årligt og første afdrag forfalder et år efter politisk godkendelse af lån. I tilfælde af misligholdelse henvises til betingelser i gældsbrev.

Hvordan søges der?
Foreningen sender på mail til kulturogfritid@kerteminde.dk en ansøgning med udførlig beskrivelse af projektet samt et budget med opstilling af udgifter og indtægter. 

Ansøgningsfrister:
Ansøgninger sendes løbende på mail til kulturogfritid@kerteminde.dk, hvor der efter modtagelse vil ske en administrativ og politisk behandling.

Der skal søges inden projektet igangsættes. Projekter der er afholdt støttes ikke.

Regnskabsaflæggelse:
Som udgangspunkt skal der indsendes et regnskab senest 3 måneder efter projektet er afsluttet. Udover opstilling af udgifter og indtægter, skal regnskabsaflæggelsen indeholde en kort beskrivelse af, hvordan støtten er anvendt samt hvilken effekt projektet har opnået med støtten. Regnskaber skal efterfølgende godkendes af Kultur- og Fritidsudvalget. Uforbrugte midler eller midler, som ikke er anvendt som ansøgt, har ansøger pligt til at tilbagebetale.

Frist for indsendelse af regnskab 2023 i Conventus er 1. april 2024.
Regnskabet skal leve op til reglerne, læs herunder mere om hvad regnskabet skal indeholde.

De foreninger, som har modtaget kommunale tilskud fra Folkeoplysningsområdet, skal indsende regnskaber. Det skal ske elektronisk gennem systemet Conventus.
De nye krav i Folkeoplysningsloven kræver, at kommunerne offentliggør foreningernes regnskaber og synliggør, hvilke tilskud de enkelte foreninger har fået. Conventus efterlever de nye forhold. 
  
Følgende poster skal være en del af regnskabet og skal anføres i en linje hver for sig: 

  • kontingentindtægter samlet for medlemmer under 25 år (0-24 år)
  • kontingentindtægter samlet for medlemmer over 25 år (25 år og derover)
  • medlemstilskud fra Kerteminde Kommune
  • eventuelt lokaletilskud fra Kerteminde Kommune
  • eventuelt tilskud fra puljen til træner og lederuddannelse fra Kerteminde Kommune
  • eventuelt tilskud fra start- og udviklingspuljen fra Kerteminde Kommune

Regnskabet for 2023 skal først uploades, når det er endeligt og underskrevet af hele bestyrelsen samt revisor. 

Det er kun regnskabet i pdf-format, der skal uploades dvs. ingen referater fra generelforsamlinger, medlemslister, bankudskrifter eller tilskudsansøgninger mv. Det er foreningernes ansvar, at regnskabet ikke indeholder personfølsomme oplysninger.

Regnskabet offentliggøres på fritids- og foreningsportalen via Conventus. Det betyder, at alle har adgang til at se jeres regnskaber, som Folkeoplysningsloven kræver.

Har du brug for hjælp til at uploade regnskabet i Conventus, kan du finde en vejledning herunder eller kontakte Kultur og Fritid:

Vejledning til upload af regnskab i Conventus.

Ønsker I ikke jeres regnskab offentliggjort, er det muligt at lave et tilskudsregnskab ved at benytte denne tilskudsblanket. Blanketten kan også hentes i Conventus. Benyttes blanketten skal den underskrives af hele bestyrelsen samt revisor.

 

Kultur og Fritid

Lindøalleen 51, 5330 Munkebo
kulturogfritid@kerteminde.dk

Ring til os

Ris eller ros til hjemmesiden

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

CVR.NR 29189706

Telefon: 65 15 15 15

Telefontider

Genveje