Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Natur Vandløb Reguleringer og restaureringer

Reguleringer og restaureringer

  • Reguleringer omfatter enhver ændring af et vandløbs skikkelse samt omlægning af rørledninger.
  • Restaureringer omfatter nogle bestemte foranstaltninger til forbedringer af vandløbets fysiske forhold. Foranstaltningerne er beskrevet i loven.

Alle reguleringer og restaureringer skal ifølge Vandløbsloven godkendes af Vandløbsmyndigheden (Kerteminde Kommune), før arbejdet må udføres.

Hvis du ønsker at få et projekt gennemført, skal du udarbejde et projektforslag, som indsendes til Kerteminde Kommune med henblik på godkendelse efter bestemmelserne i Vandløbsloven.
Formålet med den lovbestemte godkendelsesprocedure er, at alle berørte parter har mulighed for at blive bekendt med det planlagte arbejde samt har mulighed for at fremsætte eventuelle bemærkninger og indsigelser.

Såfremt en berørt part ikke mener at være blevet hørt, er der mulighed for at klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Efter klagefristens udløb er det for sent for de berørte parter at fremsætte bemærkninger til eller klage over projektet eller det senere udførte arbejde, hvis dette er udført i overensstemmelse med projekt og godkendelse.


Restaureringen af Geels Å inspiceres af kommunen og entreprenører. Her kigges på gydebanker ved Geels Kro.

Siden 2007 er der gennemført omfattende forbedringer i Vindinge Å, Geels Å, Vejlebækken, Holev Bæk Å og Vejrup Å i Kerteminde Kommune.
Eksempler på vandløbsrestaurering kan læses i bogen 'Vandløbsrestaurering i Danmark', og håndbogen 'Bedre vandløb' (Lavet af Vejle og Sønderjyllands amter) giver gode ideer til skånsom pleje af vandløb.

Kerteminde Kommune gennemgår løbende vandløbene og vurderer hvordan deres tilstand kan forbedres. 


Procedure for reguleringsprojekter

Et projekt skal ifølge Vandløbsloven godkendes af Vandløbsmyndigheden efter følgende procedure:
• Projektforslaget indsendes til Vandløbsmyndigheden.
• Projektforslaget skal derefter offentliggøres med 4 ugers indsigelsesperiode for reguleringer og 8 ugers indsigelsesperiode for restaureringer.
• Projektforslaget rettes til at ansøger og projektet forelægges Vandløbsmyndigheden med henblik på godkendelse.
• Det godkendte projekt skal offentliggøres med 4 ugers klagefrist.
• Efter klagefristens udløb og behandling af eventuelle klager kan arbejdet sættes i gang. Miljø- og Fødevareklagenævnet er klagemyndighed.

Hvis du ønsker at regulere et vandløb, skal du kontakte Naturteamet på følgende mail: natur@kerteminde.dk

De fleste vandløb i Kerteminde Kommune er udlagt til at skulle være gyde/opvækst områder for laksefisk, samt fiskevande for lyst- og erhvervsfiskere.

Kontakt Naturteamet

Lindøalléen 51, 5330 Munkebo

Skriv til os

Ris eller ros til hjemmesiden

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

CVR.NR 29189706

Telefon: 65 15 15 15

Telefontider

Genveje