Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Natur Naturbeskyttelse

Naturbeskyttelse

Følgende naturtyper er beskyttet af naturbeskyttelseslovens §3 (også kaldet §3-natur):

  • Søer og vandhuller
  • Moser
  • Enge
  • Heder
  • Overdrev
  • Strandenge

Mange vandløb er – ud over at være omfattet af Vandløbsloven – også beskyttet af Naturbeskyttelsesloven.

Moser, enge, heder, overdrev og strandenge er kun beskyttet, hvis de hver for sig eller i sammenhæng med andre §3-områder har et areal på mindst 2500 m2. Moser under 2500 m2 er dog også beskyttede, hvis de ligger ved beskyttede vandløb eller søer på minimum 100 m2. I fredskov er søer, moser, heder, strandenge, ferske enge og overdrev beskyttede uanset størrelse.

Hvis et areal er omfattet af §3, må der ikke foretages ændringer i arealets naturtilstand. Der kan dog gives dispensation til at foretage naturforbedrende tiltag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt et areal er beskyttet, eller hvad du må foretage dig i et beskyttet område, er du velkommen til at kontakte Naturteamet.

Du kan se, om der er beskyttet natur på din ejendom på kommunes kortinformation.

Er der beskyttet natur på din ejendom?

Naturstyrelsen har lavet en folder med informationer om regler inden for beskyttede naturtyper. Derudover finde du også informationer om de karakteristiske dyr og planter på de enkelte naturtyper og, hvad man må og ikke må på arealerne.

Har du beskyttet natur på din ejendom?

Ris eller ros til hjemmesiden

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

CVR.NR 29189706

Telefon: 65 15 15 15

Telefontider

Genveje