Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Miljø Miljøgodkendelse

Miljøgodkendelse

 § 33. Virksomheder, anlæg eller indretninger, der er optaget på den i § 35 nævnte liste (listevirksomhed), må ikke anlægges eller påbegyndes, før der er meddelt godkendelse heraf. Listevirksomhed må heller ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, som indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt. 

(Uddrag af miljøbeskyttelseslovens kapitel 5)

Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, § 33 siger, at større virksomheder og andre virksomheder, som potentielt kan forurene omgivelserne, skal godkendelses af miljømyndighederne, før de må anlægges, udvides eller ændres væsentlig.

Kommunerne er miljømyndighed for flertallet af disse virksomheder.

De virksomhedstyper som i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33 kræver miljøgodkendelse er oplistet i bilagene til godkendelsesbekendtgørelsen. Kravene til, hvad der skal oplyses i forbindelse med ansøgningen fremgår ligeledes af bekendtgørelsens bilag.

En miljøgodkendelse rummer en vurdering af virksomhedens samlede miljøpåvirkning og en række vilkår for driften.

Vilkårene kan fx. angå støj, udledning af røggasser, diffuse emissioner og affaldshåndtering.

Digital ansøgning via Byg og Miljø (BOM)

Ansøgningen skal i korte træk beskrive virksomhedens aktiviteter, drift og de forventede miljøpåvirkninger. Ansøgningen skal sendes til kommunen via selvbetjeningsløsningen Byg og miljø. Byg og Miljø skal anvendes til alle ansøgninger om miljøgodkendelse for godkendelsespligtige virksomheder samt til anmeldelse af nye virksomheder/aktiviteter for maskinværksteder.

Miljøstyrelsens hjemmeside kan virksomheder og myndigheder få mere information om reglerne for anmeldeordningen, digitale guides, film om ansøgningsprocessen. Desuden findes oplysninger om, hvornår Miljøstyrelsen holder informationsmøder for virksomheder og myndigheder.

Kontakt miljøteamet

Miljøteamet

Kultur- og Administrationscenter i Munkebo
Lindøalléen 51 5330 Munkebo

Skriv til os

Miljøvagt

Ring 112 ved akut forurening

Ved ikke-akut forurening kontaktes miljøafdelingen på tlf. 65151515 i kommunens åbningstid 

Uden for åbningstiden kontaktes miljøvagten via Alarmcentralen 112

Ris eller ros til hjemmesiden

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

CVR.NR 29189706

Telefon: 65 15 15 15

Telefontider

Genveje