Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Miljø Miljøafgørelser

Miljøafgørelser

Afgørelse om ikke VVM-pligt til skovrejsning på ca. 10 ha landbrugsareal matr.nr. 24h og 92b Rønninge By, Rønninge

Kerteminde Kommune har modtaget en anmeldelse om skovrejsning på matr.nr. 24h og 92b Rønninge By, Rønninge, tilhørende Kerteminde Kommune.

Kerteminde Kommune har screenet anmeldelsen og afgjort, at projektet ikke kræver udarbejdelse af en miljøvurdering.

Klagevejledning fremgår af afgørelsen. Klagefrist er den 4. juli 2024

VVM-anmeldelsen kan ses her


Afgørelse om ikke VVM-pligt til skovrejsning på ca. 8,5 ha landbrugsareal matr.nr. 12ø og 13z Birkende By, Birkende


Kerteminde Kommune har modtaget en anmeldelse om skovrejsning på matr.nr. 12ø og 13z Birkende By, Birkende.

Kerteminde Kommune har screenet anmeldelsen og afgjort, at projektet ikke kræver udarbejdelse af en miljøvurdering.

Klagevejledning fremgår af afgørelsen. Klagefrist er den 4. juli 2024

VVM-anmeldelsen kan ses her

Kerteminde Kommune har truffet afgørelse om, at ombygning af Munkebo Genbrugsplads, Garbæksvej 6 5330 Munkebo ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt)

Kerteminde Kommune har meddelt afgørelse i henhold til § 21 i miljøvurderingsloven, at projekt om ombygning af eksisterende genbrugsplads til ubemandet genbrugsø herunder til nyttiggørelse af ren og lettere forurenet jord i rampeanlæg på Garbæksvej 6, 5330 Munkebo, ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensrapport.

Afgørelsen er meddelt den 23. maj 2024 og offentliggjort på Kerteminde Kommunes hjemmeside samme dag.

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen og sættes til den 20. juni 2024.

Klagevejledning fremgår af afgørelsen.

Der er desuden meddelt tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens §33, stk. 2 til at påbegynde anlægsarbejde inden miljøgodkendelser er endeligt meddelt til projektet. Tilladelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed og er offentliggjort på Danmarks Miljøadministration www.dma.mst.dk den 20. juni 2024.

Screeningsafgørelse Munkebo Genbrugsø

Kontakt miljøteamet

Miljøteamet

Kultur- og Administrationscenter i Munkebo
Lindøalléen 51 5330 Munkebo

Skriv til os

Miljøvagt

Ring 112 ved akut forurening

Ved ikke-akut forurening kontaktes miljøafdelingen på tlf. 65151515 i kommunens åbningstid 

Uden for åbningstiden kontaktes miljøvagten via Alarmcentralen 112

Ris eller ros til hjemmesiden

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

CVR.NR 29189706

Telefon: 65 15 15 15

Telefontider

Genveje