Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Miljø Affald

Affald

Affaldsområdet er i dag opdelt på drift og myndighed, således at Kerteminde Forsyning A/S er ansvarlig for driftsopgaverne, og Kerteminde Kommune er myndighed.

Det betyder, at det i daglig drift er Kerteminde Forsyning A/S, der varetager opgaver som fx indsamling af dagrenovation og drift af genbrugsstationerne. Praktiske spørgsmål og henvendelser vedrørende bl.a. takster, tømningskalender og åbningstider på genbrugsstationerne skal derfor rettes til Kerteminde Forsyning A/S.

Kerteminde Kommune har som myndighed ansvaret for at anvise affald, udarbejde affaldsplaner og affaldsregulativer samt konkrete myndighedsopgaver på affaldsområdet: Disse er afgørelser i forhold til konkrete borgere og virksomheder. Det er eksempelvis løbende opgaver med at give godkendelser, tilladelser, dispensationer, føre tilsyn, kontrol, påbud og forbud.


Affald

Kerteminde Byråd har den 23. juni 2022 vedtaget Ressourceplan 2022 – 2028 for Kerteminde Kommune for de kommende 6 år med tilhørende overslagsår 2029 - 2034.

Ressourceplanen (også kaldet affaldshåndteringsplanen) er et arbejdsredskab for Kerteminde Kommune, der beskriver hvordan kommunen vil styre udviklingen indenfor affaldsområdet. Planen udstikker retningslinjerne for hvilke mål og initiativer, der vil blive sat værk de kommende år.

Ressourceplanen er således en orientering til borgere, virksomheder og andre interesserede om udviklingen inden for affaldsområdet i Kerteminde Kommune.

Ressourceplanen har været fremlagt i offentlig høring i perioden den 11. marts til den 6. maj 2022.

Kerteminde Byråd har den 18. september 2023 vedtaget nye affaldsregulativer for henholdsvis husholdninger og erhverv med ikrafttrædelse den 1. november 2023. Affaldsregulativerne er udarbejdet med baggrund i standardregulativerne fra Miljøstyrelsen og indeholder bl.a. bestemmelser om hvordan affaldet skal sorteres samt hvor og hvordan det skal bortskaffes.

Baggrunden for de nye affaldsregulativer er en ændret lovgivning på affaldsområdet.

Der indføres en ordning med afhentning af tekstilaffald i regulativet for husholdningsaffald ligesom der også indføres en ordning med indsamling af farligt affald ved husstanden (”De røde kasser”) i regulativet.

I regulativet for erhvervsaffald åbnes der op for, at virksomheder kan tilmelde sig indsamling af sorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse så længe virksomhedens affald har samme art og mængde som en husstand.

Se affaldsregulativerne for Kerteminde Kommune her:

Ris eller ros til hjemmesiden

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

CVR.NR 29189706

Telefon: 65 15 15 15

Telefontider

Genveje