Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Børn, unge og familie Dagtilbud 0-6 år Private pasningsordninger

Private pasningsordninger

Private pasningsordninger, efter dagtilbudslovens §§78-79, skal ses som et alternativ til kommunale dagtilbud. De private pasningsordninger er selvstændigt erhvervsdrivende og der er krav om kommunal tilladelse, hvis der i ordningen passes mere end to børn mod betaling.

Private pasningsordninger kan deles op i tre typer:

 • Type 1 er dagplejelignende hvor pasning foregår i hjemlige omgivelser
 • Type 2 er institutionslignende hvor pasningen foregår i institutionslokaler
 • Type 3 er pasning i eget hjem hvor forældre ansætter en passer til at passe deres barn i hjemmet.

Private pasningsordninger skal som alle typer af dagtilbud leve op til den generelle
formålsbestemmelse i dagtilbudslovens §1:

 1. fremme børns og unges trivsel, udvikling og læring gennem dag-, fritids- og klubtilbud samt andre socialpædagogiske fritidstilbud,
 2. give familien fleksibilitet og valgmuligheder med hensyn til forskellige typer af tilbud og tilskud, så familien så vidt muligt kan tilrettelægge familie- og arbejdsliv efter familiens behov og ønsker,
 3. forebygge negativ social arv og eksklusion, ved at de pædagogiske tilbud er en integreret del af både kommunens samlede generelle tilbud til børn og unge og af den forebyggende og støttende indsats over for børn og unge med behov for en særlig indsats, herunder børn og unge med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne, og
 4. skabe sammenhæng og kontinuitet mellem tilbuddene og gøre overgange mellem tilbuddene sammenhængende og alderssvarende udfordrende for børnene.

 

En privat børnepasser har skærpet underretningspligt, såfremt der opstår usikkerhed med hensyn til et barns trivsel og udvikling. Forældre, som benytter en privat børnepasser, har på lige vilkår som andre borgere i kommunen mulighed for at søge råd og vejledning hos kommunens fagpersoner i forhold til deres barns trivsel og udvikling. Da au-pair er et uddannelsesophold, kan opgaver, som au-pair varetager hos værtsfamilien ikke regnes som lønnet arbejde. En au-pair har opholdstilladelse, men ikke arbejdstilladelse, hvorfor der ikke kan udbetales tilskud efter regler om privat pasning.

Private pasningsordninger

Vurderingen af antallet af børn sker ud fra en samlet afvejning af blandt andet pasningsordningens ressourcer, børnenes aldersfordeling, de fysiske rammer samt antallet af passerens egne børn. Kommunen giver skriftlig tilladelse til privat pasningsordning. I tilladelsen angives hvor mange og hvilke børn, der må modtages og hvilke lokaler, den gælder for. Der kan i tilladelsen fastsættes andre særlige begrænsninger, f. eks. med hensyn til pasningens varighed.  Dernæst gives der en separat tilladelse for hvert enkelt barn, der skal passes i den private pasningsordning.

Da retningslinjerne er vejledende, vil der blive anlagt en individuel vurdering af den enkelte ansøger samt de fysiske rammer. 

Ønsker du at etablere en privat pasningsordning, skal nedenstående ansøgningsskema udfyldes og sendes med sikkerpost til pladsanvisningen.

 Ansøgningsskema

Vurderes det på baggrund af ansøgningen, at ansøger opfylder kravene til at etablere en privat pasningsordning, vil Kerteminde kommune foretage et godkendelsesbesøg i hjemmet. På dette besøg vil krav og forventninger til en privat pasningsordning blive drøftet. 

Hjemmets indendørs- og indendørsfaciliteter vil blive besigtiget ud fra et sundheds- og sikkerhedsmæssigt hensyn, der baseres på Sundhedsstyrelsens ”Vejledning om hygiejne i daginstitutioner” og ”Små børns sikkerhed”.

På baggrund af besøget vil det blive vurderet, hvorvidt den private pasningsordning kan godkendes og hvor mange børn, pasningsordningen kan godkendes til. Der vil i dette tilfælde blive underskrevet en godkendelsesaftale.

Læs om retningslinjer for private pasningsordninger

For at sikre, at de personlige forudsætninger og de fysiske rammer er forsvarlige med hensyn til at kunne passe andres børn, har Kerteminde opstillet følgende krav til private pasningsordninger.

Personlige forudsætninger

 • En privat børnepasser skal kunne understøtte en alderssvarende udvikling hos børn i alderen 24 uger til og med 3 år og løbende ajourføre sig fagligt på området.
 • En privat børnepasser skal kunne tale dansk og understøtte børnenes integration i og samhørighed med det danske samfund.
 • Straffe- og børneattester på alle over 15 år i den husstand, hvor pasningen foregår må ikke indeholde oplysninger, der kan hindre godkendelsen
 • En privat børnepasser skal have relevant erfaring med børn. Det kan være i form af pædagogisk uddannelse, tidligere ansættelse som dagplejer, pædagogmedhjælper, pædagogisk assistent eller erfaring med egne børn. Det vil til enhver tid bero på en konkret vurdering af den enkelte.
 • En privat børnepasser skal besidde et forsvarligt modenheds niveau
 • En privat børnepasser skal efterleve Kerteminde Kommunes børn- og ungepolitik, kostpolitik, indsatser m.v. og tilegne sig nødvendig viden i relation hertil
 • Hjemmet skal være røgfrit i de rum, hvor børnene færdes
 • Hvis der er dyr, skal de kunne forsvarligt adskilles fra børnene
 •  

Fysiske rammer

Af hensyn til at sikre at børnene har gode muligheder for udvikling, trivsel og sundhed skal rammerne børnene opholder sig i være sundheds- og sikkerhedsmæssigt forsvarlige. Det betyder bl.a., at der skal være plads til aktiviteter både inde og ude, hvor f.eks. trapper skal være afskærmet.

Sker der ændring af rammerne, skal dette meddeles til tilsynsmyndigheden, der foretager en ny vurdering og godkendelse af rammerne.

Indendørs

 • Elinstallationer skal være sikkerhedsmæssigt forsvarlige
 • Køkken faciliteter, herunder komfur og ovne skal være forsvarligt afskærmet
 • Stole og borde skal være sikkerhedsmæssigt forsvarlige og anvendelige for børn
 • Puslepladsen skal adskilles helt fra områder, hvor børn leger og spiser og bør indrettes i et roligt hjørne med tilstrækkelig afsætningsplads omkring, sådan at alt hvad der er brug for befinder sig inden for rækkevidde, herunder direkte adgang til håndvask. Der skal være affaldsspand med isat plastpose og pedalbetjent låg til brugte engangsmaterialer, herunder brugte bleer. Børn må ikke kunne rode i affaldsspanden.
 • Der må ikke være privat pasning i lokaler, der ikke er godkendt som beboelse

Udendørs:

 • Der må ikke være bassiner med vand i haven.
 • Legearealet skal være indrettet til små børn. Som minimum skal der være sandkasse og gynge/vippedyr. Sandkassen skal overdækkes med et kraftigt net, når den ikke bruges.
 • Der skal være mulighed for, at børnene kan sove udendørs under betryggende forhold
 • Legearealet skal være indhegnet med et 110 cm. højt hegn med en maskestørrelse på max 5 cm.
 • Der skal være mulighed for at komme i skygge om sommeren

Yderligere oplysninger om forebyggelse og sundhedsfremme for børn inden for hygiejne, miljø og sikkerhed link: www.sundhedsoplysning.dk

 

Tilbagekaldelse

 • Kommunen kan tilbagekalde en godkendelse af en pasningsaftale, hvis kommunens retningslinjer for ordningen, eller vejledningen i forhold til den konkrete pasningsaftale ikke følges

Pasning af et barn i en privat pasningsordning er baseret på en aftale mellem barnets forældre og den private børnepasser. Det er således den private børnepasser, der bestemmer hvilke forældre, der indgås aftale med og således hvilke børn, der modtages i pasningsordningen.

I aftalen reguleres blandt andet, hvor meget forældrene skal betale for pasning i pasningsordningen. Forældrene betaler direkte til den private børnepasser. Det er den konkrete aftale, der afgør rammerne for brugen af eventuelle vikarer i den private pasningsordning. Udgangspunktet for godkendelsen af pasningsaftalen er således, at den private passer, der indgår aftale med forældrene, passer barnet hovedparten af tiden. Brug af vikarer i den private pasningsordning vil således være af midlertidig karakter, hvor den private børnepasser er fraværende af kortere varighed f.eks. i forbindelse med ferie, almindeligt sygefravær og kursusdeltagelse. I sådanne situationer varetager vikaren pasningen af børnene i børnepassers hjem.

Hvilke elementer indgår i en pasningsaftale:

 • Hvem indgås aftalen mellem (forældrenes navn og adresse) og (navn, adresse og CPR-nummer eller evt. CVR-nummer for børnepasser)
 • Pasningsadresse, telefonnummer og e-mail adresser
 • Aftalen vedrører pasning af (barnets navn og cpr.nr.)
 • Aftalt pasningsperiode – for at en pasningsaftale kan godkendes skal den have mindst 3 måneders varighed.
 • Barnets pasningsbehov/børnepassers arbejdstid – normal daglig og ugentlig arbejdstid – gerne fordelt på ugedage og tidspunkt på døgnet
 • Fridage og ferie – herunder omfang og vilkår for brug af vikar (navn, adresse og cpr.nr.). Der kan godkendes 2 vikarer i en pasningsordning.
 • Betalingen for pasningen pr. måned (hvilke udgifter er inkluderet og forfaldsdato)
 • Hvilke opsigelsesvarsler gælder fra forældrenes side og fra børnepasserens side. Opsigelsesvarslet fra forældrenes side kan maksimalt være løbende måned + 1 måned. Dog kan pasningsaftalen opsiges med et kortere varsel, hvis både forældre og børnepasser er enige herom.
 • Hvor i kommunen kan yderligere oplysninger fås
 • Øvrige oplysninger om gensidige forpligtelser og rettigheder om hvordan pasningen er tilrettelagt.

Ophører pasningsaftalen med den private passer på en anden dato end den, som er anført i pasningsaftalen, skal forældrene straks orientere Kerteminde Kommune om den ændrede ophørsdato. Forældrene skal i den forbindelse være opmærksomme på, at opsigelsesvarslet kun er mellem forældre og børnepasse.

 

Forslag til skabelon for pasningsaftale

Forældre kan efter dagtilbudslovens § 80 ansøge kommunen om at modtage et tilskud til brug for pasning i en privat pasningsordning. Tilskuddet forudsætter, at kommunen godkender aftalen om pasning. Tilskuddet udbetales til forældrene og skal nedbringe deres udgift til pasningen.

Afgrænsning af aldersgruppen
Kommunen kan beslutte, at der kun gives tilskud til privat pasning til forældre med børn i en bestemt aldersgruppe. I Kerteminde Kommune gives der tilskud til privat pasning til forældre med børn i alderen 24 uger til og med 3 år.

Regler for tilskud

 • Forældre og barn skal bo i Kerteminde Kommune
 • Forældrene skal selv finde en børnepasser og indgå en pasningsaftale
 • Kommunen skal godkende pasningsaftalen og den person, som forældrene indgår pasningsaftale med
 • Der kan ikke gives tilskud til pasning, hvor den ugentlige pasningstid er 32 timer eller derunder
 • Tilskuddet kan først udbetales, når Kerteminde Kommune har modtaget ansøgning fra forældrene og hvor børnepasseren er godkendt
 • Hvis barnet, der søges tilskud til, allerede er i et dagtilbud, kan tilskud først komme til udbetaling fra det tidspunkt, hvorfra barnet er udmeldt af dagtilbuddet.

Ophør:

 • Tilskuddet ophører automatisk til den 1. i måneden efter barnet er fyldt 3 år .
 • Flytter barnet/familien fra Kerteminde Kommune ophører Kerteminde Kommune med at yde tilskud - der skal søges påny i tilflytningskommunen. Ligeså snart flyttedatoen kendes, skal bevilgende myndighed informeres.
 • Tilskuddet til forældrene bliver stoppet, såfremt Kerteminde Kommune trækker godkendelsen af den private børnepasser tilbage.
 • Hvis forældrene ikke efterlever den indgående pasningsaftale standses udbetaling af tilskuddet.

Kerteminde Kommune fører tilsyn med forholdene i private pasningsordninger og foretager tilsynet der, hvor den private pasning finder sted.

 • Private pasningsordninger modtager som minimum 1 besøg årligt.
 • Den tilsynsførende kontakter den private pasningsordning for at aftale besøg. 
 • Der føres tilsyn med barnets almindelige/generelle udvikling
 • Der føres tilsyn med udførelsen af pasningsopgaven
 • Tilsynet skal vurdere/belyse, om den private børnepassers forudsætninger og de fysiske rammer opfylder de krav, hvorunder de blev godkendt.

Godkendelsen trækkes tilbage med øjeblikkelig virkning, såfremt tilsynsmyndigheden vurderer, at den private børnepasser ikke efterlever eventuelle påbud eller de kriterier, som børnepasseren er godkendt efter.

Tilsynsskema

Tilsynsskema - Fysiske rammer

Kontakt

Har du spørgsmål vedrørende private pasningsordninger eller tilsyn så kan du kontakte Pladsanvisningen på 65151190.

Dorthe Blessing
Privatpasningsordning-kerteminde
Mobil: 61 66 53 61
Adresse
Søvangsparken 5, 5300 Kerteminde

Maria Bach Hansen
www.naturogleg.dk
Mobil: 61 71 84 08
Adresse
Havnevejen 83, 5300 Kerteminde

Susanne Lund Nissen
Mobil: 24 80 60 54
Adresse
Andekæret 77, 5300 Kerteminde

Anja Lundquist Clausen, Rollingerne
www.facebook.com/people/Rollingerne-privat-pasningsordning-vAnja-Clausen
Mobil: 61 55 36 66
Adresse
Drejet 7, 5330 Munkebo

Maria Ørvad Skov
www.bornehuset-tumleriet.webnode.dk
Mobil: 27 89 88 84
Adresse
Mosevangen 131, 5330 Munkebo

Rikke Nees Petersen
Bakkens Børn.dk
Mobil: 27 58 19 87
Adresse
Fyrrehøjen 75, 5330 Munkebo

Rita Thygesen
privatpasningsordningmunkebo.dk
Mobil: 20 33 18 16
Adresse
Lindøalléen 111, 5330 Munkebo

Camilla Bergmann Pedersen
Mobil: 26 78 59 67
Adresse
Hundslevgyden 129, 5300 Kerteminde

Kamilla Bundgaard
privatpasningsordningrynkeby.dk
Mobil: 61 15 19 18
Adresse
Rynkebyvej 177, 5350 Rynkeby

Rikke Arevad
privatpasningsordningkølstrup.dk
Mobil: 21 77 33 18
Adresse
Vægterbakken 21, Kølstrup, 5300 Kerteminde

Theresa Frandsen
privatbornepasser-rynkeby.dk
Mobil: 28 11 45 01
Adresse
Grøndalsvej 27, 5350 Rynkeby

Charlotte Hansen Christensen
www.langeskovs-privatepasningsordning.dk
Mobil: 60 17 43 28
Adresse
Søbrinken 17, 5550 Langeskov

Lisbeth Snell
Mobil: 22 33 11 11
Adresse
Håndværkervej 24, 5550 Langeskov

Chanette Rasmussen
Mobil: 51 19 91 25
Adresse
Langøvej 25, 5390 Martofte

Stine Sofie Blaasvær Nielsen, Tumlestuen
www.tumlestuen-privatpasningsordning-marslev.dk
Mobil: 20 67 28 53
Adresse
Vinkelvej 10, 5290 Marslev

Ris eller ros til hjemmesiden

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

CVR.NR 29189706

Telefon: 65 15 15 15

Telefontider

Genveje